Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA MINISTRSTVA ZA KULTURO

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:

Ministrstvo za kulturo

Maistrova 10, 1000 Ljubljana
T: (01) 369 59 00
F: (01) 369 59 01
E: gp.mk(at)gov.si

Odgovorna uradna oseba:mag. Zoran Poznič, minister
Datum prve objave kataloga:14. 2. 2006
Datum zadnje spremembe:14. 4. 2019
Katalog je dostopen na spletnem naslovu:http://www.mk.gov.si/
Druge oblike kataloga:Tiskana oblika v vložišču Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega področja organa:Ministrstvo za kulturo opravlja naloge na delovnih področjih:
- kulture,
- umetnosti,
- kulturne dediščine,
- filma in avdiovizualne dejavnosti,
- medijev,
- slovenskega jezika,
- državnih proslav,
- kulturne raznolikosti in človekovih pravic ter
- verske svobode.
Pristojnosti Ministrstva za kulturo in njegova delovna področja so natančno opisana na tej povezavi: http://www.mk.gov.si/si/delovna_podrocja/
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

Kabinet ministrice ali ministra

Peter Bohinec, vodja kabineta

T: (01) 300 58 06

E: peter.bohinec@gov.si

 

Direktorat za kulturno dediščino

Maja Bahar Didović, vršilka dolžnosti generalne direktorice
Metelkova 4, 1000 Ljubljana

T: (01) 400 79 44

E: maja.bahar-didovic(at)gov.si

 

Enote Direktorata za kulturno dediščino

Sektor za muzeje, arhive in knjižnice
mag. Nina Zupančič Pušavec, vodja
T: (01) 400 79 77
E: nina.zupancic-pusavec@gov.si

 

Sektor za nepremično kulturno dediščino
Silvester Gaberšček, vodja
T: (01) 400 79 69

E: silvester.gaberscek(at)gov.si

 

Informacijsko-dokumentacijski center za dediščino

mag. Ksenija Kovačec Naglič, vodja 

T: (01) 400 79 38

E: ksenija.kovacec@gov.si

 

Direktorat za ustvarjalnost
Metka Šošterič, vršilka dolžnosti generalne direktorice

T: (01) 300 58 01

E: metka.šošterič@gov.si

 

Enote Direktorata za ustvarjalnost

Sektor za umetnost

Vesna Jurca Tadel, vodja po pooblastilu

T: (01) 369 59 63

E: vesna.jurca-tadel@gov.si

 

Sektor za statusne zadeve

Metka Šošterič, vodja
T: (01) 300 58 01
E: metka.sosteric(at)gov.si

 

Sektor za statistiko in analize

mag. Igor Teršar, direktor direktorata

T: (01) 369 59 72

E: igor.tersar@gov.si

 

Direktorat za medije
Tamara Vonta, generalna direktorica

T: (01) 369 58 51

E: tamara.vonta@gov.si

 

Generalni sekretariat
mag. Bojan Kurež, generalni sekretar
T: (01) 369 59 64
E: bojan.kurez(at)gov.si

 

Enote Generalnega sekretariata

Služba za pravne in kadrovske zadeve
Matej Srdinšek Firm, vodja
T: (01) 369 5870
E: matej.srdinsek-firm(at)gov.si

 

Služba za proračun in finance
Urška Gruden, vodja
T: (01) 369 59 35
E: urska.gruden(at)gov.si

 

Služba za upravno poslovanje, splošne zadeve in informatiko
Sonja Hiti Ožinger, vodja
T: (01) 369 59 05
E: sonja.hiti-ozinger(at)gov.si

 

Služba za investicije in ravnanje s stvarnim premoženjem

Anton Golob 
T: (01) 369 59 43

E: anton.golob@gov.si

 

Služba za izvajanje kohezijske politike
Irena Marš, vodja
T: (01) 369 59 06
E: irena.mars(at)gov.si

 

Služba za odnose z javnostmi

Tjaša Razdevšek, vodja  

T: (01) 369 58 40

E: pr.mk(at)gov.si

 

Služba za državne proslave
Aleksej Adrijan Loos, vodja
T: (01) 369 59 23
E: aleksej.loos(at)gov.si

 

Služba za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje
Maja Čepin, vodja po pooblastilu
T: (01) 369 58 42
E: maja.cepin@gov.si 

 

Služba za kulturne raznolikosti in človekove pravice
dr. Sašo Gazdić, vodja
Metelkova 4, 1000 Ljubljana
T: (01) 400 79 44
E: saso.gazdic(at)gov.si

 

Služba za slovenski jezik
dr. Simona Bergoč, vodja
Maistrova 10, 1000 Ljubljana
T: (01) 369 58 82
E: simona.bergoc(at)gov.si

 

Služba za notranjo revizijo

Nataša Pečenko, vodja

Maistrova 10, 1000 Ljubljana

T: (01) 369 58 72

E: natasa.pecenko(at)gov.si

 

