Skoči na vsebino

ZAKONODAJA

 

ZAKONODAJA IN DOKUMENTI


Seznam zakonskih predpisov, katerih nadzor sodi, v celoti ali samo delno, v pristojnost Inšpektorata Republike Slovenije za kulturo in medije:
 
Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 - UPB1, 40/14)
 
Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - UPB2, 126/07, 65/08, 08/10, 82/13)
 
Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US)
 

KULTURNA DEDIŠČINA IN ARHIVI


Zakon o varstvu kulturne dediščine(Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg)

Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in 51/14)

Zakon o arhivskem gradivu, ki vsebuje osebne podatke o zdravljenju pacienta (Uradni list RS, št. 85/16)

 

MEDIJI IN AVDIOVIZUALNA KULTURA


Zakon o medijih(Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16 in 39/16)
Zakon o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10, 40/12 – ZUJF, 19/14 – odl. US, 63/16 in 31/18)


KNJIŽNIČARSTVO IN OBVEZEN IZVOD PUBLIKACIJ


Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15)

Zakon o obveznem izvodu publikacij (Uradni list RS, št. 69/06 in 86/09)


JAVNI INTERES ZA KULTURO


Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg)

 

JAVNA RABA SLOVENŠČINE
 

Zakon o javni rabi slovenščine (Uradni list RS, št. 86/04 in 8/10)
Zakon o zdravniški službi– 11. člen(ZZdrS-UPB2, Uradni list RS, št. 36/2004, 62/2004 – odločba US in 47/2006 – ZZdrS-D)
Zakon o priznavanju poklicnih kvalifikacij zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist – 29. člen (Uradni list RS, št. 107/10 in 40/17 – ZZdrS-F)
Zakon o zdravstveni dejavnosti – 63. člen (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17)
Zakon o pacientovih pravicah– 19. člen (Uradni list RS, št. 15/08 in 55/17)


DRUGI PREDPISI V (DELNI) PRISTOJNOSTI NADZORA


Zakon o Radioteleviziji Slovenija(Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 105/06 – odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B in 9/14)
Zakon o Kobilarni Lipica (Uradni list RS, št. 6/18)
Zakon o regijskem parku Škocjanske jame(Uradni list RS, št. 57/96 in 46/14 – ZON-C)

Zakon o volilni in referendumski kampanji  – 5., 6. in 7. člen (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13)
Zakon o varstvu pred diskriminacijo(Uradni list RS, št. 33/16 in 21/18 – ZNOrg)