Skoči na vsebino

RAVNANJE S STVARNIM PREMOŽENJEM

 • Namera za sklenitev neposredne pogodbe o uporabi javne kulturne infrastrukture, zemljišča parc. št. 3093/22, k. o. Tabor, muzejske ploščadi na Metelkovi v Ljubljani za kulturni dogodek katerega organizator je Slovenska kinoteka dne 16. 6. 2017.

 • Namera za sklenitev neposredne pogodbe o uporabi javne kulturne infrastrukture, zemljišča parc. št. 3093/22, k. o. Tabor, muzejske ploščadi na Metelkovi za dogodek dne 27. 6. 2017.

 • Namera za sklenitev neposredne pogodbe o uporabi javne kulturne infrastrukture, zemljišča parc. št. 3093/22, k. o. Tabor, muzejske ploščadi na Metelkovi v Ljubljani za kulturni dogodek Dan Japonske 2017 dne 10. 6. 2017.

 • Namera za sklenitev neposredne pogodbe o uporabi zemljišča pred gradom Borl na nepremičnini z znakom parcela 462 8 za izvedbo tradicionalne prireditve "Ovčje - kozji bal" dne 1. 7. 2017 (objava 12. 5. 2017).

 • Namera za sklenitev neposredne pogodbe o ustanovitvi začasne služnosti za obdobje do dokončanja del v sklopu Sanacije brežine in terase gradu Borl, na nepremičnini z ID znakom parcela 462 1/5 in nepremičnini z ID znakom parcela 462 *4/3 v korist Ministrstva za infrastrukturo, Direkcije RS za infrastrukturo, Tržaška 19, 1000 Ljubljana (objava 11. 5. 2017).

 • Namera za sklenitev neposredne pogodbe o uporabi javne kulturne infrastrukture, zemljišča parc. št. 3093/22, k. o. Tabor, muzejske ploščadi na Metelkovi v Ljubljani za kulturni dogodek Pomladni koncert Godbe ljubljanskih veteranov na muzejski ploščadi 12. 5. 2017.

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi služnosti - 19. 4. 2017

 • Namera za sklenitev neposredne pogodbe o uporabi javne kulturne infrastrukture, zemljišča parc. št. 3093/22, k. o. Tabor, muzejske ploščadi na Metelkovi v Ljubljani za kulturni dogodek 24. 6. 2017, za koncert dua Dramartica v poglobljenem delu ploščadi v organizaciji KUD Mreža

 • Namera o sklenitvi Pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v javno korist št. 3340-17-000004 - 9. 3. 2017

 • Namera o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo - 16. 2. 2017

 • Namera za sklenitev neposredne pogodbe o oddaji zasebne kulturne infrastrukture,  Stara mestna elektrarna, Slomškova 18, Ljubljana, parcela št. 3051, 3052, k.o. Tabor, zavodu za organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev  Bunker, Slomškova 7, 1000 Ljubljana, za čas od 1.1.2017 do 28.2.2017 - 12. 12. 2016

 • Namera za sklenitev pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice, ki bo sklenjena med Republiko Slovenijo, Vlado RS in Občino Dobrova Polhov Gradec - 18.11.2016 

 • Namera o sklenitvi aneksa št. 4 k pogodbi o oddaji dela KULTURNEGA SPOMENIKA GRAD NEGOVA (EŠD 484) objekta Pristave in Stražnega stolpa ob vhodu v upravljanje in dela poslovnih prostorov v pritličju in kleten Novega gradu ter grajskega parka v uporabo št. 3330-12-824008 - 13. 10. 2016

 • Namera za sklenitev pogodbe o neodplačni odtujitvi parc. št. 708/3, 1047 k. o. Čreškova, ki se nahaja znotraj razglašenega kulturnega spomenika državnega pomena Socka – Graščina s parkom (EŠD 4445) in v naravi predstavlja občinsko dovozno cesto – javno pot, ki vodi neposredno mimo južnega dela graščinskega kompleksa, na pobočje do stanovanjskih hiš z Občino Vojnik.

