Skoči na vsebino

OBVEZNOSTI NA PODLAGI REGISTRACIJE

  • Plačilo prispevkov za socialno varnost:

Vpis v razvid je vezan na obvezno sklenitev pokojninskega, invalidskega in obveznega zdravstvenega zavarovanja in mesečnega plačevanja prispevkov zanj, ki ga samozaposleni izvede na svoji izpostavi Zavoda za zdravstveno zavarovanje, na izpostavi Davčnega urada pa se dogovori glede višine plačevanja mesečnih prispevkov za socialno zavarovanje, načinu oddaje OPSVZ obrazcev ter pridobi ostale podatke (normirani stroški, davki,..).

 

Način izračuna višine prispevkov za socialno varnost:
Osnova za plačevanje prispevkov za socialno varnost za samozaposlene se skladno s 145. členom ZPIZ-2 določa na podlagi doseženega dobička samozaposlenega v preteklem letu. (Zavarovalna osnova je dobiček zavarovanca, ugotovljen v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, v katerem niso upoštevani obračunani prispevki za obvezno socialno zavarovanje ter znižanje in povečanje davčne osnove, preračunan na mesec. Za zavarovance iz 15. člena tega zakona se tako ugotovljeni dobiček za določitev zavarovalne osnove zniža za 25 %).

 

Najnižja zavarovalna osnova: Če dobiček zavarovanca ne preseže 60 % povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, je zavarovalna osnova 60 % povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec.

 

Prehodno obdobje za določitev dobička za določitev najnižje zavarovalne osnove in najnižje zavarovalne osnove (po določbi drugega in enajstega odstavka 410. člena ZPIZ-2 znaša dobiček za določitev najnižje zavarovalne osnove in najnižja zavarovalna osnova:
- v letu 2013 in 2014: minimalna plača
- v letu 2015: 54 % povprečne plače,
- v letu 2016: 56 % povprečne plače,
- v letu 2017: 58 % povprečne plače,
- v letu 2018: 60 % povprečne plače.
Najvišjazavarovalna osnova: 3,5-kratnik povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec..
Zneski osnov, ki veljajo v posameznem mesecu, ter zneski obračunanih prispevkov so objavljeni na spletni strani DURS.

 

Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za samozaposlene

Zavezanec mora obračun prispevkov na predpisanem obrazcu davčnemu organu predložiti v elektronski obliki preko storitev elektronskega poslovanja DURS.
Skladno s prvim odstavkom 353. člena ZDavP-2 zavezanec za prispevke za socialno varnost – samozaposlena oseba predloži obračun prispevkov za socialno varnost in plača prispevke za socialno varnost najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.

 

Preračun dobička na letno raven

Tiste, ki se na novo vpisujejo v razvid, opozarjamo na naslednje: Pravilnik o postopku za razvrščanje v zavarovalne osnove, izdan na podlagi 145. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), določa postopek za razvrščanje v zavarovalne osnove za plačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje tudi za samozaposlene v kulturi. Zavarovalna osnova se določi glede na dosežen dobiček zavarovanca, ugotovljen na podlagi podatkov iz obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti ali na podlagi podatkov iz obračuna dohodnine od dohodka iz dejavnosti za preteklo leto. V primeru, da se obračun oziroma odločba ne nanaša na celotno davčno leto, se skladno s pravilnikom dosežen dobiček preračuna na letno raven tako, da se deli s številom mesecev, na katere se nanaša, in pomnoži z 12. Navedeno pomeni, da bo, v kolikor so prihodki samozaposlenega v tem obdobju visoki, zavarovancu določena zavarovalna osnova od visokega dobička, določenega na naveden način. Zato predvsem tiste, ki se na novo vpisujejo v razvid samozaposlenih v drugi polovici koledarskega leta, opozarjamo, da pred vpisom v razvid razmislijo tudi o tem, kako se bodo njihovi prihodki v teh mesecih odrazili v višini prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje prihodnje leto.

 

Oprostitev plačila prispevkov ob prvem vpisu
Samozaposleni v kulturi, ki nimajo priznane pravice do plačila prispevkov, lahko ob prvem vpisu v poslovni register ali drug predpisan register oziroma evidenco po ZPIZ-2 (štirinajsti odstavek 145. člena) uveljavljajo oprostitev plačila prispevka zavarovanca in prispevka delodajalca:
• v prvih 12 mesecih v višini 50 % zneska prispevka,
• v naslednjih 12 mesecih v višini 30 % zneska prispevka.
Podrobnejše pojasnilo v zvezi z oprostitvijo plačila prispevkov ob prvem vpisu.

 

Odjava zavarovanja
Samozaposleni se mora v primeru izbrisa iz razvida po prejemu odločbe odjaviti od zavarovanja na Zavodu za zdravstveno zavarovanje, izpostavi davčnega urada ter AJPES-u.

  • Dohodek iz dejavnosti

Samozaposleni v kulturi, so za dohodek, dosežen z opravljanjem umetniške in druge kulturne samostojne dejavnosti, s katero so vpisani v razvid pri ministrstvu, pristojnem za kulturo, zavezanci za dohodnino od dohodka iz dejavnosti. 
Davčna osnova od dohodka iz dejavnosti se ugotavlja na enega izmed naslednjih načinov:
- z upoštevanjem dejanskih prihodkov in odhodkov, ali
- z upoštevanjem normiranih odhodkov.
Več informacij je na spletni povezavi Davčne uprave Republike Slovenije.

 

  • Sporočanje sprememb

Vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi mora ministrstvu najkasneje v 15 dneh sporočiti vsako spremembo, ki vpliva na pridobitev oz. uživanje pravice (zaposlitev s polnim ali polovičnim delovnim časom, samostojno poklicno opravljanje druge dejavnosti, spremembo bivališča ali druga pravno pomembna dejstva).