Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PREDKUPNE PRAVICE

 

Izjave o uveljavljanju predkupne pravice države pri prodaji kulturnih spomenikov


Zakon o varstvu kulturne dediščine /ZVKD-1/ (Uradni list RS, št. 16/2008) glede predkupne pravice pri prodaji kulturnih spomenikov določa naslednje (62. člen):

 

1. Država ima predkupno pravico:
– na spomeniku državnega pomena in
– na nepremičnini v vplivnem območju nepremičnega spomenika državnega pomena, če je tako določeno v aktu o razglasitvi.

 

2. Pokrajina ali občina, ki je spomenik razglasila, ima predkupno pravico na

– spomeniku lokalnega pomena in 

– na nepremičnini v vplivnem območju nepremičnega spomenika lokalnega pomena, če je tako določeno v aktu o razglasitvi, 

– v primeru neizkoriščene predkupne pravice države pa tudi na nepremičnini iz prejšnjega odstavka, ki je na območju te pokrajine ali občine.

 

3. Lastnik stvari iz prvega ali drugega odstavka tega člena mora o nameravani prodaji in o pogojih prodaje pisno obvestiti predkupnega upravičenca. Minister ali pristojni organ pokrajine ali občine v 30 dneh sporoči lastniku, ali bo država oziroma pokrajina ali občina izkoristila predkupno pravico. Če država predkupne pravice ne izkoristi, o tem minister obvesti pokrajino, na območju katere je stvar iz prvega odstavka tega člena, ta pa lahko predkupno pravico izkoristi v nadaljnjih 30 dneh oziroma jo prenese na občino.

 

4. Predkupni upravičenec lahko predkupno pravico prenese na tretjo osebo, če se s tem izboljša ohranitev in javna dostopnost ter zagotovi taka uporaba, ki je skladna z družbenim pomenom spomenika. Če je predkupni upravičenec država, odloča o prenosu predkupne pravice na tretjo osebo vlada, če pa je upravičenec pokrajina ali občina, pa pristojni organ te skupnosti.

 

5. V primeru, da predkupni upravičenec odstopi od uveljavitve predkupne pravice, pogodbena cena ne sme biti nižja od ponudbene cene.

 

6. Notar overi podpis prodajalca in kupca na kupoprodajni pogodbi le, če prodajalec predloži izjavo predkupnega upravičenca, da odstopa od uveljavitve predkupne pravice, ali po poteku roka iz tretjega odstavka tega člena.

 

7. Pogodba o prodaji stvari iz prvega in drugega odstavka, sklenjena v nasprotju s tretjim, petim in šestim odstavkom tega člena, je nična, razen če gre za nepremični spomenik, katerega zaznamba ni vpisana v zemljiško knjigo.

 

8. Predkupni upravičenec po tem zakonu ima prednost pred morebitnimi predkupnimi upravičenci, določenimi z drugimi zakoni, razen v primeru predkupne pravice države na nepremičninah v zavarovanih območjih, za katere je država sprejela akt o zavarovanju, ki se izvaja v skladu s predpisi s področja ohranjanja narave.

 

9. Predkupna pravica se izključi, če lastnik prodaja stvar iz prvega ali drugega odstavka tega člena svojemu zakoncu, sorodnici oziroma sorodniku v ravni vrsti, posvojiteljici oziroma posvojitelju, posvojenki oziroma posvojencu ali osebi javnega prava, katere ustanoviteljica je država, pokrajina ali občina.

 

Ministrstvo za kulturo opravlja naloge, ki izhajajo iz predkupne pravice države.

 

Do ustanovitve pokrajin se določila 62. člena ZVKD-1 uporabljajo smiselno le za državo in občine.

 

 

Informacije

 

Vlogo lahko oddate po pošti ali v vložišču Ministrstva za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana, ves poslovni čas ministrstva.

 

Več informacij lahko dobite pri kontaktni osebi v času uradnih ur ministrstva.

 

Kontaktna oseba:

Katja Ravšl Debeljak

tel. št.: 01 400 79 79

e-pošta: Katja.Ravsl-Debeljak(at)gov.si

 

Dokumenti, ki urejajo to področje

Zakon o varstvu kulturne dediščine /ZVKD-1/

 

 

Obrazci

Vloga za izdajo izjave glede uveljavljanja predkupne pravice