 • Namera za sklenitev neposredne pogodbe o brezplačni uporabi obnovljenega dela Pristav gradu Snežnik, in sicer parc. št. 2676, 2677 in 2675, vse k. o. 1648 Kozarišče, na katerih po katastru stavb stojita nestanovanjski stavbi z ID št. 73 in 74, z enim delom stavbe, s souporabo parkirnih prostorov za objekti Pristav gradu Snežnik v severozahodnem delu območju urejanja, na delu parc. št. 8/1 in 285/23, obe k. o. Kozarišče, z Narodnim muzejem Slovenije.

 • Ponovno javno zbiranje ponudb za oddajo v najem dela kulturnega spomenika državnega pomena - Turjak - Grad Turjak (EŠD 790) in Turjak - območje gradu Turjak (EŠD 8774) – 7. 9. 2016

  • Besedilo javnega zbiranja ponudb (doc, tif)

 • Namera za sklenitev neposredne pogodbe z Otokom, zavodom za razvijanje filmske kulture Ljubljana, o brezplačni uporabi sobe št. 44 v skupni izmeri 30,34 kvadratnih metrov v stavbi z ID 1737-226, ki ima 22 delov in ki leži na parc. št. 1737-3104/0-0, in sicer za dobo petih let z možnostjo podaljšanja - 12. 8. 2016

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem dela kulturnega spomenika državnega pomena - Turjak - Grad Turjak (EŠD 790) in Turjak - območje gradu Turjak (EŠD 8774) – 8. 7. 2016

  • Besedilo javnega zbiranja ponudb (doc, tif)

 • Namera za sklenitev neposredne pogodbe o uporabi javne kulturne infrastrukture, zemljišča parc. št. 3093/22, k.o. Tabor, muzejske ploščadi na Metelkovi v Ljubljani za kulturni dogodek Poletna animateka - Festival animiranega filma v Ljubljani med 15. in 20. avgustom 2016, katerega soorganizator je Slovenska kinoteka - 29. 7. 2016

 • Namera za sklenitev neposredne pogodbe o uporabi javne kulturne infrastrukture, zemljišča parc. št. 3093/22, k.o. Tabor, muzejske ploščadi na Metelkovi v Ljubljani za kulturni dogodek Mednarodni festival kratkega filma v Ljubljani med 22. in 27. avgustom 2016 - 12. 7. 2016

 • Namera za sklenitev neposredne pogodbe o uporabi javne kulturne infrastrukture, zemljišča parc. št. 3093/22, k.o. Tabor, muzejske ploščadi na Metelkovi v Ljubljani za kulturni dogodek Mednarodni festival kratkega filma v Ljubljani med 22. in 27. avgustom 2016 - 12. 7. 2016

 • Namera za sklenitev neposredne pogodbe o uporabi javne kulturne infrastrukture, zemljišča parc. št. 3093/22, k.o. Tabor, muzejske ploščadi na Metelkovi v Ljubljani za kulturni dogodek Mednarodni festival kratkega filma v Ljubljani med 22. in 27. avgustom 2016 - 12. 7. 2016

 • Namera za sklenitev neposredne pogodbe o brezplačni uporabi zemljišč parc. št. 76/3, 1139/5, 285/22 in 1897, vse k.o. Kozarišče (1648) z Javnim zavodom za kulturo, turizem in medgeneracijsko sodelovanje Snežnik, in sicer od 14. 7. 2016 do 16. 7. 2016 za namene kulturnega dogodka Plavajoči grad - 21. 6. 2016

 • Namera za sklenitev neposredne pogodbe o uporabi zemljišča pred gradom Borl, parcelna št. 8, k. o. Dolane, za izvedbo tradicionalne prireditve "Ovčje-kozji bal" dne 2. 7. 2016 v organizaciji Društva za oživitev gradu Borl, Cirkulane 40A, Cirkulane.

 • Namera za sklenitev neposredne pogodbe o uporabi javne infrastrukture na področju kulture, zemljišča parc. št. 3093/22, k. o. Tabor, muzejske ploščadi na Metelkovi v Ljubljani, za kulturni dogodek 20. 6. 2016 med 17. in 22. uro, katerega organizator je Smetumet, kulturno ekološko društvo

 • Namera za sklenitev neposredne pogodbe o uporabi javne infrastrukture na področju kulture, zemljišča parc. št. 3093/22, k. o. Tabor, muzejske ploščadi na Metelkovi v Ljubljani, za kulturni dogodek katerega organizator je Javni sklad RS za kulturne dejavnosti: Poletna plesna šola – 27. junij do 1. julij 2016, vsak dan med 10.30 in 11.30 ter med 18. in 21. uro.

