Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NAVODILO

Navodila za prijavo medija v razvid medijev

Pravne podlage:


1. Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT in 22/16)
2. Zakon o avdiovizualnih medijskih storitvah (Uradni list RS, št. 87/11; v nadaljnjem besedilu: ZAvMS)
3. Pravilnik o načinu vodenja in postopku za vpis ter o posredovanju podatkov iz razvida medijev (Uradni list RS, št. 58/01 in 94/02; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik)
4. Pravilnik o merilih za opredelitev vsebin lastne produkcije (Uradni list RS, št. 77/02)
5. Uredba o merilih oz. pogojih za določitev slovenskih avdiovizualnih del (Uradni list RS, št. 105/01)
6. Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10- uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZUT).

 

Spoštovani!
 
V nadaljevanju vam posredujemo seznam podatkov in prilog, ki jih morate po veljavni zakonodaji predložiti Ministrstvu za kulturo RS kot registrskemu organu, za prijavo medija v razvid medijev.
 
Podatki:
(drugi odstavek 12. člena ZMed ter 2. in 3. člen Pravilnika, pri čemer Pravilnik natančneje opredeljuje oz. določa vsebino posameznih podatkov)
• IME MEDIJA
• IME IN PRIIMEK TER STALNO BIVALIŠČE OZIROMA FIRMA IN SEDEŽ IZDAJATELJA
• ODGOVORNA OSEBA IZDAJATELJA, ČE JE IZDAJATELJ PRAVNA OSEBA
• ZVRST IN ČASOVNI INTERVAL RAZŠIRJANJA MEDIJA
• IME IN PRIIMEK ODGOVORNEGA UREDNIKA
• SEDEŽ UREDNIŠTVA OZ. ODGOVORNEGA UREDNIKA
• NAČIN IN PREDVIDENO OBMOČJE RAZŠIRJANJA PROGRAMSKIH VSEBIN
• JEZIK RAZŠIRJANJA PROGRAMSKIH VSEBIN
• VIRI IN NAČIN FINANCIRANJA
• PODATKI O OSEBAH, KI IMAJO NAJMANJ 5% LASTNIŠKI ALI UPRAVLJALSKI DELEŽ OZ. DELEŽ GLASOVALNIH PRAVIC V PREMOŽENJU IZDAJATELJA SPLOŠNO-INFORMATIVNEGA TISKANEGA DNEVNIKA IN TEDNIKA TER RADIJSKEGA IN TELEVIZIJSKEGA PROGRAMA

 

 

Priloge:
 
1. DOKAZILO O VPISU V SODNI REGISTER, razen kadar je izdajatelj ustanovljen oziroma deluje na podlagi zakona (v tem primeru k vlogi za vpis priloži kopijo objave v uradnem listu ali navede št. uradnega lista, v katerem je mogoče to objavo najti) oz. v primeru, da je izdajatelj ustanovljen na podlagi drugega predpisa, ki ne zahteva vpisa v sodni register (v tem primeru priloži kopijo dokumenta o registraciji, npr. s.p.: priglasitveni list, društva: odločbo vpisu v register društev, …). Glej tretji odstavek 12. člena ZMed in prvi odstavek 4. ter 5. člena Pravilnika.
 
2. TEMELJNI PRAVNI AKT IZDAJATELJA, ki je v skladu z ZMed in Pravilnikom. Pravilnik v drugem odstavku 5. člena določa, da je temeljni pravni akt izdajatelja pravni akt, ki ga sprejme najvišji organ izdajatelja in v katerem poleg prvin svoje organiziranosti in delovanja kot pravnega subjekta ureja tudi vprašanja, ki jih določa ZMed (statut, družbena pogodba, pravila ...).
To so predvsem vprašanja, ki se nanašajo na način delovanja medija, način in pogoje za imenovanje in razreševanje odgovornega urednika, pravna razmerja med izdajateljem in uredništvom, sestava uredništva, osnovna razmerja znotraj uredništva in stopnjo avtonomije uredništva pri urejanju razmerij znotraj uredništva idr. (posebej členi 18 – 20 ZMed).
 
