Skoči na vsebino

NOVICA

Sprememba Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Filmski studio Viba film Ljubljana

Na predlog Ministrstva za kulturo je Vlada Republike Slovenije 20. junija 2013 sprejela Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Filmskega studia Viba film Ljubljana. Z navedenim aktom je Vlada RS jasno in pregledno določila poslanstvo, obseg in način izvajanja javne službe Filmskega studia Viba film Ljubljana, ki je tesno povezana z izvedbo programa Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije in producenti. Pri oblikovanju sprememb je Ministrstvo za kulturo sodelovalo s predstavniki strokovne javnosti ter Filmskega studia Viba film Ljubljana in Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije, katerih del pripomb je tudi upoštevalo.

 

Poslanstvo in naloge Filmskega studia Viba film Ljubljana ostajajo vezane na tehnično izvedbo kinematografskih filmov, torej filmov namenjenih za kinematografsko distribucijo, sprejetih v program sofinanciranja Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije, vendar pa so pogoji in način izvedbe določno zapisani, saj so storitve Filmskega studia Viba film Ljubljana sestavni del državne pomoči filmski produkciji, če se producenti odločijo za storitve omenjenega javnega zavoda. Vrednost tehničnih storitev se evidentira in velja enako tako za večinske slovenske produkcije kot za manjšinske koprodukcijske filme, s katerimi slovenski koproducenti kandidirajo na javnih razpisih Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije. Do tehničnih storitev Filmskega studia Viba film Ljubljana so producenti upravičeni po predložitvi odločbe o sofinanciranju s strani Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije. V okvir javne službe ne spada sodelovanje pri projektih, sofinanciranih iz proračunske postavke za avdiovizualne medije na podlagi ločene sheme državne pomoči.

 

Sprememba Sklepa o ustanovitvi Filmskega studia Viba film Ljubljana med drugim določa sprejem stroškovnika za izvajanje javne službe in cenik za trženje prostih kapacitet, med temi pa imajo predvsem prednost projekti s področja avdiovizualne in filmske dejavnosti. Na novo so opredeljene naloge javnega zavoda. Večje spremembe so tudi na področju zasedbe pomočnika direktorja. Direktor ima tako zdaj možnost predlagati enega pomočnika direktorja bodisi za strokovno tehnični del bodisi za poslovni del, o zahtevi za imenovanje pomočnika direktorja pa odloča svet javnega zavoda ob upoštevanju tega, da posamezno področje lahko vodi direktor sam.

 

Glede na vsebinske spremembe pri izvajanju poslanstva in javne službe javnega zavoda, je Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Filmski studio Viba film Ljubljana določena tudi drugačna sestava sveta javnega zavoda, v katerem je zagotovljena večja zastopanost strokovne javnosti kot tudi predstavnika Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije, ki skupaj s Filmski studiem Viba film Ljubljana izvaja javni interes na področju filmske in avdiovizualne dejavnosti v Sloveniji.

 

V skladu s spremenjenim 17. členom svet zavoda zdaj sestavlja pet članov. En član je predstavnik ustanovitelja, ki ga imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za kulturo, in sicer s področja dela javnega zavoda, financ ali pravnih zadev. En član je predstavnik Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije, ki ga minister posreduje v imenovanje Vladi Republike Slovenije. Dva člana sta predstavnika strokovnih združenj s področja filmskih in avdiovizualnih dejavnosti, ki ju minister posreduje v imenovanje Vladi Republike Slovenije. V primeru, da minister prejme več kot dva predloga kandidatov za predstavnika strokovnih združenj s področja filmskih in avdiovizualnih dejavnosti, od prejetih predlaga dva in ju predloži v imenovanje Vladi Republike Slovenije. En član je predstavnik delavcev zavoda.

 

Prvi odstavek 13. člena Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Filmskega studia Viba film Ljubljana je določil, da svet javnega zavoda Filmski studio Viba film Ljubljana v trenutni sestavi opravlja naloge do imenovanja novega sveta zavoda. Ministrstvo za kulturo je tako skladno s spremembo sklepa objavilo javni poziv strokovnim združenjem s področja filmskih in avdiovizualnih dejavnosti za posredovanje predlogov kandidatov za člana sveta ter pozvalo Slovenski filmski center, javno agencijo Republike Slovenije, da predlaga svojega predstavnika. Na podlagi prehodne določbe sklepa predstavniku delavcev zavoda mandat ne preneha in nadaljuje svoje delo do izteka mandata. Mandat sveta traja pet let.

 

Nove člane v svetu javnega zavoda Filmski studio Viba film Ljubljana je imenovala Vlada Republike Slovenije 18. julija 2013 na podlagi prehodnih določb Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Filmskega studia Viba film Ljubljana Vlada Republike Slovenije. V svet javnega zavoda Filmski studio Viba film Ljubljana je z 19. julija 2013 za dobo petih let za člane sveta imenovala Luko Nabergoja kot predstavnika ustanovitelja, Miho Hočevarja in Matjaža Pavlovca kot predstavnika strokovnih združenj s področja filmskih in avdiovizualnih dejavnosti ter Lidijo Zajec kot predstavnico Slovenskega filmskega centra, javne  agencije Republike Slovenije. Vlada Republike Slovenije je hkrati v svetu javnega zavoda Filmski studio Viba film Ljubljana z 18. julija 2013 dolžnosti članov razrešila dosedanje predstavnike Dejana Šebenika, Ivana Ovna in dr. Aleša Pavlina.