 • Namera za sklenitev neposredne pogodbe o uporabi javne infrastrukture na področju kulture, zemljišča parc. št. 3093/22, k. o. Tabor, muzejske ploščadi na Metelkovi v Ljubljani, za kulturni dogodek dne 20. 5. 2016, v organizaciji  Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti: Koncerti v okviru tedna ljubiteljske kulture - 3. 5. 2016
 • Namera o sklenitvi Pogodbe o ustanovitvi služnosti, ki bo sklenjena med Republiko Slovenijo, Vlado Republike Slovenije, ki jo zastopa ministrica za kulturo, mag. Julijana Bizjak Mlakar, kot predstojnica upravljavca nepremičnine v državni lasti in Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije, d. d. - 18. 12. 2015

 • Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnosti za izgradnjo javne fekalne kanalizacije v naselju Dvor na napremičninah, ki so razglašene za kulturni spomenik državnega pomena - 5. 11. 2015

 • Namera o sklenitvi Pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti na nepremičnini z ID znakom 677-24/45-0 v korist in na ime Radiotelevizija Slovenija, javni zavod - 15. 9. 2015

 • Namera o sklenitvi najemne pogodbe za stanovanje v dvostanovanjski stavbi na naslovu Dolane 3, 2282 Cirkulane (del št. 1) - 13. 8. 2015

 • Namera o sklenitvi najemne pogodbe za stanovanje v dvostanovanjski stavbi na naslovu Dolane 3, 2282 Cirkulane (del št. 2) - 13. 8. 2015

 • Namera o sklenitvi Pogodbe o ustanovitvi služnosti, ki bo sklenjena med Republiko Slovenijo, Vlado Republike Slovenije, ki jo zastopa ministrica za kulturo mag. Julijana Bizjak Mlakar kot predstojnica upravljavca nepremičnine v državni lasti in Elektrom Ljubljana, podjetjem za distribucijo električne energije, d.d. - 13. 8. 2015

 • Namera za sklenitev neposredne pogodbe za uporabo muzejske ploščadi Metelkova za kulturni dogodek 3. Pandolo turnir Slovenskega Etnografskega muzeja (22. 8. 2015) - 6. 8. 2015

 • Namera za sklenitev neposredne pogodbe za uporabo muzejske ploščadi Metelkova za kulturni dogodek Festival kratkega filma - filmske projekcije (med 21. 8. 2015 in 28. 8. 2015) - 23. 7. 2015

 • Namera za sklenitev neposredne pogodbe za uporabo muzejske ploščadi Metelkova za kulturni dogodek festival "Dnevi poezije in vina" (25. 8. 2015) - 23. 7. 2015

 • Namera za sklenitev neposredne pogodbe za uporabo muzejske ploščadi Metelkova za kulturni dogodek Poletna Animateka - filmske projekcije (med 5. 8. 2015 in 10. 8. 2015) - 23. 7. 2015

 • Namera o sklenitvi Pogodbe o oddaji dela kulturnega spomenika Vipolže - Vila Vipolže (EŠD 820) v upravljanje Zavodu za turizem, kulturo, mladino in šport Brda - 5. 6. 2015

 • Namera za sklenitev neposredne pogodbe za uporabo muzejske ploščadi Metelkova za kulturni dogodek razstava filmskih  fotografij v organizaciji Slovenskega filmskega centra (med 19. 6. 2015 in 19. 8. 2015) - 26. 5. 2015

 • Namera za sklenitev neposredne pogodbe za uporabo muzejske ploščadi Metelkova za kulturni dogodek - kulturni program in slavnostna prireditev ob desetletnici društva Kralji ulice - 8.6.2015

 • Namera o sklenitvi Pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice gradnje in vzdrževanja dela opornega zidu ob gradu Ptuj (EŠD 583) - 20. 5. 2015

