Skoči na vsebino

NOVICA

Osnovna informacija v zvezi z javnim razpisom za izbor javnih kulturnih programov na področju umetnosti, ki jih bo v letih 2018-2021 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo

Ministrstvo za kulturo podaja naslednjo osnovno informacijo v zvezi z javnim razpisom za izbor javnih kulturnih programov na področju umetnosti, ki jih bo v letih 2018-2021 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega  za kulturo:

Na javni razpis za izbor javnih kulturnih programov na področju umetnosti, ki jih bo v letih 2018-2021 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega  za kulturo, je prispelo 63 vlog. V skladu z besedilom javnega razpisa, ki določa najvišje število financiranih programov, je bilo izbranih 27 javnih kulturnih programov, ki bodo sofinancirani iz državnega proračuna, in sicer:
-    8 na področju uprizoritvenih umetnosti,
-    8 na področju glasbenih umetnosti,
-    7 na področju vizualne umetnosti in
-    4 na področju intermedijskih umetnosti.

Število izbranih programov je enako, kot je bilo v prejšnjem programskem obdobju, razen na področju glasbe, kjer je bil del sredstev namensko prenešen na večletni projektni razpis, kamor so se lahko prijavili tudi tisti prijavitelji, ki ne bodo sofinancirani na večletnem programskem razpisu.

Skupna vrednost razpisanih sredstev na letni ravni v letošnjem razpisu znaša 2,5 milijona evrov v primerjavi s predhodnih razpisom (2014-2017), kjer je vrednost dodeljenih sredstev na letni ravni znašala 2.681.300 evrov. Razlika je nastala na račun sredstev, ki so bila prenesena na večletni projektni razpis na področju glasbe, kot je pojasnjeno v prejšnjem odstavku.

Najnižji znesek sofinanciranja je 33.089,44 evrov, najvišji pa 124.964,06 evrov, kar je, v skladu z določili v besedilu razpisa, odvisno od višine zaprošenih sredstev, števila prejetih točk in višine razpoložljivih sredstev.

 

Rezultati javnega razpisa bodo objavljeni na spletni strani ministrstva za kulturo, ko bodo izkazane vročitve vseh izdanih odločb.


V nadaljevanju pojasnujemo še, da je Ministrstvo za kulturo pri dodeljevanju sredstev vezano na javne razpise in javne pozive, ki jih izvaja v skladu z Zakonom o uresničevanju javnega interesa v kulturi (ZUJIK). Na javnih razpisih medsebojno konkurirajo vsi prijavitelji. Ministrstvo nima podlage, da bi posamezni nevladni organizaciji zagotavljalo sredstva trajno, brez javnega razpisa.

Javni razpisi so odprti za vse, ki izpolnjujejo pogoje, kar pomeni, da je lahko sofinanciran vsak program ali projekt, seveda ob pogoju, da je prejel zadostno število točk. Na podlagi javnega razpisa ali javnega poziva se financirajo tisti programi oziroma projekti, ki so v postopku izbire, v skladu s kriteriji, ocenjeni oziroma ovrednoteni višje. Strokovna komisija ocenjuje vse kriterije primerljivo med vsemi prijavitelji. Minister je vezan na predlog  komisije, kot to določa prvi odstavek 120. člena ZUJIK. Minister sicer lahko zavrne predlog komisije glede financiranja posameznega javnega kulturnega programa oziroma kulturnega projekta, vendar ga mora z utemeljitvijo vrniti strokovni komisiji v ponovno presojo, ne more pa sprejeti drugačne odločitve, kot je predlagana v predlogu strokovne komisije. Minister lahko vrne javni kulturni program ali kulturni projekt v ponovno presojo samo enkrat.

Ministrstvo za kulturo bo v letu 2018 na podlagi vseh javnih razpisov na področju umetnosti sofinanciralo programe in projekte nevladnih organizacij in posameznikov v skupni višini 4.370.526,90 evrov, kar pomeni, da sredstva za projekte in programe ostajajo enaka kot v letu 2017. Poleg večletnega programskega razpisa je že objavilo večletni projektni razpis, v pripravi pa je še enoletni projektni razpis.