Skoči na vsebino

IZVOZ, IZNOS IN UVOZ PREDMETOV KULTURNE DEDIŠČINE

 

Za izvoz predmetov kulturne dediščine izven carinskega območja EU in iznos v države članice EU je potrebno pridobiti ustrezno dovoljenje, ki ga izdaja Ministrstvo za kulturo. K temu nas zavezujejo mednarodne konvencije, evropske uredbe in slovenska nacionalna zakonodaja, ki na podlagi evropskega pridružitvenega sporazuma uveljavlja tudi omejitve iznosa predmetov kulturne dediščine v države članice.  Uvoz predmetov kulturne dediščine je prost. Če država izvora predpisuje izvozna dovoljenja ali dovoljenja za iznos, je takšno dovoljenje pristojnim organom potrebno predložiti. Če predmete kulturne dediščine uvaža institucija s področja varstva kulturne dediščine za dopolnitev svojih zbirk, je na predlog Ministrstva za kulturo možna oprostitev uvoznih carinskih dajatev.

 

 

Informacije

 

Vlogo lahko oddate po pošti ali v vložišču  Ministrstva za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana, ves poslovni čas ministrstva.

 

Rok za izdajo dovoljenja za izvoz ali iznos se izdaja po skrajšanem postopku na podlagi določil Zakona o upravnem postopku, v primeru, da je v postopku pred izdajo dovoljenja potreben ugotovitveni postopek pa v zakonsko določenih rokih.

 

Več informacij lahko dobite pri kontaktni osebi v času uradnih ur ministrstva.

 

Kontaktna oseba: 

Nada Zoran
T: (01) 369 59 43
E: nada.zoran(at)gov.si

 

 

Upravna taksa

 

Vlogi za pridobitev dovoljenja je potrebno predložiti  DOKAZILO O PLAČILU UPRAVNE TAKSE: V skladu z določili ZUT se za vlogo in odločbo plača upravna taksa po tar. št. 1  v znesku 4,54 EUR in po tar. št. 3  v znesku 18,12 EUR, skupaj  22,66 EUR, razen izjem, ki po določilih 23. člena ZUT takse ne plačujejo, in izjem, ki so po določilih 24. člena ZUT oproščeni plačila takse.


Takso plačate na vplačilni račun: SI56 01100-1000315637 sklic na številko 11 33405-7111002-33400314. Prejemnik: račun upravnih taks RS, namen: plačilo upravne takse.

 

Dokumenti, ki urejajo to področje

 

Pravilnik o postopku za izdajo dovoljenj za izvoz in iznos predmetov kulturne dediščine

Konvencija o ukrepih za prepoved in preprečevanje nedovoljenega uvoza in izvoza kulturnih dobrin ter prenosa lastninske pravice na njih

Uredba Sveta (ES) št. 116/2009 o izvozu predmetov kulturne dediščine

Pravilnik o uveljavljanju pravice do oprostitve uvoznih dajatev

Pravilnik o seznamih zvrsti dediščine in varstvenih usmeritvah

 

 

Obrazci

 

Obrazec vloge za izvoz in iznos predmetov kulturne dediščine ter oprostitev uvoznih dajatev (v .doc in v .pdf)

 

Podrobnejše informacije in navodila

 

Splošne informacije o izvozu in iznosu

Za muzeje, galerije in trgovce

Navodila za izpolnjevanje vlog

Publikacija: Izvoz, uvoz in interkomunitarni promet s predmeti kulturne dediščine

Izvoz in iznos sodobnih likovnih del