 • Ministrstvo za kulturo preklicuje objavo ponovne javne dražbe za prodajo nepremičnin dela kulturnega spomenika parka in gradu Viltuš, objavljene dne 3. 10. 2014 na spletni strani Ministrstva za kulturo in v Uradnem listu RS, št. 71/14 (Ob-3570/14) - 10. 10. 2014
 • Namera o sklenitvi aneksa št. 3 k pogodbi o oddaji dela KULTURNEGA SPOMENIKA GRAD NEGOVA (EŠD 484) objekta Pristave in Stražnega stolpa ob vhodu v upravljanje in dela poslovnih prostorov v pritličju in kleteh Novega gradu ter grajskega parka v uporabo št. 3330-12-824008 - 30. 9. 2014

 • Namera za sklenitev pogodbe o uporabi javne kulturne infrastrukture - muzejske ploščadi na Metelkovi ulici v Ljubljani - 17. 9. 2014

 • Sklep o ustavitvi postopka javnega naročila blaga po odprtem postopku za dobavo in montažo avdio video opreme za vilo Vipolže - 12. 9. 2014

Postopek oddaje javnega naročila blaga po odprtem postopku za dobavo in montažo avdio video opreme za vilo Vipolže, ki se izvaja v sklopu operacije z naslovom: »Celostna obnova vile Vipolže (EŠD 820)«, št. naročila 4301-128/2014, in je bil objavljen na Portalu javnih naročil pod št. JN 8501/2014 dne 18. 8. 2014 in v Uradnem listu Evropske unije pod oznako TED-publication 2014/S 159-285604 dne 21. 8. 2014 se ustavi.

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin - kompleks kulturnega spomenika Spodnji Slemen – Grad Viltuš (EŠD 811)

Rok za oddajo ponudb: 26. 9. 2014.

 

Javna dražba bo potekala 30. 9. 2014 z začetkom ob 12. uri sejna soba Ministrstva za kulturo, 3. nadstropje, Maistrova ulica 10, Ljubljana.

 

 • Namera za sklenitev pogodbe o uporabi javne kulturne infrastrukture - muzejske ploščadi na Metelkovi ulici v Ljubljani - 26. 8. 2014

 • Povabilo k oddaji ponudbe za nakup gradu Šrajbarski turn - namera o sklenitvi neposredne pogodbe – 25. 8. 2014

Rok za oddajo ponudb: 25. 9. 2014, do 24. ure.

 • Namera za sklenitev pogodbe o uporabi javne kulturne infrastrukture - muzejske ploščadi na Metelkovi ulici v Ljubljani - 20. 8. 2014

 • Namere za sklenitev pogodbe o uporabi javne kulturne infrastrukture - muzejske ploščadi na Metelkovi ulici v Ljubljani - 13. 8. 2014

 • Namera za sklenitev pogodbe o uporabi javne kulturne infrastrukture - muzejske ploščadi na Metelkovi ulici v Ljubljani - 13. 8. 2014

 • Namera za sklenitev pogodbe o neodplačni odtujitvi dela kulturnega spomenika državnega pomena Podljubelj – Taborišče Ljubelj (EŠD 327) – 22. 7. 2014

 • Ponovna javna dražba za prodajo gradu Šrajbarski turn - 18. 7. 2014 

Rok za oddajo ponudb: 18. 8. 2014

 

Javna dražba bo 22. 8. 2014 s pričetkom ob 12. uri – sejna soba Ministrstva za kulturo, 3. nadstropje, Maistrova ulica 10, Ljubljana.

 • Namera za sklenitev pogodbe o neodplačni odtujitvi nepremičnine dela kulturnega spomenika državnega pomena Polhov Gradec – Grad Polhov Gradec (EŠD 1594) in Polhov Gradec – Neptunov vodnjak (EŠD 554) z Občino Dobrovo – Polhov Gradec – 11. 7. 2014

 • Namera za sklenitev pogodbe o uporabi javne kulturne infrastrukture - muzejske ploščadi na Metelkovi ulici v Ljubljani – 19. 6. 2014

 • Javna dražba za prodajo gradu Šrajbarski turn - 4. 6. 2014 

Rok za oddajo ponudb: 4. 7. 2014


Javna dražba bo potekala 8. 7. 2014 s pričetkom ob 12. uri – sejna soba Ministrstva za kulturo, 3. nadstropje, Maistrova ulica 10, Ljubljana. 

