Skoči na vsebino

KDO SE MORA UDELEŽITI USPOSABLJANJA

Član sveta javnega zavoda na področju kulture se mora v šestih mesecih od nastopa mandata udeležiti programa usposabljanja, katerega vsebino, obseg in način izvedbe določi minister, pristojen za kulturo. Če je oseba kasneje ponovno imenovana za člana sveta istega ali drugega javnega zavoda, se šteje, da ima usposabljanje opravljeno. Člana sveta, ki se programa usposabljanja v skladu z 42. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (v nadaljevanju: ZUJIK) ne udeleži, se razreši oziroma odpokliče.

Javni zavodi na področju kulture v RS so vsi pravni subjekti, ki so v skladu s 30. členom ZUJIK vpisani v evidenco javnih zavodov na področju kulture, ki jo vodi Ministrstvo za kulturo RS (v nadaljevanju: ministrstvo).