Skoči na vsebino

RAZVID MUZEJEV

 

Država zagotavlja izvajanje državne javne službe muzejev z ustanavljanjem državnih muzejev ter pooblaščanjem in financiranjem drugih muzejev za izvajanje nalog varstva premične in žive dediščine širšega pomena.  (Zakon o varstvu kulturne dediščine, (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 in 111/2013))  Muzeji, ki opravljajo državno javno službo, morajo biti vpisani v razvid muzejev. Razvid je javna listina, v katero se vpisujejo muzeji, ki izpolnjujejo osnovne prostorske, finančne in kadrovske zaheteve za hranjenje dediščine in njenega varstva.  V razvid  se lahko vpisujejo tudi  muzeji, ki ne  opravljajo državne javne službe muzejev, izpolnjujejo pa  zahteve.

 

Muzej se lahko vpiše v razvid, če  zagotavlja  dostopnost javnosti do zbirk, ima izdelan načrt fizičnega in tehničnega varovanja, škodnega zavarovanja muzejskih zbirk,  izpolnjuje minimalne strokovne, prostorske in tehnične  zahteve, opredeljene v Pravilniku o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva, o vpisu v razvid muzejev in o podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev (Uradni list RS, št. 47/12) , ter ima  določen odpiralni čas in vstopnino.   

 

Informacije

Več informacij lahko dobite pri kontaktni osebi med uradnimi urami ministrstva.

 

Kontaktna oseba:

Nada Zoran

tel. št.: 01 369 59 43

e-pošta: nada.zoran(at)gov.si 

 

Obrazec

obrazec za vpis v razvid

Razvid muzejev