Skoči na vsebino

NOVICA

Objavljen javni razpis za izbor operacij Mreža centrov raziskovalnih umetnosti in kulture

Po tem, ko je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne in investicijske sklade, v začetku tedna izdala odločitev o finančni podpori, je ministrstvo danes objavilo javni razpis za izbor operacij Mreža centrov raziskovalnih umetnosti in kulture.


Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo razpisa, znaša 9 milijonov evrov (za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 5,4 milijona evrov, za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 3,6 milijona evrov), od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 80 % oziroma 7,2 milijona evrov. Razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne naložbe 1.1, specifičnega cilja: 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.


Namen javnega razpisa je spodbujanje produkcije mreže centrov raziskovalnih umetnosti in kulture ter tako na osnovi globalno najprodornejših idej omogočiti kreativno sodelovanje na področjih znanosti, umetnosti, tehnologije in gospodarstva, sredstva pa namensko vezati predvsem za skupne raziskave, razvoj in inovacije, podporo naložbam v raziskovalno infrastrukturo, znanje in kompetence raziskovalnega potenciala ter za ustvarjalnost in optimizacijo podpornega okolja za podjetništvo in inovacije. Glede na vključenost v prvo prednostno os operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike razpis spodbuja nacionalno in mednarodno konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva, izboljšanje infrastrukture za raziskave in inovacije ter promocijo kompetentnih centrov (kot konzorcijskih partnerjev prijavitelja), ob upoštevanju ciljev skladnega regionalnega razvoja.


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje največ dveh tovrstnih mrež, ki bosta kot nacionalni mreži po načelu soustvarjanja in mreženja tvorili vsaka vsaj po eno aktivno platformo za razvoj sodobnih raziskovalnih umetnosti v Republiki Sloveniji. Z vlaganji in strateškim povezovanjem na izbranih prioritetnih področjih prijaviteljev želi Ministrstvo za kulturo s pomočjo pojma sodobnih raziskovalnih umetnosti vzpostaviti nov hibriden ekosistem inovacij, podpreti odpiranje kakovostnih delovnih mest in ustvarjanje višje dodane vrednosti. Razpis želi spodbuditi večjo kritično maso znanja, raziskovalnih kapacitet in kompetenc, razkriti inovacijski potencial področja kulture in umetnosti v povezavi z znanostjo, tehnologijo in gospodarstvom ter prispevati h krepitvi konkurenčnosti in prepoznavnosti Republike Slovenije.


Rok za oddajo vlog: 22. februar 2019.