Skoči na vsebino

NOVICA

Vabilo k oddaji vlog za sofinanciranje projektov v okviru programa EU Ustvarjalna Evropa v letu 2018

Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) skladno z 102.b členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg, v nadaljnjem besedilu: ZUJIK) v letu 2018 nadaljuje neposredno sklepanje pogodb za sofinanciranje projektov, izbranih na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa. Skladno z navedenim členom se lahko namreč javnim zavodom in drugim kulturnim izvajalcem, ob upoštevanju nediskriminatorne in enakopravne obravnave javna sredstva dodelijo na podlagi neposredne pogodbe, če je predmet sofinanciranja kulturni projekt ali kulturni program, ki je sofinanciran iz proračuna Evropske unije in je bil izbran na javnem razpisu, ki ga je izvedla institucija zunaj Republike Slovenije.

 

Ukrep sofinanciranja je namenjen spodbujanju mednarodnega povezovanja vseh slovenskih izvajalcev na področju kulturnih in ustvarjalnih sektorjev ter krepitvi njihovih operativnih zmogljivosti.

 

Ministrstvo bo v letu 2018 sofinanciralo delež lastnih sredstev slovenskih prijaviteljev (pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji) za izvedbo projektov, ki so bili v letih 2015, 2016 ali 2017 izbrani na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa in v letu 2018 (v času oddaje vloge za sofinanciranje) še vedno potekajo. Ministrstvo bo sofinanciralo tudi projekte slovenskih izvajalcev, ki so bili izbrani na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa v letu 2018, če se obdobje aktivnosti projekta (period of the activity) v letu 2018 tudi zaključi (projekt se izteče).

 

Zaradi preprečevanja dvojnega financiranja ministrstvo ne bo financiralo projektov, ki so v letu 2018 pridobili podporo v okviru Javnega poziva za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna EU, ki ga je 15. 6. 2018 objavilo Ministrstvo za javno upravo, bodisi v okviru Javnega poziva za izbor javnih kulturnih projektov mednarodnega sodelovanja na področju umetnosti, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo, ki ga je 20. 4. 2018 objavilo Ministrstvo za kulturo.

 

Skladno z zgoraj navedenimi pravili ministrstvo k oddaji vlog za sofinanciranje vabi uspešne slovenske prijavitelje (v vlogi vodje projekta ali partnerja v projektu) v okviru naslednjih razpisov programa Ustvarjalna Evropa:

•    podprogram KULTURA: evropske platforme, evropske mreže, projekti sodelovanja, prevodni projekti;
•    podprogram MEDIA: razvoj posameznih projektov in razvoj skupine projektov, razvoj video iger, TV prikazovanje, usposabljanje, dostop do trgov, mednarodni koprodukcijski skladi, filmski festivali ter razvoj občinstev;
•    medsektorski sklop: vključevanje beguncev, razvoj modulov magistrskega medsektorskega študija umetnosti in znanosti.

 

Prijavitelji dovoljujejo objavo osebnih podatkov z namenom vodenja in objave rezultatov ukrepa na spletni strani ministrstva, skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja – podpisan prijavni obrazec).

 

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za sofinanciranje projektov slovenskih izvajalcev v okviru programa EU Ustvarjalna Evropa, znaša v letu 2018 92.000,00 evrov. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki št. 131129 – Mednarodno sodelovanje na področju kulture.

 

Višina sofinanciranja bo določena na osnovi nediskriminatorne in enakopravne obravnave, tako da bodo upravičeni prijavitelji prejeli enak sorazmeren delež od zaprošenih sredstev, pri čemer višina sofinanciranja za posameznega prijavitelja ne sme presegati 50 % lastnih sredstev, ki jih mora za celoten projekt zagotoviti vodja oz. partner v projektu, hkrati pa ne dovoljene višine vseh javnih sredstev za posamezne projekte, v kolikor so razpisi ministrstva oz. drugih proračunskih porabnikov (npr. Javne agencije za knjigo RS, Slovenskega filmskega centra), iz naslova katerih je projekt že sofinanciran, tako določili. Sorazmerni delež, izražen v odstotkih, bo izračunan na podlagi upravičenega zneska zaprošenih sredstev vseh upravičenih prijaviteljev (Y) in obsega razpoložljivih sredstev (X).