Urad za verske skupnosti
dr. Gregor Lesjak, direktor
Metelkova 4, 1000 Ljubljana
T: (01) 400 79 69
E: gregor.lesjak(at)gov.si

 

 

ORGANA V SESTAVI

 

Inšpektorat RS za kulturo in medije
Sonja Trančar, glavna inšpektorica

Metelkova 4, 1000 Ljubljana
T: (01) 400 79 01
F: (01) 400 79 81
E: gp.irskm(at)gov.si

Povezava na katalog

 

Arhiv Republike Slovenije
mag. Bojan Cvelfar, direktor
Zvezdarska ulica 1, 1000 Ljubljana
T: (01) 241 42 00
E: ars(at)gov.si
Povezava na katalog

 

Organigram organa:
2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojni osebi: 

MATJAŽ MODIC, podsekretar, uradna oseba za dostop do informacij javnega značaja
Naslov: Maistrova 10, 1000 Ljubljana
T: 01 369 59 69
E: matjaz.modic(at)gov.si

 

BERNARDA KOMIDAR, višja svetovalka, uradna oseba za dostop do informacij javnega značaja in kontaktna oseba za varstvo podatkov
Naslov: Maistrova 10, 1000 Ljubljana
T: 01 369 58 84
E: bernarda.komidar(at)gov.si

 

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske unije z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Državni predpisi:

Povezava na državni register predpisov:
- Povezava na Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije

- Povezava na Uradni list RS

 

a/ Seznam zakonov in podzakonskih predpisov s področja kulture:

 

Zakoni:
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo /ZUJIK/
Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi /ZSNNPK/ 
Zakon o Prešernovi nagradi /ZPreN/
Zakon o Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti /ZJSKD/
 

Podzakonski predpisi:
Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture
Uredba o republiških priznavalninah na področju kulture 
Uredba o samozaposlenih v kulturi 
Uredba o določitvi višine dnevnega nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi za polni delovni čas za leto 2014 
Pravilnik o usposabljanju članov sveta javnih zavodov na področju kulture v Republiki Sloveniji
 • Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov
 • Pravilnik o merilih za doseganje naziva prvak in vrhunski glasbenik 
Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture 
Pravilnik o strokovnih komisijah 
Pravilnik o vodenju evidence javne infrastrukture na področju kulture 
Pravilnik o vodenju evidence javnih zavodov na področju kulture 
Navodilo o določitvi vrednosti deleža družbenega kapitala in določitvi javne infrastrukture na področju kulture
Sklep o določitvi protokolarnih pravil 
Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti direktorjev pravnih oseb javnega prava s področja kulture
Pravilnik o določitvi obsega sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu ter o določitvi nejavnih prihodkov pri izvajanju javne službe, ki se štejejo v prihodke iz prodaje blaga in storitev na trgu, v javnih zavodih, javnih skladih in agencijah na področju kulture ter medijev
Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, kulture in športa

 

b/ Seznam zakonov in podzakonskih predpisov s področja kulturne dediščine:

 

Zakoni:
Zakon o varstvu kulturne dediščine /ZVKD-1/
Zakon o vračanju protipravno odstranjenih predmetov kulturne dediščine /ZVPOPKD/ 
Zakon o lastninjenju kulturnih spomenikov v družbeni lastnini /ZLKSDL/ 
Zakon o Kobilarni Lipica /ZKL/ 
Zakon o regijskem parku Škocjanske jame /ZRPSJ/ 
Zakon o Triglavskem narodnem parku /ZTNP/
 

Podzakonski predpisi:
Pravilnik o iskanju arheoloških ostalin in uporabi tehničnih sredstev za te namene
Pravilnik o postopku izdaje dovoljenj za izvoz in iznos predmetov kulturne dediščine
Pravilnik o vodenju inventarne knjige premične kulturne dediščine *
Pravilnik o evidenci in nadzoru pri trgovanju s predmeti kulturne dediščine *
Pravilnik o strokovnih izpitih na področju varstva kulturne dediščine in varstva arhivskega gradiva
Pravilnik o pridobivanju nazivov na področju varstva kulturne dediščine in varstva arhivskega gradiva
Pravilnik o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva, o vpisu v razvid muzejev in o podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev 
Pravilnik o registru kulturne dediščine 
Pravilnik o konservatorskem načrtu
Pravilnik o konservatorskem načrtu za prenovo
Pravilnik o arheoloških raziskavah
Pravilnik o vlaganju in reševanju zahtevkov za financiranje predhodnih raziskav arheoloških najdišč iz državnega proračuna
Pravilnik o seznamih zvrsti dediščine in varstvenih usmeritvah 
Pravilnik o označevanju nepremičnih kulturnih spomenikov

(*) Podzakonski predpis se uporablja do izdaje ustreznih predpisov na podlagi ZVKD-1.

