Skoči na vsebino

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO – Data Protection Officer)  Ministrstva za kulturo je Bernarda Komidar, dosegljiva na:
 
telefon: 01/369 58 84
e-pošta: gp.mk(at)gov.si

INFORMACIJA O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV NA MINISTRSTVU ZA KULTURO
 
1. Obdelava osebnih podatkov
 
Ministrstvo za kulturo obdeluje osebne podatke skladno z veljavnimi predpisi o varovanju osebnih podatkov, in sicer:  Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) (Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter veljavnim delom Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 
Obdelava osebnih podatkov v skladu s prvim odstavkom 6. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov je zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

1. kadar je obdelava potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
2. kadar je obdelava potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za naše ministrstvo;
3. kadar je obdelava potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene našemu ministrstvu;
4. kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, v obdelavo njegovih osebnih podatkov privolil;
5. kadar je obdelava potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva ministrstvo;
 

S pridobljenimi podatki ministrstvo ravna po naslednjih načelih:

-   zakonitost, pravičnost in preglednost;
-   omejitev namena obdelave;
-   najmanjši obseg podatkov;
-   točnost podatkov;
-   hramba zgolj za vnaprej določen čas in
-   celovitost in zaupnost obdelave.


Obdelava osebnih podatkov je vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje.
 
Osebni podatek je katerakoli informacija v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki.
 
Določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.
 
Ministrstvo izvaja ustrezne zaščitne ukrepe za varovanje osebnih podatkov in z osebnimi podatki ravna s potrebno skrbnostjo.

 
2. Pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov
 
Posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, se lahko kadarkoli posvetuje s pooblaščeno osebo za varstvo podatkov in ima naslednje pravice:

-    pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki,
-    pravico do popravka,
-    pravico do izbrisa (»pravico do pozabe«),
-    pravico do omejitve obdelave,
-    pravico do prenosljivosti podatkov,
-    pravico do ugovora.

 
Ministrstvo zagotavlja posamezniku uresničevanje njegovih pravic najkasneje v roku  30 dni od prejema popolne zahteve. Ministrstvo za kulturo sprejema zahteve v zvezi s pravicami posameznika po pošti na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov pooblaščene osebe.
 
Posameznik lahko v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) pobudo za začetek nadzora vloži pri Informacijskem pooblaščencu.
 
Informacijski pooblaščenec
Zaloška cesta 59
1000 Ljubljana
e-pošta: gp.ip(at)ip-rs.si


3. Hranjenje osebnih podatkov
 
Podatki se shranjujejo le toliko časa, kolikor določa predpis oziroma kolikor je potrebno za izpolnitev namena, zaradi katerega so bili zbrani.