Skoči na vsebino

NOVICA

Vlada RS sprejela sklep o sofinanciranju festivala Lent po 67. členu Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo

Vlada RS je na današnji seji sprejela sklep, da se na podlagi drugega odstavka 67. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo in predloga ministra za kulturo je Vlada Republike Slovenije sprejela sklep, da se ugotovi se javni interes Republike Slovenije, da se v okviru sistema financiranja občin Mestni občini Maribor za leto 2014 iz proračuna Republike Slovenije zagotovijo dodatna sredstva za sofinanciranje Festivala Lent, ki ga izvaja Narodni dom Maribor, v višini 77.000,00 evrov.

  

67. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo ureja občinske javne zavode in občinske javne programe širšega pomena. Občini, ki je ustanoviteljica javnega zavoda, ki presega občinski pomen oziroma zadovoljuje tudi potrebe prebivalcev sosednjih občin in je to v javnem interesu države, se zagotovijo v okviru sistema financiranja občin ustrezna dodatna sredstva države za financiranje takega javnega zavoda. Javni interes države ugotovi vlada na predlog ministra, potem ko ta dobi pobudo občine. Na podlagi sklepa vlade o ugotovitvi javnega interesa države in obsegu sredstev minister in pristojni organ občine skleneta pogodbo, kjer določita tudi  obseg obveznosti občine do javnega zavoda. Smiselno enako velja tudi za občinske javne kulturne programe širšega pomena.

  

Ministrstvo za kulturo je 9. maja 2014 prejelo dopis Mestne občine Maribor s pobudo za ugotavljanje javne kulturne dobrine širšega pomena. Pobuda sloni na utemeljenem prepričanju, da se v izvajanju javne službe Narodnega doma Maribor odvija javni kulturni program, ki presega lokalni in regionalni pomen. Mestna občina Maribor daje, skladno z drugim in četrtim odstavkom 67. člena ZUJIK, pobudo Ministrstvu za kulturo, da Vladi Republike Slovenije predlaga ugotovitev javnega interesa države za izvajanje Festivala Lent (Narodni dom Maribor) kot javno kulturno dobrino širšega nacionalnega pomena. Istočasno, skladno z drugo alinejo drugega odstavka ZUJIK, predlaga tudi sklenitev pogodbe o financiranju javne kulturne dobrine širšega nacionalnega pomena. Mestna občina Maribor pa mora sklado z Zakonom o javnem interesu v kulturi, pripraviti lokalni program za kulturo, v katerem bo določila tudi dolgoročno strategijo delovanja festivala Lent.