 

c/ Seznam zakonov in podzakonskih predpisov s področja arhivske dejavnosti:

 

Zakoni
Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih /ZVDAGA/

Podzakonski predpisi
Pravilnik o določanju rokov hranjenja dokumentarnega gradiva v javni upravi 
Pravilnik o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom
Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva
Pravilnik o določitvi tarif pri uporabi arhivskega gradiva 
Pravilnik o strokovnih izpitih na področju varstva kulturne dediščine in varstva arhivskega gradiva 
Pravilnik o pridobivanju nazivov na področju varstva kulturne dediščine in varstva arhivskega gradiva
 

d/ Seznam zakonov in podzakonskih predpisov s področja knjižnične dejavnosti:

 

Zakoni
Zakon o knjižničarstvu /ZKnj-1/
Zakon o obveznem izvodu publikacij 
 
Podzakonski predpisi
Uredba o osnovnih storitvah knjižnic
Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe 
Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic
Pravilnik o razvidu knjižnic 
Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah
Pravilnik o izvajanju knjižničnega nadomestila 
Pravilnik o izdaji dovoljenja za vzajemno katalogizacijo
Pravilnik o imenovanju v strokovne nazive v knjižnični dejavnosti

 

e/ Seznam zakonov in podzakonskih predpisov s področja knjige:

 

Zakoni
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo 
Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi 
Zakon o obveznem izvodu publikacij
Zakon o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije 
Zakon o enotni ceni knjige

Podzakonski predpisi:
Pravilnik o izvajanju knjižničnega nadomestila 
Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa 
Pravilnik o strokovnih komisijah

 

f/ Seznam zakonov in podzakonskih predpisov s področja medijev:

 

Zakoni
Zakon o Slovenski tiskovni agenciji
Zakon o avdiovizualnih medijskih storitvah
Zakon o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije 
Zakon o medijih
Zakon o Radioteleviziji Slovenija
 

Podzakonski predpisi
Pravilnik o določitvi vizualnega in akustičnega opozorila za programske vsebine, ki niso primerne za otroke in mladoletnike
Pravilnik o načinu vodenja in postopku za vpis ter o posredovanju podatkov iz razvida medijev
Pravilnik o programih posebnega pomena
Pravilnik o merilih za opredelitev vsebin lastne produkcije
Uredba o postopku in podrobnejših merilih za pridobitev statusa samostojnega novinarja in za vodenje razvida kot  javne knjige
Uredba o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin medijev
Uredba o načinu in kriterijih za oblikovanje seznama  najpomembnejših dogodkov
Uredba o merilih oziroma pogojih za določitev slovenskih avdiovizualnih del

 

g/ Seznam zakonov in podzakonskih predpisov s področja kulturne raznolikosti in človekovih pravic:

 

Zakoni
Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih
Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji /ZRomS-1/
Zakon o invalidskih organizacijah 
Zakon o izenačevanju možnosti invalidov
Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika 

 

h/ Seznam zakonov in podzakonskih predpisov s področja slovenskega jezika:

 

Zakoni
Zakon o javni rabi slovenščine /ZJRS/
Področni zakoni, ki poleg Ustave Republike Slovenije in Zakona o javni rabi slovenščine tudi vsebujejo določbe o rabi jezika iz pristojnosti drugih resornih organov

 

Podzakonski predpisi
Navodilo o načinu izvajanja javnih prireditev, na katerih se uporablja tudi tuji jezik
Navodilo o ugotavljanju jezikovne ustreznosti firme pravne osebe zasebnega prava oziroma imena fizične osebe, ki opravlja registrirano dejavnost, pri vpisu v sodni register ali drugo uradno evidenco
Uredba o potrebnem znanju slovenščine za posamezne poklice oziroma delovna mesta v državnih organih in organih samoupravnih lokalnih skupnosti ter pri izvajalcih javnih služb in nosilcih javnih pooblastil
 

i/ Seznam zakonov s področja verske svobode:

 

Zakon o verski svobodi 
Zakon o pravnem položaju verskih skupnosti v Republiki Sloveniji - 20. člen (Zakon o pravnem položaju verskih skupnosti v Republiki Sloveniji, ki ga je sprejela skupščina Socialistične Republike Slovenije je bil objavljen v Uradnem listu SRS, št. 15/76. Z uveljavitvijo Zakona o verski svobodi (Uradni list RS, št. 14/07) so prenehale veljati določbe Zakona o pravnem položaju verskih skupnosti v Republiki Sloveniji, razen določb 20. člena, ki so ostale v veljavi.)

