Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ARHEOLOŠKE RAZISKAVE

Kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline

 

Kulturnovarstveno soglasje, s katerim se dovolita raziskava in odstranitev arheološke ostaline, se lahko izda le s pogojem, da tako raziskavo in odstranitev nadzoruje zavod in da raziskavo ter odstranitev opravi oseba, ki je strokovno usposobljena za izvajanje arheoloških raziskav.

 

Pred izdajo kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje pristojne območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

 

Vloga za izdajo kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline se vloži na predpisanem obrazcu. V obrazcu so navedene tudi priloge, ki jih je treba priložiti vlogi.

 

Pred izdajo kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline vlogo obravnava in poda strokovno mnenje Strokovna komisija za arheološke raziskave. Delo komisije poteka na sejah, izjemoma dopisno. Seje se sklicujejo praviloma tedensko, ob četrtkih. Skladno z dogovorom na 256. seji (dne 23. 3. 2017) bodo komisiji predložene le tiste vloge, ki so bile v vložišče ministrstva dostavljene najkasneje do 12. ure dva dni pred zasedanjem komisije, to je praviloma do torka do 12. ure. Kasneje prejete vloge bodo komisiji predložene na prvi naslednji seji.

 

Izvajalce arheoloških raziskav opozarjamo, da je potrebno v vlogi, ob imenu in naslovu vodje raziskave, navesti tudi njegov elektronski naslov.

  

Soglasje se izda v enem mesecu po prejetju popolne vloge (222. člen Zakona o splošnem upravnem postopku, Uradni list RS, št. 24/06 – UPB-1, 105/06-ZUS-1, 126/07-ZUP-E in 65/08-ZUP-F).

 

Obvestilo vlagateljem/investitorjem:

Zadnja seja Strokovne komisije za arheološke raziskave pred poletnim premorom bo 11. julija 2019, prva načrtovana pa predvidoma po 9. avgustu 2019.

 

 

 

Financiranje predhodnih arheoloških raziskav

 

Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1; Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 32/16) v tretjem odstavku 34. člena določa, da se iz državnega proračuna krijejo stroški predhodne arheološke raziskave (PAR), ki je potrebna:

 

- za sprostitev stavbnega zemljišča za gradnjo, če zemljišče ni registrirano kot arheološko najdišče in se ob gradnji ali drugem posegu odkrijejo arheološke ostaline kljub predhodni raziskavi iz 80. člena tega zakona (INVESTITORJI DRUGEGA POSEGA);

 

- za določitev sestave in obsega arheoloških ostalin na stavbnem zemljišču, ki je registrirano arheološko najdišče, če gradi investitor, ki je fizična oseba, stanovanje za lastne potrebe na stavbnem zemljišču ali se na stavbnem zemljišču gradijo neprofitna najemna stanovanja (INVESTITORJI STANOVANJSKE GRADNJE);

 

- kot del priprav na vzdrževanje in obnovo objekta, ki leži na območju naselbinske dediščine, če posege izvaja investitor, ki je fizična oseba, z namenom zagotovitve stanovanja za lastne potrebe ali če se posegi izvajajo z namenom zagotovitve prostorov, namenjenih izvajanju dejavnosti, ki so v javnem interesu (INVESTITORJI VZDRŽEVANJA IN OBNOVE OBJEKTA);

 

- kot del priprav za ureditev ali obnovo javnih površin na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine (INVESTITORJI UREDITVE ALI OBNOVE JAVNE POVRŠINE);

 

- za potrebe presoje vplivov na arheološke ostaline.

 

 

Financiranje arheoloških posegov iz prve do četrte alineje tretjega odstavka 34. člena ZVKD-1 se izvaja po Pravilniku o vlaganju in reševanju zahtevkov za financiranje predhodnih arheoloških raziskav iz državnega proračuna (Uradni list RS, št. 93/2014 in 73/16).

Obseg in dinamiko zagotavljanja sredstev za (so)financiranje predhodnih arheoloških raziskav določa ministrstvo, pristojno za kulturo, v okviru proračunskih možnosti.

  

Investitorji drugih posegov po prvi alineji tretjega odstavka 34. člena ZVKD-1 vložijo zahtevek za financiranje PAR na obrazcu Zahtevek za financiranje predhodnih arheoloških raziskav za investitorje drugih posegov, hkrati z odločbo o arheološkem najdišču po 27. členu ZVKD-1, s katero Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (Zavod) določi območje najdišča, vrsto in obseg predhodnih raziskav ter lahko omeji ali prepove gospodarsko in drugo rabo zemljišča, ki ogroža obstoj arheološke ostaline.

PAR opravlja Zavod v okviru državne javne službe po naročilu ministrstva, v skladu s šestim odstavkom 85. člena ZVKD-1. Ministrstvo rešuje zahtevek v samostojnem upravnem postopku.

 

Investitorji stanovanjske gradnje po drugi alineji tretjega odstavka 34. člena ZVKD-1 vložijo zahtevek za financiranje PAR na obrazcu Zahtevek za financiranje predhodnih arheoloških raziskav za investitorje stanovanjske gradnje. V obrazcu zahtevka so navedene tudi priloge, ki jih je treba priložiti zahtevku.

PAR opravlja Zavod v okviru državne javne službe po naročilu ministrstva, v skladu s šestim odstavkom 85. člena ZVKD-1. Ministrstvo rešuje zahtevek v postopku izdaje kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline po 31. členu ZVKD-1. Predmet financiranja se nanaša izključno na novogradnje. Ministrstvo z 12. julijem 2019 ne sprejema več zahtevkov investitorjev stanovanjske gradnje. Zahtevke investitorjev stanovanjske gradnje za financiranje PAR v letu 2020 bo ministrstvo začelo sprejemati predvidoma februarja 2020.

 

- (So)financiranje PAR iz državnega proračuna za investitorje vzdrževanja in obnove objekta po tretji alineji 34. člena ZVKD-1 in investitorje ureditve ali obnove javne površine po četrti alineji tretjega odstavka 34. člena ZVKD-1, se izvede po postopku javnega poziva.

Ministrstvo rešuje zahtevke v postopku izdaje kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline po 31. členu ZVKD-1. Predhodne arheološke raziskave lahko opravljajo osebe, ki so za to strokovno usposobljene in izpolnjujejo pogoje iz 11. člena Pravilnika o arheoloških raziskavah (Uradni list RS, št. 3/2013). Javni poziv za izbor PAR (JP-PAR-2019), ki jih bo upravičencem (so)financiralo ministrstvo v letu 2019, je objavljen na spletni strani ministrstva: 

 

http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_pozivi/

 

Obvestilo o objavi javnega poziva z oznako JP-PAR-2019 je objavljeno v Uradnem listu RS, št. 4/19.

 

OBVESTILO PRIJAVITELJEM:

Javni poziv z oznako JP-PAR-2019 je bil z dnem 31. 5. 2019 zaključen.

 

 

 

 

Procesogram arheološke raziskave

Informacije

 

Vlogo lahko oddate po pošti ali v vložišču  Ministrstva za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana, ves poslovni čas ministrstva.

 

Več informacij lahko dobite pri kontaktni osebi med uradnimi urami ministrstva.
 
Kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline

Kontaktna oseba:
Luka Škerjanec
T: (01) 400 79 32
E: luka.skerjanec@gov.si

 

Financiranje predhodnih arheoloških raziskav

Kontaktna oseba:
Brigita Petek
T: (01) 400 79 42
E: brigita.petek(at)gov.si