Skoči na vsebino

CENZUS

Način določitve cenzusa:

 

Dohodkovni cenzus se za vsako leto določi na podlagi triletnega povprečja plače v javnem sektorju, določene za 35. plačni razred, preračunanega na letno raven. 

 

 

Dohodkovni cenzus:
V letu 2019 lahko izplačilo prispevkov za socialno varnost uveljavljajo tisti samozaposleni s priznano pravico do plačila prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna, katerih povprečni dohodek zadnjih treh let ne presega zneska 19.989,90 EUR bruto.
 
CENZUS 2018 – 19.908,06 EUR
CENZUS 2017 – 19.826,22 EUR
CENZUS 2016 – 19.839,86 EUR
CENZUS 2015 – 20.163,87 EUR
CENZUS 2014 – 19.928,52 EUR

 

 

UGOTAVLJANJE CENZUSA
Način ugotavljanja dohodka:
Izpolnjevanje dohodkovnega cenzusa samozaposlenega se ugotavlja za vsako tekoče leto na podlagi povprečja njegovih dohodkov za pretekla tri leta, ugotovljenih na podlagi odločb o odmeri dohodnine oziroma davčnih obračunov akontacij dohodnine od dohodka iz dejavnosti, ki so bili podlaga za odločbo o odmeri dohodnine, in drugih davčnih odločb ter podatkov iz obračuna davčnega odtegljaja za pretekla zadnja tri leta.


Dohodek iz dejavnosti in drugi dohodki se ugotavljajo, kot sledi:
1. dohodek iz dejavnosti:
- če se samozaposlenemu davčna osnova za dohodek iz dejavnosti ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, se za dohodek štejejo davčno priznani prihodki. Ta dohodek se ugotovi na podlagi obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti, ki je bil podlaga za odločbo o odmeri dohodnine (v nadaljnjem besedilu: obračun),
- če se samozaposlenemu davčna osnova za dohodek iz dejavnosti ugotavlja z upoštevanjem normiranih odhodkov, se za dohodek šteje prihodek. Ta dohodek se ugotovi na podlagi odločbe o odmeri dohodnine.


2. drugi dohodki: se upoštevajo v višini, ki je enaka vsoti davčnih osnov od teh dohodkov, v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino. Ti dohodki se ugotovijo na podlagi davčnih odločb ter podatkov iz obračuna davčnega odtegljaja.

 

 

Pri ugotavljanju dohodkovnega cenzusa za posamezno leto se ne upoštevajo:
- obračunani obvezni prispevki za socialno varnost, ki jih je samozaposleni plačal sam,
- obračunani obvezni prispevki za socialno varnost, plačani iz državnega proračuna, za samozaposlene, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov v obračunu akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti, če so bili navedeni prispevki vključeni kot prihodki v davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti,
- zneski dohodkov, ki jih je samozaposleni prejel iz naslova delovnih štipendij in kulturnih žepnin ministrstva, Javne agencije za knjigo, delovnih štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila ter drugih primerljivih umetniških štipendij, namenjenih spodbujanju ustvarjanja na področjih, ki jih določa 4. člena zakona in jih podeljujejo domače ali tuje organizacije, ter
- dohodki iz naslova nagrad na področju kulture, ki so zajeti v davčnih odločbah oziroma obračunih.

 

PRIPOROČILO samozaposlenim s pravico do plačila prispevkov, ki v tekočem letu presegajo dohodkovni cenzus:
V izogib vračanju izplačanih akontacij v tekočem v letu lahko samozaposleni pisno zahtevajo ustavitev izplačevanja akontacij prispevkov za tekoče leto.

 

OPOZORILO samozaposlenim s pravico do plačila prispevkov, ki so dohodkovni cenzus presegali v preteklem letu:
V primeru, da za tekoče leto ne pričakujejo več preseganja dohodkovnega cenzusa, lahko pisno zaprosijo za ponovno izplačevanje akontacij prispevkov za tekoče leto s priloženo pisno izjavo, da dohodkovnega cenzusa v tekočem letu ne presegajo.

 

Ugotavljanje cenzusa:

Izpolnjevanje dohodkovnega cenzusa se ugotavlja za vsako tekoče leto na podlagi povprečja dohodkov za pretekla tri leta, ugotovljenih na podlagi odločb o odmeri dohodnine oziroma davčnih obračunov akontacij dohodnine od dohodka iz dejavnosti, ki so bili podlaga za odločbo o odmeri dohodnine, in drugih davčnih odločb ter podatkov iz obračuna davčnega odtegljaja za pretekla zadnja tri leta.

 

Pri ugotavljanju dohodkovnega cenzusa za posamezno leto se ne upoštevajo:
- obračunani obvezni prispevki za socialno varnost, ki jih je samozaposleni plačal sam,
- obračunani obvezni prispevki za socialno varnost, plačani iz državnega proračuna, za samozaposlene, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov v obračunu akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti, če so bili navedeni prispevki vključeni kot prihodki v davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti,
- zneski dohodkov, ki jih je samozaposleni prejel iz naslova delovnih štipendij in kulturnih žepnin ministrstva, Javne agencije za knjigo, delovnih štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila ter drugih primerljivih umetniških štipendij, namenjenih spodbujanju ustvarjanja na področjih, ki jih določa 4. člena zakona in jih podeljujejo domače ali tuje organizacije, ter
- dohodki iz naslova nagrad na področju kulture, ki so zajeti v davčnih odločbah oziroma obračunih.