Predpisi EU:

Povezava na evropski register predpisov
Povezava na EUR-Lex
Povezava na uradni portal Evropske unije

 

Seznam pravnih aktov Evropske unije:
Pogodba o Evropski uniji in Pogodba o delovanju Evropske unije (Prečiščena različica)
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1081/2012 z dne 9. novembra 2012 o določbah za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 116/2009 o izvozu predmetov kulturne dediščine (kodificirano besedilo)
Uredba Sveta (ES) št. 116/2009 z dne 18. decembra 2008
o izvozu predmetov kulturne dediščine (Kodificirana različica)
 
Direktiva 2014/60/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o vračanju predmetov kulturne dediščine, ki so bili protipravno odstranjeni z ozemlja države članice, in o spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012 (prenovitev) 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1081/2012 z dne 9. novembra 2012 o določbah za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 116/2009 o izvozu predmetov kulturne dediščine (kodificirano besedilo) 
Priporočilo Sveta z dne 14. novembra 2005 o prednostnih dejavnostih za večje sodelovanje na področju arhivov v Evropi (2005/835/ES) 
Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne
30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega  parlamenta, Sveta in Komisije 

Direktiva Sveta 2000/43/ES z dne 29. junij 2000 o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na raso ali narodnost
Direktiva Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu 
Resolucija EU parlamenta o pripravi konvencije o zaščiti raznolikosti kulturne vsebine in umetniškega izražanja (2004)
Direktiva 2010/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2010 o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev (Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah-kodificirana različica)

2.č Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov:

Predlogi predpisov Ministrstva za kulturo

Spremljanje odločanja med institucijami EU

2.d Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov:

Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 /ReNPK14-17/ 

Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2008 – 2011 (ReNPK0811)

Resolucija o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014–2018

Resolucija o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2007-2011 (ReNPJP0711)

Poročilo o (so)financiranju kulturnih programov in projektov v letu 2012

Poročilo o (so)financiranju kulturnih programov in projektov v letu 2011

Poročila in podatki

Statistične informacije

Raziskave in analize

2.e Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ:• Vpis v razvid medijev
• Vpis v razvid samostojnih novinarjev
• Vpis v register tujih dopisnikov in tujih dopisništev akreditiranih v Republiki Sloveniji
• Izdaja soglasij k pridobitvi več kot 20 odstotkov lastninskega ali upravljavskega deleža oziroma deleža glasovalnih pravic v premoženju izdajatelja radijskega oziroma televizijskega programa ali izdajatelja splošno-informativnega tiskanega dnevnika
• Reševanje pritožb v zvezi s plačili prispevkov Radiotelevizije Slovenije na drugi stopnji
• Reševanje pritožb v zvezi z odločbami Slovenskega filmskega centra, javne agencije RS na drugi stopnji
• Reševanje pritožb v zvezi z odločbami na podlagi izvedenih javnih razpisov Radiotelevizije Slovenije
• Izdaja kulturnovarstvenih soglasij za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline
• Financiranje predhodnih arheoloških raziskav
• Financiranje arheoloških izkopavanj za sprostitev stavbnega zemljišča
• Izdaja kulturnovarstvenih soglasij za raziskavo in odstranitev spomenika ali registrirane nepremične dediščine
• Izdaja izjav o uveljavljanju predkupne pravice države pri prodaji kulturnih spomenikov
• Odločanje na drugi stopnji o pritožbah zoper odločitve Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije v zvezi z izdajo kulturnovarstvenih pogojev in kulturnovarstvenih soglasij
• Odločanje na drugi stopnji o pritožbah zoper odločitve Inšpektorata Republike Slovenije za kulturo in medije
• Odločanje o izpolnjevanju pogojev za izvajanje knjižnične dejavnosti
• Financiranje državnih javnih zavodov
• Financiranje občinskih javnih zavodov
• Izdaja dovoljenja za izvoz in iznos predmetov kulturne dediščine
• Vpis v razvid muzejev
• Zahtevek za izplačilo nadomestila po 39. členu Zakona o varstvu kulturne dediščine - ZVKD-1
• Podelitev pooblastil za opravljanje državne javne službe muzejev
• Pridobitev republiške priznavalnine
• Pridobitev statusa društva v javnem interesu in drugih organizacij v javnem interesu na področju kulture
• Izdaja soglasij k aktom o ustanovitvi ustanov s področja kulture
• Vpis v razvid samozaposlenih v kulturi
• Odločanje o pravici samozaposlenih v kulturi do plačila prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna
• Dnevno nadomestilo za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi
• postopki na drugi stopnji zoper odločitve Javne agencije za knjigo Republike Slovenije o dodeljevanju javnih sredstev
• postopki na drugi stopnji zoper odločitve Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti o dodeljevanju javnih sredstev
• Vodenje postopkov v zvezi z izvedbo javnih razpisov in javnih pozivov za sofinanciranje kulturnih programov in projektov
• Vodenje postopkov v zvezi z izvedbo javnih razpisov za štipendiranje
• Postopek v zvezi s posredovanjem informacij javnega značaja na podlagi pisne vloge
• Postopki denacionalizacije
• Postopek registracije cerkva in drugih verskih skupnosti
• Postopek v zvezi z izbrisom iz Registra cerkva in drugih verskih skupnosti
• Postopek za vpis spremembe v Register cerkva in drugih verskih skupnosti
• Odločanje o pravici do namenske državne finančne pomoči za plačilo prispevkov zavarovanca za socialno varnost uslužbencev cerkva in drugih verskih skupnosti in o prenehanju te pravice
2.f in 2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja, in drugih informatiziranih zbirk podatkov organa
Seznam evidenc:

1. javne evidence in druge informatizirane zbirke organa z metapodatki so objavljene na nacionalnem portalu odprtih podatkov Slovenije OPSI na naslovu https://podatki.gov.si ali https://data.gov.si.

