Skoči na vsebino

NOVICA

Sofinanciranje slovenskega deleža projektov, ki so bili v letih 2012 ali 2013 izbrani na razpisih programa EU Kultura (2007-2013)

Ministrstvo za kulturo letos ponovno vzpostavlja sistem sofinanciranja projektov EU. Upravičeni so projekti, ki so bili izbrani na razpisih programa EU Kultura za leto 2012 ali 2013.

 

Pogoj za sofinanciranje slovenskega deleža je, da v času sklenitve pogodbe projekti še potekajo.

 

Ministrstvo za kulturo bo postopke za prijavitelje projektov, ki so že bili strokovno ovrednoteni in izbrani na javnih razpisih programa EU Kultura izvedlo ob upoštevanju načela zmanjševanja administrativnih bremen. Zato bo v skladu s 1. odstavkom 106 j. člena Zakona o javnih financah pristopilo k sklepanju neposrednih pogodb z uspešnimi prijavitelji, ki bodo predložili vse potrebne podatke in dokumente, navedene v priloženih obrazcih.

 

Višine sofinanciranja slovenskega deleža projektov v letu 2013 je ministrstvo določilo na podlagi podatkov o uspešnih prijaviteljih, ki jih je pridobilo od Kulturne stične točke v Sloveniji. Omejene so glede na število odobrenih projektov, višino vložkov prijaviteljev in razpoložljiva sredstva. Ministrstvo bo glede na navedeno v letu 2013 lahko sofinanciralo največ 10 % vložka soorganizatorja ali največ 15 % vložka vodje projekta (projekti sodelovanja, evropski kulturni festivali) oziroma največ 10 % podpore EU v primeru prevodnih projektov.

 

Najvišja podpora bo tako znašala 5.000 € za vodje projekta, 2.000 € za soorganizatorje in 1000 € za prevodne projekte.

 

Ministrstvo za kulturo bo neposredne pogodbe o sofinanciranju sklenilo z upravičenimi izvajalci, ki bodo predložili izpolnjeni obrazec z obveznimi prilogami, iz katerih bo razvidna aktivna udeležba v projektu EU Kultura v letu 2013, višina lastnega vložka v projekt in višina podpore EU (podobna navedba in obrazložitev potrebnih prilog je zapisana v obrazcu »Sofinanciranje projektov slovenskih izvajalcev, ki so bili v letih 2012 ali 2013 izbrani na razpisih programa EU Kultura (2007-2013) in v letu 2013 še potekajo«).

Odobreni znesek podpore bo lahko namenjen le kritju tistega deleža stroškov projekta v letu 2013, za katerega si izvajalec ni uspel zagotoviti sredstev iz državnega ali lokalnih proračunov oz. iz prispevka EU.

 

Vloge bodo obravnavane od 16. avgusta 2013 naprej, po vrstnem redu prejetja popolne dokumentacije. Pogodbe se bodo sklepale do porabe sredstev oziroma najkasneje do 15. oktobra 2013.

 

Izvajalce prosimo, da izpolnjene obrazce z navedbo »EUKULTURA2013« skupaj z obveznimi prilogami posredujete na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana v pisni obliki, za lažjo in hitrejšo obdelavo pa še v elektronski obliki na naslov: gp.mk(at)gov.si.


Dodatne informacije lahko dobite na Ministrstvu za kulturo, na elektronskem naslovu: gp.mk(at)gov.si in na Kulturni stični točki, SCCA Ljubljana.

 

 

 

*Finančna struktura - prevajanje leposlovja: Pri projektih prevajanja leposlovja se v poglavju »Finančna struktura projekta v okviru programa EU Kultura« pod rubriko »Celotna vrednost projekta« navede celotno vrednost projekta za prosilca, ki vključuje tako strošek prevajanja (kar krije prispevek EU) kot ostale stroške izdaje knjig, ki niso kriti iz podpore EU (npr. strošek tiska, oblikovanja, uredniškega dela ...).