Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO – Data Protection Officer)  Ministrstva za kulturo je Bernarda Komidar, dosegljiva na:
 
telefon: 01/369 58 84
e-pošta: gp.mk(at)gov.si

INFORMACIJA O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV NA MINISTRSTVU ZA KULTURO
 
1. Obdelava osebnih podatkov
 
Ministrstvo za kulturo obdeluje osebne podatke skladno z veljavnimi predpisi o varovanju osebnih podatkov, in sicer:  Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) (Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter veljavnim delom Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 
Obdelava osebnih podatkov v skladu s prvim odstavkom 6. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov je zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

1. kadar je obdelava potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
2. kadar je obdelava potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za naše ministrstvo;
3. kadar je obdelava potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene našemu ministrstvu;
4. kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, v obdelavo njegovih osebnih podatkov privolil;
5. kadar je obdelava potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva ministrstvo;
 

S pridobljenimi podatki ministrstvo ravna po naslednjih načelih:

-   zakonitost, pravičnost in preglednost;
-   omejitev namena obdelave;
-   najmanjši obseg podatkov;
-   točnost podatkov;
-   hramba zgolj za vnaprej določen čas in
-   celovitost in zaupnost obdelave.


Obdelava osebnih podatkov je vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje.
 
Osebni podatek je katerakoli informacija v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki.
 
Določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.
 
Ministrstvo izvaja ustrezne zaščitne ukrepe za varovanje osebnih podatkov in z osebnimi podatki ravna s potrebno skrbnostjo.

 
2. Pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov
 
Posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, se lahko kadarkoli posvetuje s pooblaščeno osebo za varstvo podatkov in ima naslednje pravice:

-    pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki,
-    pravico do popravka,
-    pravico do izbrisa (»pravico do pozabe«),
-    pravico do omejitve obdelave,
-    pravico do prenosljivosti podatkov,
-    pravico do ugovora.

 
Ministrstvo zagotavlja posamezniku uresničevanje njegovih pravic najkasneje v roku  30 dni od prejema popolne zahteve. Ministrstvo za kulturo sprejema zahteve v zvezi s pravicami posameznika po pošti na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov pooblaščene osebe.
 
Posameznik lahko v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) pobudo za začetek nadzora vloži pri Informacijskem pooblaščencu.
 
Informacijski pooblaščenec
Zaloška cesta 59
1000 Ljubljana
e-pošta: gp.ip(at)ip-rs.si


3. Hranjenje osebnih podatkov
 
Podatki se shranjujejo le toliko časa, kolikor določa predpis oziroma kolikor je potrebno za izpolnitev namena, zaradi katerega so bili zbrani.