Skoči na vsebino

USTANOVE

 

Ministrstvo za kulturo je organ, pristojen za ustanove, ki delujejo na področju kulture in varstva kulturne dediščine ter daje soglasje k aktom o ustanovitvi ustanov in k njihovim spremembam.

 

Ustanova je na določen namen vezano premoženje in je pravna oseba zasebnega prava, ki jo ureja Zakon o ustanovah (Uradni list RS, št. 60/95). Namen ustanove mora biti splošnokoristen ali dobrodelen in praviloma trajen.

Ustanovo lahko ustanovi domača ali tuja fizična ali pravna oseba s pravnim poslom med živimi ali za primer smrti (akt o ustanovitvi). Ustanova postane pravna oseba, ko organ, pristojen za ustanove, izda soglasje k aktu o ustanovitve. Po izdaji soglasja se ustanova vpiše v evidenco ustanov, ki jo vodi Ministrstvo za notranje zadeve RS.

 

Akt o ustanovitvi ustanove kot pravni posel med živimi se sestavi v obliki notarskega zapisa, ki ga mora notar takoj oziroma najkasneje v 15 dneh od njegove sestave predložiti organu, pristojnemu za ustanove. Notarskemu zapisu morajo biti predložena dokazila o dejanskem obstoju premoženja, namenjenega za ustanovitev ustanove, in soglasja članov prve uprave k svojemu imenovanju. Z dnem sestave notarskega zapisa ustanovitelj akta o ustanovitvi ne more več preklicati in ne razpolagati z ustanovitvenim premoženjem (denar, premičnine, nepremičnine in druga premoženjska upravičenja).

 

Akt o ustanovitvi kot pravni posel za primer smrti mora izpolnjevati pogoje obličnosti za eno izmed oporok po zakonu o dedovanju. Sodišče, pred katerim teče zapuščinski postopek, mora tovrsten akt o ustanovitvi takoj vročiti organu, pristojnemu za ustanove.

 

Podrobnejše informacije:

Meta Comino
tel.: (01) 369 58 53
e-pošta: meta.comino(at)gov.si