 • Namera o sklenitvi Pogodbe o neodplačni odtujitvi nepremičnin dela kulturnega spomenika državnega pomena Kostel – Trško naselje (EŠD 5900), Kostel – Grad Kostel (EŠD 910) in Kostel – Arheološko najdišče Kostel (EŠD 5899) na Občino Kostel - 28. 5. 2014

 • Namera za sklenitev neposredne pogodbe za uporabo muzejske ploščadi na Metelkovi ulici v Ljubljani – 28. 5. 2014

 • Namera za sklenitev neposredne pogodbe za uporabo muzejske ploščadi na Metelkovi ulici v Ljubljani – 13. 5. 2014

 • Namera za sklenitev pogodb za uporabo muzejske ploščadi na Metelkovi ulici v Ljubljani – 6. 5. 2014

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za uporabo muzejske ploščadi na Metelkovi ulici v Ljubljani od 23. 4. 2014 za Noč knjige – 7. 4. 2014

 • Namera o sklenitvi Pogodba o oddaji nepremičnin v območju gradu Kostanjevica s samostanom in galerijo na prostem - Formo vivo (EŠD 8766) v upravljanje - 5. 2. 2014

 • Namera o sklenitvi Pogodbe o oddaji nepremičnin kulturnega spomenika Črnomelj - Kulturni dom (EŠD 89) in javne kulturne infrastrukture v brezplačno uporabo - 5. 2. 2014

 • Namera o sklenitvi Pogodbe o neodplačnem odtujitvi dela kulturnega spomenika državnega pomena Vrt ob vili Ferrari (EŠD 7901) z Občino Komen - 5. 12. 2013

 • Namera o sklenitvi Pogodbe o brezplačni uporabi dveh zemljiških parcel v območju kulturnega spomenika grad Snežnik (EŠD 8765) z Javnim zavodom za kulturo in turizem grad Snežnik in Občino Loška dolina - 5. 12. 2013

 • Izvajanje gradbeno obrtniških del in konservatorsko restavratorskih posegov na vili Vipolže - 28. 11. 2013

Ministrstvo za kulturo v vlogi upravičenca v Goriških Brdih izvaja neposredno potrditev operacije »Celostna obnova vile Vipolže. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 - razvojne prioritete: Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov; prednostne usmeritve: Mreženje kulturnih potencialov. Skupna vrednost projekta je 12.710.130 EUR, od tega je prispevek Skupnosti 10.803.610 EUR. 85 (odstotkov) in delež Republike Slovenije 1.906.520  EUR (15 odstotkov).

Objekt Vila Vipolže je postal last države na podlagi Zakona o lastninjenju kulturnih spomenikov v družbeni lastnini. Razglašena je za spomenik državnega pomena.

Investicijsko in projektno dokumentacijo za obnovo vile je izdelalo podjetje Projekt d.d. Nova Gorica, ki med obnovo izvaja tudi projektantski nadzor. Obnova se izvaja na podlagi dveh gradbenih dovoljenj:
- Gradbeno dovoljenje za statično sanacijo in obnovo fasade in
- Gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo in dozidavo v vile Vipolže.

Izvajalec gradbeno obrtniških del je podjetje Kolektor Koling, d. o. o. iz Idrije, s katerim je Ministrstvo za kulturo aprila 2013 podpisalo gradbeno pogodbo v vrednosti 4.796.578, 48EUR. Gradbeni nadzor nad gradnjo izvaja podjetje Lokainženiring, d. o. o. iz Škofje Loke. Za varstvo pri delu pa skrbi podjetje ZI-VP, d. o. o., iz Nove Gorice. Zahtevna konservatorsko restavratorska dela so se pričela izvajati že septembra 2012, na podlagi neposredne odločbe Zavodu za varstvo kulturne dediščine ZVKDS Restavratorskemu centru. Konservatorsko restavratorski posegi se prepletajo in dopolnjujejo z gradbeno obrtniškimi deli, vse pa  skladno s kulturno varstvenimi pogoji skrbno nadzoruje odgovorni konservator ZVKDS OE Nova Gorica, g. Mitja Mozetič.

