Skoči na vsebino

NOVICA

Vlada sprejela predlog Zakona o Slovenski matici

Vlada Republike Slovenija je na današnji seji sprejela predlog Zakona o Slovenski matici. Predlog zakona opredeljuje Slovensko matico kot avtonomno institucijo z najdaljšo tradicijo slovenskega kulturnega in znanstvenega društva, v katero se združujejo posamezniki s področij kulture ter humanističnih in naravoslovnih ved. Slovenska matica je ustanovljena kot društvo in deluje v javnem interesu, v katerega se kot člani in članice na podlagi povabila društva ter v skladu s tradicijo in statutom društva imenuje oziroma izvoli vrhunske znanstvene, umetniške ali kulturne delavce in delavke.

Predlog zakona določa namen delovanja Slovenske matice, ki je spodbujanje in razvijanje kulturne in znanstvene ustvarjalnosti v Sloveniji, tako da pri svojem delu združuje vrhunske znanstvene in kulturne delavce s področij umetnosti, humanistike, družboslovja, naravoslovja, tehnike in medicine. Predlog zakona podrobneje opredeljuje naloge, ki jih Slovenska matica opravlja v javnem interesu na področju kulture in znanosti.

Republika Slovenija bo na podlagi predlaganega zakona zagotovila pogoje za delo in razvoj Slovenske matice pod pogojem, da se delovanje in namen društva s statutom bistveno ne spremenita. Na podlagi usklajenega programa dela in finančnega načrta bodo z odločbo zagotovljena finančna sredstva iz državnega proračuna za delovanje društva in sofinanciranje stroškov dela zaposlenih, ki jih bosta prispevala Ministrstvo za kulturo in ministrstvo, pristojno za znanost.

Poleg financiranja na podlagi odločbe bo lahko Slovenska matica pridobivala tudi druga javna sredstva, pridobljena v skladu s predpisi, za stroške in izdatke, ki niso predmet financiranja na podlagi odločbe Ministrstva za kulturo. Prav tako pa bo sredstva, tako kot vsako društvo, lahko pridobivala tudi iz nejavnih virov.

Vlada RS bo predlog zakona poslala v obravnavo Državnemu zboru RS.