Skoči na vsebino

STROKOVNI IZPITI IN NAZIVI

Osebe, ki opravljajo strokovno delo v muzejski, konservatorski, konservatorsko-restavratorski dejavnosti  morajo opraviti strokovni izpit, s katerim pridobijo prvi naziv. Na osnovi izpolnjevanja predpisanih pogojev in meril za ocenjevanje lahko napredujejo v višji naziv.

 

Sedež: Ministrstvo za kulturo

 

 

Informacije
Vloge za  prijavo k strokovnemu izpitu in pridobivanju nazivov lahko oddate po pošti ali v vložišču Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana, ves poslovni čas ministrstva.

 

Kontaktna oseba:
Nada Zoran
T: (01) 400 79 74
E: nada.zoran(at)gov.si  

 

 

Dokumenti, ki urejajo to področje

Zakon o varstvu kulturne dediščine

Pravilnik o strokovnih izpitih na področju varstva kulturne dediščine
Pravilnik o pridobivanju nazivov v dejavnostih varstva kulturne dediščine

 

 

STROKOVNI IZPITI

 

Splošne informacije o strokovnem izpitu

 

Splošne infomacije o strokovnem izpitu so dostopne tukaj.


Prijava k strokovnemu izpitu vključuje:
•    obrazec prijava k strokovnemu izpitu,

•    obrazec prijava na strokovno izpopolnjevanje za strokovne izpite

•    podatke o doseženi izobrazbi,
•    vrsto izpita,
•    podatki o trenutni zaposlitvi in delovnih izkušnjah na področju varstva,
•    program strokovnega izpopolnjevanja,
•    poročilo o poteku strokovnega izpopolnjevanja (potrebno poslati najmanj 15 dni pred začetkom izpitnega roka).

 

Kandidat pošlje prijavo k strokovnemu izpitu z vsemi ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev za pristop k strokovnemu izpitu na naslov ministrstva za kulturo.
 

Izpitna obdobja
Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje strokovnega izpita, pošljejo  vloge najmanj tri mesece pred  izvedbo izpita.

 

Kandidati bodo o času in kraju opravljanja izpita, programu izobraževanja in opredelitvi literature za posamezna področja delovanja obveščeni naknadno s strani ministrstva oziroma izpitne komisije.

 

Roki za izpite:
14. in 15. 5. 2019 in    rok za oddajo vloge 14.2.2019
12. in 13. 11. 2019      rok za oddajo vloge 12.8.2019

 

Izobraževanje za strokovni izpit

 

Poteka v Narodnem muzeju Slovenije

 

Predvidoma    
10. 4. 2019 – področje zakonodaje
11. 4. 2019   strokovni del – splošni
12. 4.  2019  strokovni del - posebni

in

10. 10. 2019 – področje zakonodaje
11. 10. 2019   strokovni del – splošni
12. 10. 2019  strokovni del - posebni

 
Obseg in vsebina strokovnega izpita
Področje zakonodaje (enotno za vse kandidate) obsega poznavanje:

•     področja predpisov o državni ureditvi Republike Slovenije,

•     organiziranosti področja varstva in kulture nasploh ter predpisov s teh področij,

•     osnove delovno pravne ureditve.

 

Predlagana literatura tukaj. 

 

Strokovni izpit se deli na splošni in posebni del. Splošni del strokovnega izpita je odvisen od področja dela in obsega poznavanje:
•     teorije in prakse,
•     postopkov na področju delovanja in dokumentiranja,
•     preventivnega varstva,
•     predstavljanja javnosti,
•     vrednotenja nepremične kulturne dediščine.

 

Posebni del strokovnega izpita obsega praktično delo in strokovna znanja glede na vrsto dela, za katerega se pripravlja kandidat, in obsega:

 

I. KONSERVATORSKO PODROČJE
•    Varstvo stavb in/ali naselij
•    Ohranjanje in varstvo arheoloških ostalin in/ter preventivna arheologija
•    Varstvo spominskih krajev in/ali objektov in naprav
•    Ohranjanje in varstvo območij kulturne dediščine
•    Upravljanje nepremičnih spomenikov in spomeniških območij
•    Varstvo dediščine v prostoru
•    Varstvo kulturne krajine, parkov in vrtov

 

II. KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKO PODROČJE
•    Muzejski predmeti – arheološko gradivo
•    Muzejski predmeti – kovine
•    Muzejski predmeti – keramika in steklo
•    Muzejski predmeti – les
•    Muzejski predmeti – tekstil
•    Muzejski predmeti – tehnična dediščina
•    Likovna dediščina – stenske slike in mozaiki
•    Likovna dediščina – kamnita plastika in štukature
•    Likovna dediščina – štafelajne slike
•    Likovna dediščina – lesena polikromirana plastika
•    Pisna in grafična dediščina
•    Vizualni in zvočni zapisi
•    Tehnologija stavbne dediščine
•    Naravoslovne preiskave

 

III. MUZEJSKO PODROČJE
•    Muzeologija za kustose (etika, teorija muzeologije, muzejski predmet in zbirka, naloge muzeologije)
•    Muzejska dokumentacija za dokumentaliste
•    Delo z obiskovalci
•    Varovanje naravoslovnih zbirk
•    Nega in vzdrževanje muzejskih predmetov
•    Ohranjanje nesnovne dediščine

 

Predlagana literatura tukaj. 

 

STROKOVNI NAZIVI
Strokovni delavec, ki deluje na področju varovanje dediščine je lahko imenovan v naziv če ima izobrazbo oziroma kvalifikacije, ima opravljen strokovni izpit in izpolnjuje predpisane pogoje za imenovanje v strokovni naziv. Vloge morajo biti  vložene do vključno 31. januarja tekočega leta. 


Vloga za pridobitev naziva

Obrazec za vlogo za strokovni naziv

Obrazec za vlogo za naziv svetnik