Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

IZVOZ, IZNOS IN UVOZ PREDMETOV KULTURNE DEDIŠČINE

Republika Slovenija določa pridobitev dovoljenja za izvoz in iznos predmetov kulturne dediščine za kategorije predmetov iz Priloge Uredbe Sveta  (ES) št. 116/2009 z dne 18. 12. 2008. Dovoljenje za izvoz ali iznos pridobite na Ministrstvu za kulturo, pri uvozu predmetov kulturne dediščine pa morate izvozna dovoljenja pridobiti v državi izvora, če jih država predpisuje.

 

Uredba Sveta je bila sprejeta  zaradi vzpostavitve notranjega trga januarja 1993. Z uredbo se je uskladilo načelo prostega pretoka blaga s potrebo držav članic, da zaščitijo svoje nacionalno bogastvo. Kategorije predmetov kulturne dediščine, ki so zajete v uredbi, so navedene v prilogi.

 

Predmetov, ki sodijo v kategorijo nacionalnega bogastva ni dovoljeno trajno izvoziti ali iznositi, razen v primeru izmenjave muzejskega, arhivskega ali knjižničnega gradiva in v primeru, da predmeti ne dosegajo takšne kulturne vrednosti, ki bi pomenila osiromašenje nacionalnega bogastva oziroma ne dosegajo finančnega praga vrednosti.

 

POMEN POSAMEZNIH IZRAZOV

 

Izvoz je fizični prenos premične dediščine iz Republike Slovenije kot dela carinskega območja Skupnosti v tretjo državo, ki ni članica Evropske unije ali Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru.

 

Iznos je fizični prenos premične dediščine iz Republike Slovenije v drugo državo članico Evropske unije ali v državo članico Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru.

Začasni iznos ali izvoz nacionalnega bogastva se dovoli za največ eno leto od datuma prehoda državne meje, z možnostjo podaljšanja za največ pet let.
 

Standardno dovoljenje za izvoz ali iznos se izda za vsak stalni ali začasni izvoz ali iznos predmeta.
 

Splošno odprto dovoljenje za izvoz ali iznos se izda muzeju za začasni izvoz ali  iznos katerega koli od predmetov, ki je inventariziran kot del zbirke muzeja.
 

Posebno odprto dovoljenje za izvoz ali iznos se izda za večkratni začasni izvoz ali iznos določenega predmeta.

 

Potrdilo o prostem izvozu ali iznosu
Če predmet ne sodi v nobeno kategorijo predmetov kulturne dediščine minister izda potrdilo, s katerim se zagotovi prost izvoz ali iznos. Sem sodijo tudi sodobna umetniška dela in dela, ki niso starejša od 50 let in ne pripadajo prvotnemu lastniku.

 

Vnos ali uvoz dediščine predmetov kulturne dediščine je prost.
Dediščino je dovoljeno vnašati oziroma uvažati v Republiko Slovenijo. Če država izvora predpisuje izvozno dovoljenje oziroma dovoljenje za iznos, je pri vnosu oziroma uvozu obvezna predložitev takega dovoljenja. Če predmete kulturne dediščine uvaža organizacija, institucija ali združenja je potrebno za oprostitev carine  pridobiti  mnenje ministrstva za kulturo.  

 

Uvoz je fizični prenos premične dediščine iz tretje države, ki ni članica Evropske unije ali Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v Republiko Slovenijo.

 

Vnos je fizični prenos premične dediščine iz države članice Evropske unije ali države članice Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru v Republiko Slovenijo.


Za poenostavljen prestop državnih mej brez plačila carinskih in drugih dajatev za začasno uvoženo blago priporočamo poleg obveznega dokumenta o izvozu ali iznosu predmeta premične kulturne dediščine tudi ATA zvezek (angl. ATA Carnet), mednarodni carinski dokument za začasni uvoz blaga, ki bo v roku enega leta ponovno izvoženo v nespremenjeni obliki. Velja v državah podpisnicah mednarodne Konvencije o začasnem uvozu (Istanbulska konvencija).

 

Vračanje protipravno odstranjene dediščine

Ministrstvo koordinira vračanje nacionalnega bogastva, ki je bilo protipravno odstranjeno iz Republike Slovenije, ter vračanje premične dediščine, ki je bila protipravno odstranjena iz druge države in vnesena v Republiko Slovenijo, v skladu z mednarodnimi pogodbami, katerih podpisnica je Republika Slovenija.

Pri odločanju o tem, kaj se šteje kot protipravno odstranjeno nacionalno bogastvo, se uporabljajo določbe Zakona o vračanju protipravno odstranjenih predmetov kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 126/03).

 

 

Informacije

 

Za izvoz predmetov kulturne dediščine izven carinskega območja Evropske unije in iznos v države članice Evropske unije je potrebno pridobiti ustrezno dovoljenje, ki ga izdaja Ministrstvo za kulturo. Vlogo lahko oddate po pošti ali v vložišču Ministrstva za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana, ves poslovni čas ministrstva.

 

Rok za izdajo dovoljenja za izvoz ali iznos se izdaja po skrajšanem postopku na podlagi določil Zakona o upravnem postopku, v primeru, da je v postopku pred izdajo dovoljenja potreben ugotovitveni postopek pa v zakonsko določenih rokih.

 

Več informacij lahko dobite pri kontaktni osebi v času uradnih ur ministrstva.

 

Nada Zoran
T: (01) 369 59 43
E: nada.zoran(at)gov.si

 

 

Upravna taksa

 

Vlogi za pridobitev dovoljenja je potrebno predložiti  DOKAZILO O PLAČILU UPRAVNE TAKSE: V skladu z določili ZUT se za vlogo in odločbo plača upravna taksa po tar. št. 1  v znesku 4,54 EUR in po tar. št. 3  v znesku 18,12 EUR, skupaj  22,66 EUR, razen izjem, ki po določilih 23. člena ZUT takse ne plačujejo, in izjem, ki so po določilih 24. člena ZUT oproščeni plačila takse.


Takso plačate na vplačilni račun: SI56 01100-1000315637 sklic na številko 11 33405-7111002-33400314. Prejemnik: račun upravnih taks RS, namen: plačilo upravne takse.

 

 

Dokumenti, ki urejajo to področje

 

Pravilnik o postopku za izdajo dovoljenj za izvoz in iznos predmetov kulturne dediščine

Konvencija o ukrepih za prepoved in preprečevanje nedovoljenega uvoza in izvoza kulturnih dobrin ter prenosa lastninske pravice na njih

Uredba Sveta (ES) št. 116/2009 o izvozu predmetov kulturne dediščine

Pravilnik o uveljavljanju pravice do oprostitve uvoznih dajatev

Pravilnik o seznamih zvrsti dediščine in varstvenih usmeritvah

 

 

Obrazci

 

Obrazec vloge za izvoz in iznos predmetov kulturne dediščine ter oprostitev uvoznih dajatev (v .doc in v .pdf)