 

2.

Razvid samozaposlenih v kulturi

Pravna podlaga: Prvi odstavek 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov v zvezi z 82. in 89. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – Odl. US in 111/13; v nadaljnjem besedilu: ZUJIK) in Uredbo o samozaposlenih v kulturi (Uradni list RS, št. 45/10, 43/11, 64/12 in 28/14).

 

Razvid vsebuje podatke o osebah, ki samostojno opravljajo dejavnost na področju kulture.

 

Organ pridobiva podatke v evidenci: na podlagi vlog stranke.

 

Dostop do evidence: a. uradna oseba s pooblastilom za vodenje posameznih dejanj v upravnem postopku pred izdajo odločbe; b. na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali v osebni privolitvi posameznika na katerega se podatki nanašajo, c. samozaposleni v kulturi z elektronskim potrdilom.

 

Ni povezav z drugimi javnimi evidencami.

 

Evidenca pravnih oseb zasebnega prava v javnem interesu

 

Pravna podlaga: 81.a člena ZUJIK

 

Evidenca vsebuje podatke o zastopniku pravne osebe zasebnega prava v javnem interesu.

 

Organ pridobiva podatke v evidenci po uradni dolžnosti iz

 

Centralnega registra društev, ki ga vodi Ministrstvo za notranje zadeve.

 

Dostop do evidence: Osebni podatki so dostopni samo osebi, ki vodi evidenco.

 

Ni povezav z drugimi javnimi evidencami.

 

• Evidenca dovoljenj za izvoz, iznos in potrdil za prost obtok predmetov kulturne dediščine

 

Pravna podlaga: 46. člen Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 30/11 – odl. US, 90/12 in 111/13; v nadaljnjem besedilu: ZVKD-1).

 

Evidenca vsebuje podatke o izvoznikih predmetov kulturne dediščine, njihovih pooblaščencih, lastnikih predmetov.

 

Organ pridobiva podatke na podlagi vlog strank.

 

Dostop do evidence: pristojnim na osnovi uporabniškega gesla.

 

Ni povezav z drugimi javnimi evidencami.


Evidenca tujih dopisnikov in dopisništev akreditiranih v Sloveniji

 

Pravna podlaga: Deveti odstavek 123. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 87/11 – ZAvMS in 47/12; v nadaljnjem besedilu: ZMed).

 

Evidenca vsebuje podatke o tujih dopisnikih in dopisništvih akreditiranih pri Ministrstvu za kulturo.

 

Skladno z določbo šestega odstavka 123. člena ZMed se zbirajo naslednji podatki:
–  ime in priimek dopisnika;
– datum, kraj in država rojstva;
– državljanstvo;
– država, kraj in datum izdaje ter številka potnega lista oziroma številka osebne izkaznice, če je tuji dopisnik državljan Republike Slovenije;
– kraj in naslov stalnega bivališča v tujini, kadar gre za tujega dopisnika, ki občasno biva v Republiki Sloveniji.
 
Javno dostopni so naslednji podatki:
- priimek in ime
- naziv medija, ki je napotil tujega dopisnika v Slovenijo
- država v kateri ima medij sedež
- veljavnost akreditacije
- vrsta medija

 

Organ pridobiva podatke iz vlog stranke.

 

Dostop do evidence: a. generalni direktor Direktorata za medije b. na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika na katerega se podatki nanašajo ali v pogodbenem razmerju.

 

Ni povezav z drugimi javnimi evidencami.

 

Razvid prejemnikov republiške priznavalnine

 

Pravna podlaga: Prvi odstavek 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov v zvezi z 91. členom ZUJIK in Uredba o republiških priznavalninah na področju kulture (Uradni list RS, št. 70/03 in 55/13).

 

Evidenca vsebuje podatke o prejemnikih republiške priznavalnine.

 

Organ pridobiva podatke iz vlog stranke.

 

Dostop do evidence: a. uradna oseba s pooblastilom za vodenje posameznih dejanj v upravnem postopku pred izdajo odločbe; b. na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika na katerega se podatki nanašajo.

 

Ni povezav z drugimi javnimi evidencami.

