Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OBDOBJE TRAJANJA PRAVICE

Začetek
V primeru, da posameznik istočasno poda zahtevo za vpis v razvid in zahtevo za priznanje pravice do plačila prispevkov, minister odloči o obeh vlogah hkrati. Pravica do plačila prispevkov se lahko prizna z dnem vpisa v razvid.

 

V primeru, da zahtevo za vpis v razvid poda samozaposleni, ki je že vpisan v razvid, se mu pravica lahko prizna s prvim dnem naslednjega meseca, ko je vloga popolna.

 

 

 

Trajanje

Pravica do plačila prispevkov za socialno varnost se podeljuje za pet let, z možnostjo ponovnih podeljevanj.

Trajna dodelitev pravice za starejše samozaposlene: Samozaposlenim, ki so ob vložitvi zahteve za pridobitev pravice do plačila prispevkov dosegli starost najmanj 55 let in imajo pravico do plačila prispevkov iz državnega proračuna v skupnem trajanju najmanj 20 let (pri čemer se v to obdobje všteva tudi čas zaposlitve v javnih zavodih s področja kulture), se pravica do plačila prispevkov prizna trajno do izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine.

 

(Opozorilo: Državni zbor RS je 4. 11. 2016 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št 68/16; v nadaljevanju ZUJIK-F), ki  podaljšuje obdobje dodelitve pravice do plačila prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna za samozaposlene v kulturi s treh na pet let ter zvišuje starostno mejo za pridobitev trajne pravice, in sicer s 50 let na 55 let.
Skladno s prehodnimi določbami ZUJIK-F se določbe, ki se nanašajo na to spremembo, začnejo uporabljati s 1. januarjem 2017, do takrat pa se za priznanje pravice do plačila prispevkov uporabljajo dosedanji predpisi. 
Vloge za priznanje pravice do plačila prispevkov, prejete do 31. 12. 2016, se bodo obravnavale po dosedanjih predpisih, ki veljajo za priznanje pravice za obdobje treh let.)


 

 

Prenehanje
Pravica preneha po samem zakonu, ko samozaposleni izpolni pogoje za pridobitev starostne pokojnine. Ne glede na to pa bo posameznik še vedno lahko vpisan v razvid samozaposlenih, če bo to želel.

 

 

Mirovanje
Utemeljeni razlogi
V primeru utemeljenih razlogov (študij, zaposlitev za določen čas, začasni odhod v tujino, bolezen, poškodba ali nega družinskih članov po predpisih o zdravstvenem zavarovanju v trajanju nad 30 delovnih dni, starševskega dopusta po predpisih, ki urejajo starševsko varstvo) lahko upravičenec do prispevkov zaprosi za mirovanje pravice do plačila prispevkov, vendar ne dlje kot za eno leto.

 

 

Podaljšanje pravice 
Pravica do plačila prispevkov se lahko na predlog upravičenca podaljša za čas mirovanja zaradi starševskega dopusta ali zaradi bolezen, poškodbe ali nege družinskih članov po predpisih o zdravstvenem zavarovanju v trajanju nad 30 delovnih dni.

 

Vloga
Prošnja za mirovanje mora biti vložena vsaj mesec dni pred želenim datumom mirovanja. Predlogu za mirovanje in podaljšanje pravice do plačila prispevkov upravičenec predloži odločbo centra za socialno delo o priznanju starševskega dopusta oziroma mnenje zdravniške komisije o zadržanosti z dela.