Skoči na vsebino

JAVNI POZIV K PREDLAGANJU KANDIDATOV ZA UVRSTITEV NA SEZNAM STROKOVNJAKOV, KI BODO SODELOVALI V STROKOVNIH KOMISIJAH INVESTITORJEV ZA IZBIRO UMETNIŠKIH DEL V JAVNIH INVESTICIJSKIH PROJEKTIH

Na podlagi  79.č člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) in 5. člena Pravilnika o izvedbi javnega natečaja za izbiro umetniških del v javnih investicijskih projektih (Uradni list RS, št. 9/18) Ministrstvo za kulturo objavlja Javni poziv k predlaganju kandidatov za uvrstitev na seznam strokovnjakov, ki bodo sodelovali v strokovnih komisijah investitorjev za izbiro umetniških del v javnih investicijskih projektih.

 

Strokovno usposobljene posameznike za uvrstitev na predmetni seznam lahko predlagajo strokovna združenja oziroma stanovske organizacije, posamezniki pa lahko kandidirajo tudi sami, če menijo, da izpolnjujejo za to predvidene pogoje.


Na predmetni seznam bodo uvrščeni posamezniki, za katere bodo v prijavi izkazane zadostne strokovne reference o dosedanjem delovanju na področju likovnih umetnosti (kiparstva, slikarstva, oblikovanja, fotografije, kritike), intermedijske umetnosti, notranje in krajinske arhitekture ter kulturne dediščine.


Predlog mora vsebovati naslednje dokumente in dokazila:

 • Evidenčni list:
  • ime in priimek oziroma naziv ter naslov predlagatelja,
  • ime, priimek in naslov kandidata,
  • podatke in dokazilo o ustrezni izobrazbi kandidata,
  • kratek opis dosedanjih delovnih izkušenj na enem ali več področjih iz drugega odstavka tega poziva (s priloženo dokumentacijo, iz katere so razvidne reference o preteklem delu kandidata po presoji predlagatelja),
 • izjavo kandidata, da dovoljuje uporabo in obdelavo osebnih podatkov za namen vodenja seznama strokovnjakov in posredovanja podatkov za namen izvajanja javnih natečajev za izbiro umetniških del v javnih investicijskih projektih,
 • soglasje kandidata, če predlog podaja strokovno združenje oziroma stanovska organizacija.

Strokovna usposobljenost posameznikov, uvrščenih na predmetni seznam, se bo preverjala vsakih pet let od datuma vpisa nanj.

 

Javni poziv bo odprt, dokler bodo veljali predpisi, ki urejajo obveznosti investitorjev za izbiro umetniških del v javnih investicijskih projektih.