Skoči na vsebino

ARHIVSKA DEJAVNOST

 

 

Zakoni 

 

Podzakonski predpisi 

 

Drugi dokumenti 

  • Splošni mednarodni standardi za arhivsko popisovanje in Mednarodni standardi za arhivski zapis o ustvarjalcih arhivskega gradiva: pravnih osebah, fizičnih osebah in družinah. Za objavo pripravila in prevedla Olga Pivk, Arhiv Republike Slovenije,  Ljubljana 1998. (ARS/isadg1.pdf)
  • Kodeks etike, ICA, Bulletin No 47, 1997. Iz angleščine prevedla Marija Vera Erjavec, Arhivi XX, Ljubljana 1997, str. 14 – 16. (ARS/kodeks.pdf)
  • Uredba o upravnem poslovanju

 

Mednarodni predpisi in priporočila 

  • Priporočilo Odbora ministrov Sveta Evrope št. R (2000) 13 z dne 13. 7. 2000 državam  članicam o evropski politiki dostopa do arhivov/ Recommendation No. R (2000) 13 of the Commitee of Ministers to member States on a European policy on acces to archives. (ARS/Svet_Europe-prip1.pdf)

  • Priporočilo Sveta z dne 14. novembra 2005 o prednostnih dejavnostih za večje sodelovanje na področju arhivov v Evropi (2005/835/ES) (32005H0835)

  • Priporočilo Odbora ministrov Sveta Evrope št. R (2002) državam članicam o dostopu do javnih informacij, sprejeto 21. februarja 2002 / Recommendation No. R (2002) of the Commitee of Ministers to member States on access to official information of 21 Februar 2002. (ARS/Svet_Europe-prip2.pdf)

  • Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (32001R1049)