 

(X/Y)*100 = sorazmeren delež (izražen v %)

 

Višina sofinanciranja = višina zaprošenih sredstev posameznega upravičenca * sorazmerni delež

 

Višina lastnih sredstev, ki jih mora zagotoviti vodja oz. partner v projektu, se ugotavlja na podlagi prijavnega obrazca, ki je sestavni del in priloga predmetnega vabila ter obveznih prilog.

 

Odobreni znesek sofinanciranja bo lahko namenjen le kritju tistega deleža stroškov projekta v letu 2018, za katerega si izvajalec ni uspel zagotoviti financiranja oz. sofinanciranja iz katerihkoli drugih javnih sredstev v Republiki Sloveniji (kot npr. programskih in drugih razpisov ministrstva, razpisov Javne agencije za knjigo RS, Slovenskega filmskega centra, javne agencije RS ter drugih neposrednih ali posrednih proračunskih porabnikov) oz. iz prispevka EU (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja – podpisan prijavni obrazec).

 

Dodeljena proračunska sredstva sofinanciranja morajo biti porabljena v proračunskem letu 2018 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračunov  Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18). Obdobje upravičenosti stroškov je od 1. januarja 2018. Proračunska sredstva se bodo izplačevala skladno z dinamiko izplačil, opredeljeno v pogodbi o sofinanciranju in na podlagi izstavljenih zahtevkov za izplačilo.

 

Upravičeni stroški, ki jih lahko v okviru posredovane finančne konstrukcije sofinancira ministrstvo, so vsi stroški, ki so nastali v letu 2018, so neposredno povezani z izvedbo projekta in brez katerih projekta ne bi bilo mogoče izvesti ter so kot upravičeni stroški opredeljeni tudi v pogodbi o sofinanciranju s strani EU. Pri tem se upošteva tudi dovoljena višina vseh javnih sredstev za posamezne projekte, v kolikor so razpisi ministrstva oz. drugih proračunskih porabnikov, (npr. Javne agencije za knjigo RS, Slovenskega filmskega centra), iz naslova katerih je projekt že sofinanciran, tako določili. Upravičeni stroški, ki jih prijavitelj uveljavlja za sofinanciranje s strani ministrstva, morajo biti predstavljeni v finančni konstrukciji projekta. Izplačila upravičenih stroškov se izvedejo na podlagi zahtevka, ki mu je za vsak posamezen uveljavljan strošek v okviru pogodbenega zneska priložena tudi verodostojna knjigovodska listina.

 

Projekte, odobrene v okviru podprograma MEDIA, se sofinancira po pravilih de minimis pomoči, skladno z Uredbo komisije (EU) št. 360/2012 in v skladu z drugimi uredbami de minimis oziroma po shemah državne pomoči, ki so za ta ukrep že priglašene (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja – podpisan prijavni obrazec).

 

Pogoj za sklenitev neposredne pogodbe je izpolnjevanje vseh pogodbenih obveznosti do ministrstva za kulturo (izpolnjevanje pogoja preveri ministrstvo).

 

Upravičene prijavitelje pozivamo, da izpolnjen prijavni obrazec, ki je priloga in sestavni del predmetnega vabila skupaj z obveznimi prilogami, opredeljenimi v prijavnem obrazcu, z navedbo: »NE ODPIRAJ – USTVARJALNA EVROPA 2018« do 12. 10. 2018 posredujejo s priporočeno pošto na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana. Zaradi učinkovitejše izvedbe postopka prijavitelje prosimo, da le izpolnjen prijavni obrazec v datoteki Word (brez drugih prilog) posredujejo tudi na e-naslov: gp.mk@gov.si z navedbo USTVARJALNA EVROPA 2018 – izpolnjen prijavni obrazec.

 

Ministrstvo bo z upravičenimi prijavitelji, ki bodo predložili izpolnjene prijavne obrazce z obveznimi prilogami, sklenilo neposredne pogodbe o sofinanciranju. Pogodbe se bodo sklepale najkasneje do 30. oktobra 2018.

 

Za dodatne informacije v zvezi s predmetnim vabilom prosimo pišite na e-naslov: gp.mk(at)gov.si

 

Priloge: