Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Odziv Ministrstva za kulturo na sporočilo Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU glede sofinanciranja portala FRAN

V javnosti so se pojavile nekatere zavajajoče informacije o vlogi Ministrstva za kulturo pri delovanju slovarskega portala Fran, zato v nadaljevanju podajamo konkretne podatke o postopku javnega razpisa in sredstvih, namenjenih za delovanje Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

 

Na  Javni razpis za (so)financiranje projektov, namenjenih promociji in uveljavljanju slovenskega jezika na področju jezikovnih virov, tehnologij in digitalizacije v letih 2018 in 2019, ki je bil objavljen 29. 9. 2017, je prispelo 12 projektov.

 

Projekte so ocenjevali člani Strokovne komisije za slovenski jezik: dr. Irena Krapš Vodopivec (predsednica), mag. Andrej Bartol, dr. Ana Beguš, dr. Janez Dular in dr. Mira Krajnc Ivič. Člani komisije svoje delo opravljajo profesionalno in vloge ocenjujejo strogo v skladu z merili in drugimi določbami, objavljenimi v javnih razpisih.

 

Celotna vrednost dvoletnega javnega razpisa je 139.576 evrov. V skladu z določbo javnega razpisa so bili lahko financirani projekti, ki so prejeli več kot 75 točk, vendar je skupna vrednost projektov, ki so presegli minimalni prag, presegla znesek temu namenjenih sredstev. Razpoložljiva sredstva so bila tako dodeljena projektom, ki so pri ocenjevanju prejeli višje število točk.

Sofinancirani bodo naslednji projekti: »Slovar sopomenk sodobne slovenščine: Od skupnosti za skupnost« Univerze v Ljubljani (40.000 evrov), »Moj jezik v digitalnem svetu« Univerze v Mariboru (39.200 evrov), »Digitalizacija in dostopnost slovarskih virov« Univerze na Primorskem (40.000 evrov), »Promocija jezikovne igralne aplikacije za mobilne naprave« Univerze v Ljubljani (6.376 evrov) in »Wikivir, slovensko leposlovje na spletu« Zveze društev Slavistično društvo Slovenije (14.000 evrov). Več informacij najdete na spletni strani Ministrstva za kulturo: http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1844.

 

Predlagani dvoletni projekt ZRC SAZU z želenim zneskom 36.177,20 evra je strokovna komisija ovrednotila z 82 točkami, pri čemer je ocenjevala po naslednjih merilih:
1. Ustreznost projekta – utemeljitev skladnosti namena in ciljev projekta z namenom in cilji razpisa
2. Izvedljivost projekta – preglednost načrtovanih dejavnosti ter utemeljitev primernosti načrtovanih dejavnosti in/ali metod dela za doseganje ciljev projekta
3. Ustreznost finančnega načrta, racionalnost in stroškovna učinkovitost projekta
4. Usposobljenost prijavitelja in izvajalcev za izvedbo projekta
5. Predstavitev dejavnosti za promocijo projekta – načrt informiranja in komuniciranja z javnostjo

 

Namen in cilji javnega razpisa so navedeni na strani 2 v besedilu javnega razpisa: http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1844.

 

Ob tem poudarjamo, da Ministrstvo za kulturo sredstva za razvoj in promocijo slovenščine namenja vselej v obliki razpisov, saj ni ustanovitelj posameznih inštitucij, ki izvajajo nacionalni program za jezikovno politiko. Ustanovitelji imajo po drugi strani možnost dolgoročnega in stabilnega financiranja svojih inštitucij, tega mehanizma Ministrstvo za kulturo tudi v primeru ZRC SAZU nima (ustanoviteljica je SAZU). Ministrstvo lahko sredstva namenja le po strogo predpisanem izbirnem postopku, ki zagotavlja enakopravno obravnavo vseh prijaviteljev, v družbenem in medijskem prostoru tudi nekoliko manj opaznih, ki pa s svojimi javnimi storitvami in izdelki ravno tako prispevajo pomemben delež k razvoju slovenskega jezika.

 

Ministrstvo za kulturo redno spremlja delo Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, tudi v okviru Medresorske delovne skupine za spremljanje izvajanja jezikovne politike Republike Slovenije. Poročila, v katerih je razvidno financiranje Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša (oz. ZRC SAZU), so na voljo na tej povezavi: http://www.mk.gov.si/si/delovna_podrocja/sluzba_za_slovenski_jezik/resolucija_o_nacionalnem_programu_za_jezikovno_politiko_20142018/.

 

Inštitut za svoje delo in za slovenski jezik dragocene izdelke, kot je razbrati iz poročil, prejema sredstva različnih nosilcev jezikovne politike, zlasti Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije - ARRS) in svoje ustanoviteljice SAZU. V zadnjih nekaj letih je bil Inštitut zelo uspešen tudi na razpisih Ministrstva za kulturo. Že od leta 2015 prejema 2.000 evrov letno za štiriletni projekt »Dopolnitev, pregled in objava Korpusa besedil slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja«; njegov namen so ustrezno strukturirani prepisi vseh del slovenskih protestantskih piscev, prepis še neprepisanih delov Dalmatinove Biblije (1584), priprava spletne strani, ki bo omogočala iskanje po korpusu, prenos korpusa v druge iskalnike in druge korpuse ter postavitev posameznih del v obliki elektronskih knjig, primernih za literarnovedne raziskave. Nadalje, pridobili so 19.000 evrov za raziskavo Jezikovna politika Republike Slovenije in potrebe uporabnikov (dodatnih 20.000 je prispevala ARRS), v kateri so opisali in raziskali doslej evidentirane sociolingvistične probleme ter identificirali nove problemske sklope na področjih pravne ureditve in zakonodaje ter potreb izbranih skupin jezikovnih uporabnikov v RS in jezikovnih uporabnikov slovenskega jezika zunaj nje – s poudarkom na jezikovnem opisu, jezikovnih tehnologijah, jezikih in jezikovnih različicah ter jezikovnih izbirah. In ne nazadnje, ZRC SAZU je lani pridobil 880.000 evrov kohezijskih sredstev za nekajletni projekt »Spletni portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika«; to sodobno in inovativno učno e-orodje bo kot organsko povezana kombinacija več e-orodij neposredno uporabno pri izpolnjevanju osnovnih ciljev učnega načrta za slovenščino v osnovni in srednji šoli ter bo uvajalo učence in dijake v delo s spletnimi slovarji in spletnimi slovničnimi priročniki.
 
Ministrstvo za kulturo torej glede na navedene podatke zelo aktivno podpira prispevek Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša k razvoju in promociji slovenskega jezika.

 

Fran je portal, ki ga je posvojilo in ga redno uporablja veliko uporabnic in uporabnikov, že vrsto let namreč zelo dobro opravlja svoje poslanstvo in ga bo tudi v prihodnje. Obžalujemo, da zaradi omejenih sredstev vseh projektov, ki so se uvrstili nad prag kakovosti, ne bomo mogli podpreti, toda prepričani smo, da neuvrstitev na seznam podprtih projektov konkretnega razpisa ne bo odločilno vplivala na dostopnost in kakovost Frana. Poudarjamo namreč, da Vlada RS v celoti (ne le Ministrstvo za kulturo) delo sodelavk in sodelavcev Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša zelo ceni in tudi konkretno podpira. To je dokazala maja 2017, ko je SAZU, ustanoviteljici ZRC SAZU, kjer deluje Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, poleg rednih sredstev namenila dodatnih 500.000 evrov, in sicer ravno za program Naravna in kulturna dediščina slovenskega naroda, v okviru katerega Inštitut izdeluje in promovira temeljne jezikovne vire za slovenski jezik. Več na povezavi: http://www.vlada.si/medijsko_sredisce/sporocila_za_javnost/sporocilo_za_javnost/article/odlocitve_vlade_z_danasnjih_sej_vladnih_odborov_59844/.

 

Na podlagi vsega navedenega smo prepričani, da bomo slovarski portal Fran lahko še naprej uporabljali, saj ima kot javni servis vse pogoje za kakovostno delovanje tudi v bodoče.