Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZAKONODAJA

 

ZAKONODAJA IN DOKUMENTI


Seznam zakonskih predpisov, katerih nadzor sodi, v celoti ali samo delno, v pristojnost Inšpektorata Republike Slovenije za kulturo in medije:
 
Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 - UPB1, 40/14)
 
Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - UPB2, 126/07, 65/08, 08/10, 82/13)
 
Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US)
 

KULTURNA DEDIŠČINA IN ARHIVI


Zakon o varstvu kulturne dediščine(Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg)

Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in 51/14)

Zakon o arhivskem gradivu, ki vsebuje osebne podatke o zdravljenju pacienta (Uradni list RS, št. 85/16)

 

MEDIJI IN AVDIOVIZUALNA KULTURA


Zakon o medijih(Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16 in 39/16)
Zakon o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10, 40/12 – ZUJF, 19/14 – odl. US, 63/16 in 31/18)


KNJIŽNIČARSTVO IN OBVEZEN IZVOD PUBLIKACIJ


Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15)

Zakon o obveznem izvodu publikacij (Uradni list RS, št. 69/06 in 86/09)


JAVNI INTERES ZA KULTURO


Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg)

 

JAVNA RABA SLOVENŠČINE
 

Zakon o javni rabi slovenščine (Uradni list RS, št. 86/04 in 8/10)
Zakon o zdravniški službi– 11. člen(ZZdrS-UPB2, Uradni list RS, št. 36/2004, 62/2004 – odločba US in 47/2006 – ZZdrS-D)
Zakon o priznavanju poklicnih kvalifikacij zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist – 29. člen (Uradni list RS, št. 107/10 in 40/17 – ZZdrS-F)
Zakon o zdravstveni dejavnosti – 63. člen (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17)
Zakon o pacientovih pravicah– 19. člen (Uradni list RS, št. 15/08 in 55/17)


DRUGI PREDPISI V (DELNI) PRISTOJNOSTI NADZORA


Zakon o Radioteleviziji Slovenija(Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 105/06 – odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B in 9/14)
Zakon o Kobilarni Lipica (Uradni list RS, št. 6/18)
Zakon o regijskem parku Škocjanske jame(Uradni list RS, št. 57/96 in 46/14 – ZON-C)

Zakon o volilni in referendumski kampanji  – 5., 6. in 7. člen (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13)
Zakon o varstvu pred diskriminacijo(Uradni list RS, št. 33/16 in 21/18 – ZNOrg)