Gradbeno obrtniška dela in konservatorsko restavratorski posegi na vili Vipolže bodo predvidoma zaključeni spomladi 2014. V nadaljevanju pa bo potekala izvedba in montaža notranje opreme. Ministrstvo za kulturo načrtuje zaključek obnove spomladi 2015, ko bo prenovljen objekt oddalo v dolgoročni najem oziroma upravljanje.

Prenovljena je streha na objektu in delno tudi fasada. Restavratorji so obnovili dimnike, kamnite okenske okvirje in portal kamnit konzolni venec, šivane robove na fasadi. V delavnici so prenovili konzolni balkon, ki pa trenutno še ni nameščen nazaj na objekt.

V mansardi vile se trenutno pripravlja prostor za umestitev šestih apartmajev.

Pogled na tri kongresne dvorane, ki se bo glede na potrebe lahko združevale v eno veliko z namestitvijo predelnih sten.

Pogled na hodnik v I. nadstropju s pogledom na stopnišče , ki vodi v mansardo.

Izkop in priprava na izgradnjo prizidka, v katerem bodo servisni in spremljevalni prostori v sklopu vinske kleti izgradnja razdelilne kuhinje.

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe – prodaja kompleksa nepremičnin na Fornačah v Piranu  parc. št. 253/4, k. o. Piran (2630), na kateri stoji 6 stavb z ID-znaki 825 (del št. 1, 2 in 3), 826 (del št. 1), 834 (del št. 1), 835 (del št. 1), 837 (del št. 1) - 4. 11. 2013

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - oddaja v najem dela kulturnega spomenika državnega pomena - grad Turjak (EŠD - 790) - 28. 10. 2013

 • Ponovno javno zbiranje ponudb za oddajo v najem dela kulturnega spomenika državnega pomena – grad Turjak (EŠD 790) - 4. 10. 2013

  • Besedilo javnega zbiranja ponudb (pdf, doc)

 

 • Namera o oddaji v najem dela kulturnega spomenika državnega pomena - grad Turjak (EŠD 790) - 18. 9. 2013

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem kulturnega spomenika državnega pomena Predjama - grad Jama (EŠD 569) - 13. 9. 2013

  • besedilo javnega zbiranja ponudb (doc, pdf)

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za uporabo muzejske ploščadi na Metelkovi ulici v Ljubljani dne 5. 10. 2013. - 4. 9. 2013

 • II. JAVNO ZBIRANJE PONUDB za nakup kompleksa nepremičnin na Fornačah v Piranu, parc. št. 253/4, k. o. Piran (2630), na kateri stoji 6 stavb z ID-znaki 825 (del št. 1, 2 in 3), 826 (del št. 1), 834 (del št. 1), 835 (del št. 1), 837 (del št. 1) in 1103 (del št. 1) - 30. 8. 2013

  • besedilo javnega zbiranja ponudb (doc, pdf)
  • osnutek pogodbe (doc, pdf)

 • Namera o sklenitvi Pogodbe o neodplačnem prenosu parc. št. 995/11, k. o. Ptuj, skupaj s stavbo ID 2598 na Mestno občino Ptuj - 27. 8. 2013

 • Namera o sklenitvi Pogodbe o neodplačnem prenosu spomenika državnega pomena Ptuj – Park gradu Turnišče (EŠD 7930) in Ptuj – Grad Turnišče (EŠD 792) na Mestno občino Ptuj - 22. 8. 2013

 • Namera o sklenitvi Pogodbe o neodplačnem prenosu dela kompleksa Dominikanskega samostana na Mestno občino Ptuj - 22. 8. 2013

 • Namera o oddaji v najem dela kulturnega spomenika državnega pomena – Grad Turjak (EŠD 790) - 19. 7. 2013

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin kulturnega spomenika državnega pomena Spodnji Slemen- Grad Viltuš (EŠD 811) - 8. 7. 2013

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za uporabo muzejske ploščadi na Metelkovi ulici v Ljubljani dne 28. 9. 2013 - 26. 6. 2013

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za uporabo muzejske ploščadi na Metelkovi ulici v Ljubljani od 22. 8 . 2013 do 1. 9. 2013 - 26. 6. 2013