3. PROGRAMSKA ZASNOVA, ki je v skladu z ZMed (tretji odstavek 12. člena ZMed, 17. člen ZMed in 6. člen Pravilnika). V programski zasnovi mora izdajatelj določiti namen izdajanja in temeljna vsebinska izhodišča za delovanje medija.
 
Programska zasnova radijskega in televizijskega programa mora vsebovati tudi programsko shemo (17. člen ZMed in 6. člen Pravilnika).
V programski shemi mora izdajatelj radijskega oz. televizijskega programa navesti:
• vrsti programskih vsebin oz. njihovo razvrstitev v posamezne sklope; glej 17. člen ZMed, 6. člen Pravilnika ter Pravilnik o merilih za opredelitev lastne produkcije (Uradni list RS, št. 77/02)
• predvidena kvantitativna razmerja med posameznimi vsebinskimi sklopi, glej  17. člen ZMed, 6. člen Pravilnika
• predviden maksimalni obseg oglaševalskih vsebin; glej 17. člen, 93.-99. člen ZMed, 27.-32. člen ZAvMS ter 6. člen Pravilnika
• obseg programskih vsebin lastne produkcije; glej 17. člen, 67. člen in 85. člen člen ZMed, 6. člen Pravilnika ter Pravilnik o merilih za opredelitev vsebin lastne produkcije

 

 

 

Izdajatelj televizijskega programa mora v programski shemi določiti tudi:
• predviden obseg slovenskih avdiovizualnih del in produkcije slovenskih avdiovizualnih del (glej 17. člen, 68. člen in 87. člen ZMed, 6. člen Pravilnika ter Uredbo o merilih oz. pogojih za določitev slovenskih avdiovizualnih del)
• izhodiščni delež evropske avdiovizualne produkcije (glej 17. člen ZMed, 16. člen ZAvMS ter 6. člen Pravilnika) in evropskih avdiovizualnih del neodvisnih producentov  (glej 17. člen ZMed, 17. člen ZAvMS ter 6. člen Pravilnika), razen izjem, določenih v ZAvMS.

Programske zasnove k predlogu za vpis v razvid medijev ni potrebno priložiti izdajatelju televizijskega programa, namenjenega izključno oglaševanju oz. televizijski prodaji ali samooglaševanju, kot določen v ZAvMS.
 
4. Izdajatelj RADIJSKEGA ali TELEVIZIJSKEGA PROGRAMA mora k vlogi za vpis v razvid medijev priložiti kopije pogodb, sklenjenih s kolektivnimi organizacijami za varstvo avtorske in sorodnih pravic na delih, ki se bodo radiodifuzno izvajala na njegovem programu (tretji odstavek 12. člena ZMed in drugi odstavek 4. člena Pravilnika), t.j. Združenja skladateljev, avtorjev in založnikov za zaščito avtorskih pravic Slovenije – SAZAS, Združenja avtorjev in nosilcev malih in drugih avtorskih pravic Slovenije – ZAMP  in Zavod IPF. – Zavoda za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije, oz. dokazilo o položitvi zneska, ki ga po tarifi zaračunava posamezna kolektivna organizacija, na račun posamezne kolektivne organizacije ali pri sodišču oziroma notarju (drugi odstavek 158. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS. št. 16/07- uradno prečiščeno besedilo in št. 68/08)).
 
5. DOKAZILO O PLAČILU UPRAVNE TAKSE: V skladu z določili ZUT se za vlogo in odločbo plača upravna taksa po tar. št. 1 in 3 v znesku 22,60 EUR, razen izjem, ki po določilih 23. člena ZUT takse ne plačujejo, in izjem, ki so po določilih 24. člena ZUT oproščeni plačila takse.
 
Takso plačate na vplačilni račun: 01100-1000315637sklic na številko 11 33405-7111002-33400114. Prejemnik: račun upravnih taks RS, namen: TAXS.
 
Izdajatelj, ki vpisuje v razvid več medijev hkrati, mora takso plačati za vsak posamezni medij, ki ga vpisuje.