Skoči na vsebino

NOVICA

V javni razpravi predlog Zakona o spremembah Zakona o verski svobodi

Zakon o verski svobodi ureja individualno in kolektivno uresničevanje verske svobode, pravni položaj cerkva in drugih verskih skupnosti, postopek njihove registracije z ustreznimi pravnimi jamstvi, pravice cerkva in drugih verskih skupnosti ter njihovih pripadnikov, pravice registriranih cerkva in drugih verskih skupnosti ter njihovih pripadnikov in pooblastila ter pristojnosti Ministrstva za kulturo.


Iz Zapisnika o inšpekcijskem nadzoru nad izvajanjem Zakona o javnih financah in predpisov, ki urejajo poslovanje s sredstvi državnega proračuna pri proračunskem uporabniku Ministrstvu za kulturo izhaja predlog proračunskega inšpektorja, ki na podlagi drugega odstavka 104. člena Zakona o javnih financah predlaga Ministrstvu za kulturo, naj sproži postopek, s katerim se bo v Zakon o verski svobodi dodalo določilo, ki bo Ministrstvu za kulturo omogočilo izvajanje nadzora nad namenskostjo porabe proračunskih sredstev, ki jih nakazuje prejemnikom (registriranim cerkvam in drugim verskim skupnostim) in se namenijo za plačilo prispevkov za socialno varnost verskih uslužbencev. Navedeni predlog proračunskega inšpektorja prav tako predlaga, naj se v zakonu opredelijo posledice ugotovljene nenamenske porabe, to je, vračilo proračunskih sredstev.


Predlog Zakona o spremembah Zakona o verski svobodi se odziva na predlog proračunskega inšpektorja glede dodatnega nadzora nad namensko porabo sredstev, namenjenih sofinanciranju socialnega zavarovanja verskih uslužbencev (nadzor naj bi po novem vršilo tudi Ministrstvo za kulturo) in glede opredelitve posledic nenamenske porabe (vrnitve sredstev v proračun).