Skoči na vsebino

STROKOVNI IZPITI IN NAZIVI

Osebe, ki opravljajo strokovno  delo v muzejski, konservatorski, konservatorsko-restavratorski dejavnosti  morajo opraviti strokovni izpit, s katerim pridobijo prvi naziv. Na osnovi izpolnjevanja predpisanih pogojev in meril za ocenjevanje lahko napredujejo v višji naziv.

 

Sedež: Ministrstvo za kulturo

 

 

Informacije
Vloge za  prijavo k strokovnemu izpitu in  pridobivanju nazivov  lahko oddate po pošti ali v vložišču  Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana, ves poslovni čas ministrstva.

 

Kontaktna oseba:
Nada Zoran
T: (01) 369 59 43
E: nada.zoran(at)gov.si  

 

 

Dokumenti, ki urejajo to področje

Zakon o varstvu kulturne dediščine

Pravilnik o strokovnih izpitih na področju varstva kulturne dediščine
Pravilnik o pridobivanju nazivov v dejavnostih varstva kulturne dediščine

 

 

STROKOVNI IZPITI

 

Splošne informacije o strokovnem izpitu
Prijava k strokovnemu izpitu vključuje:
•    obrazec prijava k strokovnemu izpitu,
•    podatke o doseženi izobrazbi,
•    vrsto izpita,
•    podatki o trenutni zaposlitvi in delovnih izkušnjah na področju varstva,
•    program strokovnega izpopolnjevanja,
•    poročilo o poteku strokovnega izpopolnjevanja (potrebno poslati najmanj 15 dni pred začetkom izpitnega roka).

 

Kandidat pošlje prijavo k strokovnemu izpitu z vsemi ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev za pristop k strokovnemu izpitu na naslov ministrstva za kulturo.
 

Izpitna obdobja
Izpiti se organizirajo najmanj dvakrat letno. Izpitne roke določi izpitna komisija najpozneje do 15. novembra tekočega leta za naslednje koledarsko leto.
 
Obseg in vsebina strokovnega izpita
Področje zakonodaje (enotno za vse kandidate) obsega poznavanje:

•     področja predpisov o državni ureditvi Republike Slovenije,

•     organiziranosti področja varstva in kulture nasploh ter predpisov s teh področij,

•     osnove delovno pravne ureditve.

 

Strokovni izpit se deli na splošni in posebni del. Splošni del strokovnega izpita je odvisen od področja dela in obsega poznavanje:
•     teorije in prakse,
•     postopkov na področju delovanja in dokumentiranja,
•     preventivnega varstva,
•     predstavljanja javnosti,
•     vrednotenja nepremične kulturne dediščine.

 

Posebni del strokovnega izpita obsega praktično delo in strokovna znanja glede na vrsto dela, za katerega se pripravlja kandidat, in obsega:

 

I. KONSERVATORSKO PODROČJE
•    Varstvo stavb in/ali naselij
•    Ohranjanje in varstvo arheoloških ostalin in/ter preventivna arheologija
•    Varstvo spominskih krajev in/ali objektov in naprav
•    Ohranjanje in varstvo območij kulturne dediščine
•    Upravljanje nepremičnih spomenikov in spomeniških območij
•    Varstvo dediščine v prostoru
•    Varstvo kulturne krajine, parkov in vrtov

 

II. KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKO PODROČJE
•    Muzejski predmeti – arheološko gradivo
•    Muzejski predmeti – kovine
•    Muzejski predmeti – keramika in steklo
•    Muzejski predmeti – les
•    Muzejski predmeti – tekstil
•    Muzejski predmeti – tehnična dediščina
•    Likovna dediščina – stenske slike in mozaiki
•    Likovna dediščina – kamnita plastika in štukature
•    Likovna dediščina – štafelajne slike
•    Likovna dediščina – lesena polikromirana plastika
•    Pisna in grafična dediščina
•    Vizualni in zvočni zapisi
•    Tehnologija stavbne dediščine
•    Naravoslovne preiskave

 

III. MUZEJSKO PODROČJE
•    Muzeologija za kustose (etika, teorija muzeologije, muzejski predmet in zbirka, naloge muzeologije)
•    Muzejska dokumentacija za dokumentaliste
•    Delo z obiskovalci
•    Varovanje naravoslovnih zbirk
•    Nega in vzdrževanje muzejskih predmetov
•    Ohranjanje nesnovne dediščine

 

 

STROKOVNI NAZIVI
Strokovni delavec, ki deluje na področju varovanja dediščine je lahko imenovan v naziv, če ima ustrezno izobrazbo oziroma kvalifikacije, opravljen strokovni izpit in izpolnjuje predpisane pogoje za imenovanje v strokovni naziv.


Vloga za pridobitev naziva
Obrazec za vlogo za  strokovni naziv
Obrazec za vlogo za naziv svetnik