 

• Evidenca o vloženih zahtevah, izdanih odločbah in o izvršitvi odločb v postopku denacionalizacije

 

Pravna podlaga: 86. člen Zakona o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91-I, 56/92 - odl. US, 13/93 - odl. US, 31/93, 24/95 - odl. US, 20/97 - odl. US, 23/97 - odl. US, 65/98, 76/98 - odl. US, 66/00, 66/00 - ORZDen27, 11/01 - odl. US, 54/04 - ZDoh-1 in 18/05 - odl. US), Navodilo o vsebini in načinu vodenja evidenc o vloženih zahtevah, o izdanih odločbah in o izvršitvi odločb v postopku denacionalizacije (Uradni list RS, št. 15/96).

 

Evidenca vsebuje podatke o vloženih zahtevah, o izdanih odločbah in o izvršitvi odločb v postopku denacionalizacije.

 

Organ pridobiva podatke iz vlog stranke in po uradni dolžnosti.

 

Dostop do evidence: Pristojne uradne osebe, zaposlene na Ministrstvu za kulturo.

 

Ni povezav z drugimi javnimi evidencami.

 

Razvid samostojnih novinarjev

 

Pravna podlaga: Prvi odstavek 22. člena ZMed in Uredba o postopku in podrobnejših merilih za pridobitev statusa samostojnega novinarja in za vodenje razvida kot javne knjige (Uradni list RS, št. 105/01; v nadaljnjem besedilu: Uredba)

 

Evidenca vsebuje podatke o novinarjih, ki samostojno opravljajo novinarsko dejavnost.

 

Skladno z določbo 15. člena Uredbe se zbirajo naslednji podatki*:
-     ime in priimek samostojnega novinarja;
-     zaporedna številka in datum vpisa;
-     evidenčna številka vpisa;
-     datum in kraj rojstva;
-     ulica in kraj stalnega bivališča;
-     ulica in kraj morebitnega začasnega bivališča;
-     podatek o državljanstvu;
-     podatki o prilogah k vlogi za vpis;
-     podatki o spremembah podatkov v zvezi z vpisom;
-     podatek o datumu in razlogu za izbris;
-     podatki o preverjanju pogojev za vpis;
-     podatki o morebitnih predhodnih vpisih in izbrisih.

*Podatki o imenu in priimku samostojnih novinarjev se v razvidu vodijo kot javna knjiga in so dostopni na medmrežnih straneh ministrstva ali pri pooblaščeni uradni osebi ministrstva. Vsi ostali podatki, ki se vpisujejo v razvid, se vodijo v internem delu razvida in niso dostopni javnosti, razen v primerih, ko to dovoljuje zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

 

Organ pridobiva podatke iz vloge strank.

 

Dostop do evidence: a. generalni direktor Direktorata za medije, b. na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika na katerega se podatki nanašajo ali v pogodbenem razmerju.

 

Ni povezav z drugimi javnimi evidencami.

 

Razvid medijev

 

Pravna podlaga: Prvi odstavek 12. člena ZMed in Pravilnik o načinu vodenja in postopku za vpis ter o posredovanju podatkov iz razvida medijev (Uradni list RS, št. 58/01 in 94/02; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik).

 

Evidenca vsebuje podatke o medijih v Republiki Sloveniji. Skladno z drugim odstavkom 12. člena ZMed se zbirajo naslednji podatki:
– ime medija;
– ime ali firmo in sedež oziroma stalno prebivališče izdajatelja;
– odgovorno osebo izdajatelja, kadar je izdajatelj pravna oseba;
– zvrst in časovni interval razširjanja medija;
– ime in priimek odgovornega urednika;
– sedež uredništva oziroma odgovornega urednika;
– način in predvideno območje razširjanja programskih vsebin;
– jezik razširjanja programskih vsebin;
– vire in način financiranja;
– podatke o osebah, ki imajo najmanj pet (5) odstotni lastniški ali upravljalski delež oziroma delež glasovalnih pravic v premoženju izdajatelja splošno-informativnega tiskanega dnevnika in tednika ter radijskega in televizijskega programa.

 

Skladno z določbo prvega odstavka 10. člena Pravilnika so podatki iz razvida dostopni vsakomur. Omejitev velja le za podatke o virih in načinu financiranja ter programskih zasnovah radijskih in televizijskih programov, ki še niso začeli oddajati (peti odstavek 14. člena ZMed). Razvid je objavljen na spletni strani Ministrstva za kulturo v obliki pdf datoteke in se mesečno posodablja.

 

Organ pridobiva podatke iz vloge strank.

 

Dostop do evidence: generalni direktor Direktorata za medije, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika na katerega se podatki nanašajo ali v pogodbenem razmerju.

 

Ni povezav z drugimi javnimi evidencami.

 

Evidenca javnih zavodov s področja kulture

 

Pravna podlaga: 30. člen ZUJIK in 4. člen Pravilnika o vodenju evidence javnih zavodov na področju kulture (Uradni list RS, št. 11/03).

 

V evidenco se vpisujejo javni zavodi na področju kulture, ki jih ustanovi država, lokalne skupnosti ali druge osebe javnega prava, na podlagi obvestila ustanovitelja ali pristojnega organa zavoda.

