Skoči na vsebino

NOVICA

Izvajanje gradbeno obrtniških del in konservatorsko restavratorskih posegov na vili Vipolže

Ministrstvo za kulturo v vlogi upravičenca v Goriških Brdih izvaja neposredno potrditev operacije »Celostna obnova vile Vipolže. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 - razvojne prioritete: Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov; prednostne usmeritve: Mreženje kulturnih potencialov. Skupna vrednost projekta je 12.710.130 EUR, od tega je prispevek Skupnosti 10.803.610 EUR. 85 (odstotkov) in delež Republike Slovenije 1.906.520  EUR (15 odstotkov).

 

Objekt Vila Vipolže je postal last države na podlagi Zakona o lastninjenju kulturnih spomenikov v družbeni lastnini. Razglašena je za spomenik državnega pomena.

 

Investicijsko in projektno dokumentacijo za obnovo vile je izdelalo podjetje Projekt d.d. Nova Gorica, ki med obnovo izvaja tudi projektantski nadzor. Obnova se izvaja na podlagi dveh gradbenih dovoljenj:
- Gradbeno dovoljenje za statično sanacijo in obnovo fasade in
- Gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo in dozidavo v vile Vipolže.

 

Izvajalec gradbeno obrtniških del je podjetje Kolektor Koling, d. o. o. iz Idrije, s katerim je Ministrstvo za kulturo aprila 2013 podpisalo gradbeno pogodbo v vrednosti 4.796.578, 48EUR. Gradbeni nadzor nad gradnjo izvaja podjetje Lokainženiring, d. o. o. iz Škofje Loke. Za varstvo pri delu pa skrbi podjetje ZI-VP, d. o. o., iz Nove Gorice. Zahtevna konservatorsko restavratorska dela so se pričela izvajati že septembra 2012, na podlagi neposredne odločbe Zavodu za varstvo kulturne dediščine ZVKDS Restavratorskemu centru. Konservatorsko restavratorski posegi se prepletajo in dopolnjujejo z gradbeno obrtniškimi deli, vse pa  skladno s kulturno varstvenimi pogoji skrbno nadzoruje odgovorni konservator ZVKDS OE Nova Gorica, g. Mitja Mozetič.

 

Gradbeno obrtniška dela in konservatorsko restavratorski posegi na vili Vipolže bodo predvidoma zaključeni spomladi 2014. V nadaljevanju pa bo potekala izvedba in montaža notranje opreme. Ministrstvo za kulturo načrtuje zaključek obnove spomladi 2015, ko bo prenovljen objekt oddalo v dolgoročni najem oziroma upravljanje.

 

Prenovljena je streha na objektu in delno tudi fasada. Restavratorji so obnovili dimnike, kamnite okenske okvirje in portal kamnit konzolni venec, šivane robove na fasadi. V delavnici so prenovili konzolni balkon, ki pa trenutno še ni nameščen nazaj na objekt.