 • Namera o sklenitvi aneksa k najemni pogodbi - Kvedrova 9 v Ljubljani - 21. 6. 2013

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - grad Negova - 19. 6. 2013

 • Namera za sklenitev neposredne pogodbe za oddajo muzejske ploščadi na Metelkovi (20. junij - 30. september 2013) - 29. 5. 2013

 • Namera za sklenitev neposredne pogodbe za oddajo muzejske ploščadi na Metelkovi (11. in 14. junij 2013) - 21. 5. 2013

 • II. javna dražba za prodajo nepremičnin - kompleks kulturnega spomenika Spodnji Slemen – Grad Viltuš (EŠD 811) - 17. 5. 2013

 • Pričela so se izvajati gradbeno obrtniška dela na vili Vipolže - 16. 5. 2013

Objekt Vila Vipolže je postal last države na podlagi Zakona o lastninjenju kulturnih spomenikov v družbeni lastnini. Za upravljavca je bilo določeno Ministrstvo za kulturo. Po Odloku Vlade Republike Slovenije (UL RS, št. 81/99 in 55/02) je objekt postal spomenik državnega pomena.

 

V letu 2012 je Ministrstvo za kulturo v vlogi upravičenca začelo z izvedbo instrumenta neposredne potrditve operacije, ki ga je organ upravljanja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo potrdil v letu 2012, in sicer z Odločbo št. ESRR OP RR/3/2/6-0 o dodelitvi sredstev za projekt »Celostna obnova vile Vipolže ( EŠD 820)«.

 

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 - razvojne prioritete: Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov; prednostne usmeritve: Mreženje kulturnih potencialov, iz  proračunskih postavkah Ministrstva za kulturo Mreženje kulturnih potencialov – 07-13 – EU (85%) in Mreženje kulturnih potencialov – 07-13 – slovenska udeležba (15%). Skupna vrednost projekta je 12.913.458 EUR, od tega je prispevek Skupnosti 10.803.610 EUR.

 

Z obnovo in revitalizacijo kulturnega spomenika v multikulturni in kongresni center na podlagi dveh gradbenih dovoljenj:
- za statično sanacijo in obnovo fasade in
- za rekonstrukcijo in dozidavo v vile Vipolže,
se bo prispevalo k trajnostnemu ohranjanju in oživitvi slovenske in evropske kulturne dediščine, nato pa se jo bo z njeno rabo in z vnesenim programom vključilo v širši kontekst danih območij ter s tem zagotovilo dodatno prepoznavnost Goriških Brd, obogatilo njihovo kulturno, izobraževalno in turistično ponudbo s številnimi kulturnimi in izobraževalnimi dogodki, ter s tem vplivalo na prepoznavnost Slovenije v Evropi in svetu.

 

Operacija bo prispevala k naslednjim ciljem razvojne prioritete »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov«:
- število obnovljenih in revitaliziranih objektov kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture: 1,
- povečanje število obiskovalcev v obnovljenih in revitaliziranih objektih kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture: 3.000,
- število novo ustvarjenih bruto delovnih mest: 2.

 

Preko javnega naročila izbrani izvajalec gradbeno obrtniških del je Kolektor Koling, d. o. o. iz Idrije, gradbeni nadzor nad gradnjo izvaja podjetje Lokainženiring, d.o.o. iz Škofje Loke, zahtevna konservatorsko restavratorska dela pa so oddana v izvedbo državni javni službi - ZVKDS Restavratorskemu centru.

 • Namera za sklenitev neposredne pogodbe o uporabi muzejske ploščadi na Metelkovi (16. maj 2013) - 26. 4. 2013

 • Namera za sklenitev neposredne pogodbe o uporabi muzejske ploščadi na Metelkovi (10. maj 2013) - 26. 4. 2013

 • Namera za sklenitev neposredne pogodbe o uporabi javne kulturne infrastrukture na Metelkovi 3 v Ljubljani - 23. 4. 2013

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin kompleksa kulturnega spomenika državnega pomena Dolane –Grad Borl (EŠD 35) - 22. 4. 2013

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin kompleksa kulturnega spomenika državnega pomena Spodnji Slemen- Grad Viltuš (EŠD 811) (tif, doc, doc, doc) - 29. 3. 2013