Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ISKANJE ARHEOLOŠKIH OSTALIN

Dejavnost iskanja arheoloških ostalin, ki je v skladu s prvim odstavkom 32. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 30/11 – odl. US, 90/12 in 111/13; v nadaljnjem besedilu: ZVKD-1) dopustna le s predhodnim dovoljenjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v nadaljevanju: ZVKDS), ureja Pravilnik o iskanju arheoloških ostalin in uporabi tehničnih sredstev za te namene (Uradni list RS, št. 49/14).

 

Pravilnik podrobneje določa pogoje za iskanje arheoloških ostalin ter ureja način uporabe tehničnih sredstev za iskanje, ugotavljanja usposobljenosti oseb, ki izvajajo iskanje, izdajanja dovoljenj za iskanje arheoloških ostalin, dokumentiranja podatkov o lastnostih in lokacijah zaznanih ostalin, fizične odstranitve najdb z arheološke ostaline, odkrite pri iskanju, in njihove predaje pristojni organizaciji, obveščanja pristojne organizacije o arheoloških ostalinah, odkritih pri iskanju, in o drugih dejstvih, povezanih z iskanjem, izvedbe strokovnega nadzora nad iskanjem arheoloških ostalin in zbiranja podatkov, pridobljenih z iskanjem arheoloških ostalin.

V vlogi za izdajo dovoljenja, naslovljene na pristojno območno enoto ZVKDS, na območju katere se načrtuje iskanje arheoloških ostalin,  mora prosilec navesti vrsto dovoljenja, ki ga zahteva, ter priložiti program iskanja in tista dokazila o strokovni usposobljenosti, ki jih ZVKDS ne more pridobiti iz uradnih evidenc.

 

Iskalec je dolžan najpozneje v dveh mesecih po zaključku iskanja ZVKDS predati poročilo o izsledkih iskanja, ki obsega podatke o odkritih arheoloških ostalinah, vključno s podatki o lokaciji arheoloških ostalin in drugi dokumentaciji. Poročilo mora biti v celoti napisano v slovenskem jeziku, ZVKDS pa mora biti predano natisnjeno in v digitalni obliki. 

 

Sprejem pravilnika omogoča kakovostni premik v sodelovanju med ljubiteljskimi iskalci in ZVKDS oziroma pristojnimi muzeji. Po pričakovanjih bo izvrševanje predpisa med drugim omogočilo hitrejše evidentiranje in primerno pravno zaščito območij ostankov vojnih dogodkov z največjim arheološkim potencialom, bistvenih za izpolnitev zavez za ohranitev ključnih delov najkakovostnejše dediščine našim zanamcem.