 

V evidenco se vpišejo naslednji podatki:
- datum in zaporedna številka vpisa
- ime in sedež zavoda, telefonska številka, elektronski naslov, naslov spletne strani,
- naziv in sedež ustanovitelja,
- podatki o registraciji zavoda,
- datum, številka akta o ustanovitvi zavoda,
- področje kulturne dejavnosti v skladu s 4. členom ZUJIK in območje delovanja,
- imena pooblaščenih oseb za zastopanje,
- datum prenehanja,
- datum izbrisa.

 

Organ pridobiva podatke iz vloge strank.

 

Dostop do evidence: Zaposleni na Ministrstvu za kulturo, Statistični urad Republike Slovenije, javni zavodi na področju kulture.
 
Ni povezav z drugimi javnimi evidencami.

 

• Evidenca strokovnih nazivov

 

Pravna podlaga: 103. člen ZVKD-1, Pravilnik o strokovnih izpitih na področju varstva kulturne dediščine in varstva arhivskega gradiva (Uradni list RS, št. 101/08 in 23/13); Pravilnik o pridobivanju nazivov na področju varstva kulturne dediščine in varstva arhivskega gradiva (Uradni list RS, št. 101/08 in 47/10), Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK), Pravilnik o imenovanju v strokovne nazive v knjižnični dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/09 in 108/11).

 

Evidenca vsebuje podatke o osebah, ki imajo pridobljen strokovni naziv na področju varstva kulturne dediščine in varstva arhivskega gradiva ter knjižnične dejavnosti.
 
Organ pridobiva podatke iz vlog strank

 

Dostop do evidence: omogočen je pristojnim na osnovi uporabniškega gesla.
 
Ni povezav z drugimi javnimi evidencami.

 

Razvid muzejev

 

Pravna podlaga: 87. člen ZVKD-1.

 

Evidenca vsebuje podatke o muzejih, ki izpolnjujejo osnovne prostorske, finančne in kadrovske zahteve za hranjenje dediščine in njeno varstvo.
 
Organ pridobiva podatke po uradni dolžnosti, iz vlog strank.

 

Dostop do evidence: omogočen je zaposlenim na osnovi uporabniškega gesla.
 
Ni povezav z drugimi javnimi evidencami.

 

• Register kulturne dediščine

 

Pravna podlaga: 65. – 67. člen ZVKD-1

 

Register kulturne dediščine je osrednja zbirka podatkov o dediščini, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za dediščino. Register obsega tri medsebojno povezane dele, ki vsebujejo osnovne, varstvene in predstavitvene podatke o nepremični, premični in živi dediščini. Register je namenjen informacijski podpori izvajanju varstva dediščine, pa tudi predstavljanju, raziskovanju, vzgoji, izobraževanju in razvijanju zavesti javnosti o dediščini. Vpis v register ne omejuje stvarnih pravic lastnika dediščine. Vzpostavljena sta register nepremične in žive kulturne dediščine.
 
Pobudo za vpis lahko da vsak. Predlog za vpis pripravi pristojna organizacija za varstvo kulturne dediščine (Zavod za varstvo kulturne dediščine, Koordinator varstva žive kulturne dediščine ali državni in  pooblaščeni muzeji).

 

Evidenca je javno dostopna.
Povezave:
http://rkd.situla.org

http://giskd.situla.org

 

Ni povezav z drugimi javnimi evidencami.

 

• Evidenca javne kulturne infrastrukture

 

Pravna podlaga: 70. člen ZUJIK in Pravilnik o vodenju evidence javne infrastrukture na področju kulture (Uradni list RS, št. 11/03)

 

Evidenca vsebuje naslednje podatke:
- datum in zaporedna številka sklepa, naziv pristojnega organa, ki je sklep sprejel,
- datum objave, naziv in številka uradnega glasila,
- zemljiško knjižni podatki in morebitni naslov nepremičnine,
- lastništvo,
- datum izbrisa,
- datum in zaporedna številka sklepa, naziv organa, ki je sprejel sklep, s katerim nepremičnina izgubi status javne infrastrukture na področju kulture.
V evidenco se vpisujejo tudi vse spremembe podatkov, ki so potrebni za vpis v evidenco javne infrastrukture na področju kulture.
 
Organ pridobiva podatke v evidenci (po uradni dolžnosti, na podlagi vlog):
Evidenco vodi ministrstvo, pristojno za kulturo. Ministrstvo za kulturo vodi evidenco v obliki računalniške baze podatkov, katere sestavni del je zbirka sklepov pristojnih organov o tem, katere nepremičnine s pripadajočo opremo se štejejo za javno infrastrukturo na področju kulture.

