Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NEPOSREDNI POZIVI

Javni zavodi in skladi


Iz državnega proračuna se na področju kulture redno financira delovanje 73 javnih zavodov: od tega je 28 javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija in 45 javnih zavodov, katerih ustanoviteljice so lokalne skupnosti. Javni zavodi delujejo na področju premične dediščine (muzeji, arhivi, galerije), na področju nepremične dediščine (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Arboretum Volčji Potok, Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija), na področju uprizoritvenih in glasbenih umetnosti (12 gledališč, 2 operi, Slovenska filharmonija), na področju filma in AV kulture (FS Viba film in Slovenska kinoteka), kulturni dom Cankarjev dom ter Narodna in univerzitetna knjižnica. Poleg tega ministrstvo zagotavlja sredstva za delovanje dveh javnih agencij (Slovenski filmski center, javna agencija ter Javna agencija za knjigo Republike Slovenije) ter za delovanje Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.


Postopek zagotavljanja sredstev izvajalcem na področju kulture je natančno opredeljen z Zakonom o izvrševanju javnega interesa za kulturo (v nadaljevanju ZUJIK) ter njegovimi podzakonskimi predpisi. 31. člen ZUJIK-a določa, da javna sredstva za financiranje javnih zavodov zagotavljajo njihovi ustanovitelji oz. soustanovitelji. Poleg tega se javni zavodi financirajo tudi iz nejavnih virov, ki jih javni zavodi pridobivajo z opravljanjem javne službe in opravljanjem drugih dejavnosti. Javna sredstva se zagotavljajo javnim zavodom na podlagi ustanovitvenega akta po postopku, ki ga določa zakon, ki ureja javne finance za posredne proračunske uporabnike. Višino javnih sredstev za financiranje javnega zavoda določi ustanovitelj, upoštevaje osnove za izračun iz 27. člena ZUJIK-a, na podlagi strateškega načrta in iz njega izhajajočega predloga letnega programa dela.


 Osnove za izračun sredstev za izvajanje javne službe, ki so določene v 27. členu ZUJIK-a so:

  •  splošni stroški delovanja;
  • stroški za plačilo dela v skladu s kadrovskim načrtom;
  • programski materialni stroški;
  • stroški investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme.

Podrobnejša metodologija za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na posameznem področju, je določena z Uredbo o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture.

 

 

Knjižničarstvo

 

 

Ministrstvo za kulturo na podlagi neposrednega poziva financira tudi nekatere javne zavode, ki izvajajo knjižnično dejavnost. Financiranje se izvaja skladno z Zakonom o knjižničarstvu (ZKnj-1, Uradni list RS, št. 87/2001, 96/2002-ZUJIK in 92/15), ki določa, da mora država za podporo usklajenemu razvoju knjižnične dejavnosti prispevati proračunska sredstva, med drugim za posebne naloge osrednjih območnih knjižnic (ZKnj-1, 27. člen), za programe knjižnic za potrebe italijanske in madžarske narodne skupnosti (ZKnj-1, 25. člen), za programe splošne knjižnice na obmejnih območjih (ZKnj-1, 26. člen) ter delno za nakup knjižničnega gradiva, računalniške opreme in bibliobusov (Zknj-1, 55. člen).

 

2018

2017

2016

2015

2014