Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VPIS V RAZVID SAMOZAPOSLENIH

 

Samozaposleni v kulturi so ustvarjalci na področju kulture, ki opravljajo samostojno specializiran poklic s področja kulture (Priloga I  in II). V razvid samozaposlenih v kulturi pri ministrstvu se lahko vpiše posameznik, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  • da samostojno opravlja specializiran poklic na področjih iz 4. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo in ni uživalec pokojnine, in
  • da ima ustrezno strokovno izobrazbo oziroma z dosedanjim delom izkazuje, da je usposobljen za opravljanje te dejavnosti.

Kdor prvič po končanem študiju zaprosi za vpis v razvid, se namesto po splošnih pogojih lahko vpiše pod naslednjimi pogoji:

  • da njegovi študijski dosežki obetajo pomembno delovanje na področju kulture ali ko gre za deficitarni poklic,
  • da od zaključka študija oziroma strokovnega izpita, če je ta predpisan, nista minili več kakor dve leti.

Šteje se, da posameznik samostojno opravlja specializiran poklic, če z osebnim delom samostojno opravlja umetniško ali kakšno drugo dejavnost.
 
Posameznikova usposobljenost za opravljanje dejavnosti na področju kulture se presoja na podlagi predloženega življenjepisa, bibliografije (po možnosti izpis iz COBISS) oziroma seznama del ali umetniških dosežkov, kritik in objav v strokovni literaturi, iz katerih sta razvidna tudi obseg in kakovost njegovega dela v zadnjem triletnem obdobju.
 
Za študijske dosežke, ki obetajo pomembno delovanje na področju kulture, se štejejo dela in dosežki študentov v času študija, za katere so prejeli univerzitetno študentsko nagrado ali študentsko nagrado drugega visokošolskega zavoda na področju umetnosti in kulture ali drugi pomembni dosežki v času študija na področju umetnosti in kulture, ki se presojajo na podlagi življenjepisa, bibliografije oziroma seznama del ali umetniških dosežkov v času študija.
 
Vpis v razvid samozaposlenih v kulturi je vezan na obvezno mesečno plačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje ter starševsko varstvo in zaposlovanje.

 

Informacije
 
Postopek za vpis v razvid samozaposlenih vodi pristojno ministrstvo in se začne na zahtevo stranke na predpisanem obrazcu, ki mu je potrebno predložiti vsa potrebna dokazila.

 

Vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi mora ministrstvu najkasneje v 15 dneh sporočiti vsako spremembo, ki vpliva na pridobitev oz. uživanje pravice (zaposlitev s polnim ali polovičnim delovnim časom, samostojno poklicno opravljanje druge dejavnosti, spremembo bivališča ali druga pravno pomembna dejstva).

 

Vlogo lahko oddate po pošti ali v vložišču Ministrstva za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana, ves poslovni čas ministrstva.

 

Več informacij lahko dobite pri kontaktni osebi v času uradnih ur ministrstva.

 

 

Kontaktna oseba:

 

Špela Fortuna
(Metelkova 4, 1000 Ljubljana)

T: (01) 400 79 10
E: spela.fortuna(at)gov.si
 
in
 
Bojana Kosmač
(Metelkova 4, 1000 Ljubljana)

T: (01) 400 79 05
E: bojana.kosmac(at)gov.si 

 


Dokumenti, ki urejajo to področje

 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
Uredba o samozaposlenih v kulturi

 

 

Obrazci

 

Obrazec za vpis v razvid samozaposlenih
Obrazec PRS-1*
* Na obrazcu PRS-1 je treba izpolniti le točko 2 in 3 – ime in priimek ter naslov stalnega oz. začasnega prebivališča vlagatelja (kljub temu, da na obrazcu piše ime firme), točko 5 – davčna številka ter na drugi strani spodaj – Prijavo izpolnil: (ime in priimek, podpis ...) in točko 8 – podatki o ustanovitelju ter tako izpolnjen obrazec priložiti k vlogi za vpis v razvid samozaposlenih v kulturi.

Soglasje za pošiljanje mesečnih novic za samozaposlene v kulturi

 

 

Opozorilo

 

1. Tiste, ki se na novo vpisujejo v razvid, opozarjamo na naslednje:

Pravilnik o postopku za razvrščanje v zavarovalne osnove, izdan na podlagi 145. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), določa postopek za razvrščanje v zavarovalne osnove za plačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje tudi za samozaposlene v kulturi. Zavarovalna osnova se določi glede na dosežen dobiček zavarovanca, ugotovljen na podlagi podatkov iz obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti ali na podlagi podatkov iz obračuna dohodnine od dohodka iz dejavnosti za preteklo leto. V primeru, da se obračun oziroma odločba ne nanaša na celotno davčno leto, se skladno s pravilnikom dosežen dobiček preračuna na letno raven tako, da se deli s številom mesecev, na katere se nanaša, in pomnoži z 12. Navedeno pomeni, da bo, v kolikor so prihodki samozaposlenega v tem obdobju visoki, zavarovancu določena zavarovalna osnova od visokega dobička, določenega na naveden način. Zato predvsem tiste, ki se na novo vpisujejo v razvid samozaposlenih v drugi polovici koledarskega leta, opozarjamo, da pred vpisom v razvid razmislijo tudi o tem, kako se bodo njihovi prihodki v teh mesecih odrazili v višini prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje prihodnje leto.

 

2. Priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov
Samozaposlene v kulturi opozarjamo na določbe Zakona o davčnem postopku, ki se nanašajo na priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov davčnemu organu. Davčni zavezanec, ki izpolnjuje pogoje, določene z zakonom, ki ureja dohodnino, in ki se odloči za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, mora priglasiti ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov davčnemu organu najpozneje do 31. marca za tekoče leto.
Več informacij je na spletni povezavi Davčne uprave Republike Slovenije.