 

Zbirke MK - Evidenca javne kulturne infrastrukture, vzporedno se vodi evidenca tudi v access-u. Zbirke MK in access sta povezana.
Organi, pristojni za sprejem sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture, morajo po uradni dolžnosti predložiti Ministrstvu za kulturo sklepe v roku 15 dni po njihovem sprejemu. V enakem roku morajo predložiti tudi spremembe sklepov o javni infrastrukturi na področju kulture.

 

Za državno javno kulturno infrastrukturo se v evidenco vpisujejo podatki na podlagi Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture, ki ga sprejme Vlada RS (za pripravo sklepa, kot tudi za vpis v evidenco je pristojno Ministrstvo za kulturo).

 

Opis in pogoji dostopa do evidence:
Na podlagi vloge za podatke iz evidence, ki se vloži na Ministrstvo za kulturo. Na Ministrstvu za kulturo pripravimo izpis podatkov glede na potrebe uporabnika (poizvedbe v access-u).
 
Navedba povezave z drugimi javnimi evidencami:
Ni povezav z drugimi javnimi evidencami.

 

Register cerkva in drugih verskih skupnosti v Republiki Sloveniji

 

Pravna podlaga: 19. člen Zakona o verski svobodi (Uradni list RS, št. 14/07, 46/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF in 100/13)

Evidenca vsebuje podatke o registriranih cerkvah in drugih verskih skupnostih.
 
Organ pridobiva podatke iz vlog strank

 

Dostop do evidence: Register je javen. Za osebne podatke, ki se vodijo v zbirki listin, veljajo določbe predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

 

Ni povezav z drugimi javnimi evidencami.

2.h Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa:• Dajanje splošnih informacij iz svojega delovnega področja
• Neobvezno tolmačenje določb zakonodaje iz pristojnosti Ministrstva za kulturo
• Izdajanje navodil, priporočil
• Financiranje javnih kulturnih programov in projektov
• Financiranje občinskih javnih zavodov
• Financiranje državnih javnih zavodov
• Oddana javna naročila

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

- opis dostopa preko spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik v katerih se nahajajo informacije javnega značaja: Za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete brskalnik Internet Explorer ali Mozilla Firefox ali Google Chrome ali Netscape. Večina informacij je dostopna na spletnem naslovu www.mk.gov.si ob vsakem času. Veliko uporabnih informacij se nahaja tudi na spletni strani e-uprava.gov.si/e-uprava/.
- opis »fizičnega« dostopa z navedbo uradnih ur, prostora in načina seznanitve z informacijo: v prostorih Ministrstva za kulturo na Maistrovi 10, 1000 Ljubljana, uradne ure: ponedeljek in petek od 9. ure do 12. ure, sreda tudi od 14. ure do 16. ure.
- opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami v skladu z 12. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja: v zgradbi je dvigalo, možen je dostop za vpogled v dokumente z invalidskimi vozički, na spletnih straneh je možen ogled dokumentov tudi za slabovidne (povečava črk).
- opis delnega dostopa: v skladu z 19. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.
- stroški posredovanja informacij: Skladno s 34. čl. ZDIJZ (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3336) je vpogled v zahtevano informacijo brezplačen, kadar ne terja izvajanja delnega dostopa v skladu s 7. členom tega zakona, za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije pa lahko organ prosilcu zaračuna materialne stroške. Organ zaradi ekonomičnosti ne zaračuna materialnih stroškov posredovanja informacij, ki ne presegajo 20 eurov (z vključenim DDV). Stroškovnik je objavljen v naslednji točki tega kataloga. Organ je dolžan prosilca skladno s 36. čl. ZDIJZ opozoriti na plačilo stroškov in, če prosilec to zahteva, mu mora organ vnaprej sporočiti višino stroškov, ki mu jih bo zaračunal za posredovanje informacij. Če se zahteva prosilca nanaša na informacijo večjega obsega, lahko organ zahteva od prosilca vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevane informacije.
- cena in drugi pogoji glede ponovne uporabe informacij: Skladno s 34.a. čl. ZDIJZ lahko Ministrstvo za kulturo za ponovno uporabo informacij javnega značaja zaračuna mejne stroške. Glede stroškovnika za ponovno uporabo glej tč. 5. tega kataloga".

 

4. Stroškovnik za posredovanje informacij javnega značaja

 

Glej člen 16., 17. in 18. Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6941).


 

5. Stroškovnik za zaračunavanje mejnih stroškov ponovne uporabe

 

Organ lahko zaračunava mejne stroške za ponovno uporabo informacij javnega značaja v skladu s 16., 17., 18. in 25 čl.  Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6941).

 

6. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)

1. Informacije v zvezi z javnimi razpisi oziroma javnimi pozivi za (so)financiranje kulturnih programov in projektov (prosilci pogosto zahtevajo vloge drugih prijaviteljev, podatke o članih strokovnih komisij, podatke o ocenjevanju).
2. Informacije v zvezi s financiranjem štipendij
3. Informacije v zvezi z javnimi naročili na področju investicij v javne zavode, ki jih (so)financira Ministrstvo za kulturo