Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DELOVNA PODROČJA

KULTURNA DEDIŠČINA IN ARHIVI
 
Zakon o varstvu kulturne dediščine
Inšpektorat opravlja nadzor nad zakonitostjo posegov v nepremične kulturne spomenike, v vplivno območje spomenika, če to obveznost določa akt o razglasitvi, v varstvena območja dediščine,v registrirano nepremično dediščino ali v enoto urejanja prostora, če to obveznost določa prostorski akt in raziskav dediščine. Pri nadzoru prednostno ukrepa v primeru škode ali neposredne nevarnosti poškodovanja nepremičnega spomenika ali nacionalnega bogastva ter ukrepa v primeru škodljivega ravnanja (opustitev ali nepravilno vzdrževanje, ravnanje ali raba) z nepremičnim spomenikom ali nacionalnim bogastvom, ter nadalje tudi v primeru nedovoljenih posegov v razglašene enote nepremične kulturne dediščine. Drugi ukrepi se nanašajo še na hrambo spomenika ali drugega nacionalnega bogastva ter trgovanje s premično dediščino v nasprotju s predpisi. V skladu z zakonom Inšpektorat vodi postopke zaradi storjenih prekrškov določenih z ZVKD-1.

Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih
V delovno področje inšpektorata sodi inšpekcijski nadzor nad izpolnjevanjem obveznostmi zavezancev v zvezi z javnim in zasebnim arhivskim gradivom, s filmskim arhivskim gradivom in arhivskim gradivom verskih skupnosti ter v zvezi z uporabo arhivskega gradiva v arhivih. Inšpektorat ukrepa pri izročanju javnega arhivskega gradiva, pri poškodovanju dokumentarnega ali arhivskega gradiva, pri nepravilni rabi, ravnanju ali opustitvi dolžnega ravnanja z dokumentarnim ali arhivskim gradivom ter pri nevarnosti uničenja ali poškodovanja zasebnega arhivskega gradiva.

 

Zakon o arhivskem gradivu, ki vsebuje osebne podatke o zdravljenju pacienta
 
MEDIJI IN AVDIOVIZUALNA KULTURA
 
Zakon o medijih
Področje inšpekcijskega nadzora medijev obsega poglavja zaščite slovenskega jezika v medijih, razvida medijev, obveznih programskih vsebin, pravice do popravka ali odgovora, ustreznosti in deležev oglaševalskih vsebin, sponzoriranja programskih vsebin, zaščite pluralnosti medijev (omejitve lastništva, koncentracije lastništva), preglednosti nad upravljanjem medijev, nekaterih obveznosti radijskih in televizijskih programov (oddajni čas, lastna produkcija, slovenska avdiovizualna dela), radijskih in televizijskih programov posebnega pomena, povezovanja televizijskih in radijskih programov v mreže, nadzor nad določenimi programskimi zahtevami in omejitvami za radijske in televizijske programe, nadzor nad dovoljenji za izvajanje radijske ali televizijske dejavnosti, nadzor nad upravljanjem s tehnično infrastrukturo (obveznosti operaterjev pri prenašanju in oddajanju radiodifuznih programov) in nadzor nad razširjanjem programskih vsebin prek elektronskih publikacij.
Poleg izrekanja ukrepov prepovedi opravljanja dejavnosti in odprave ugotovljenih pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti, inšpektorat vodi postopke o prekršku, kot so določeni z ZMed-UPB1.
 
Zakon o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji
Inšpektorat izvaja nadzor nad ZSFCJA z vodenjem postopkov zaradi storitve prekrška v zvezi z izvajanjem in realizacijo razpisa, preko katerega izdajatelj televizijskih programov (ki je na seznamu nacionalnih multipleksov prizemne digitalne radiodifuzije in oddaja na celotnem ozemlju pokritosti multipleksa) letno nameni finančna sredstva za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko predvajanje.
 
KNJIŽNIČARSTVO IN OBVEZEN IZVOD PUBLIKACIJ
 
Zakon o knjižničarstvu
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb Zakona o knjižničarstvu obsega (poleg obravnave posameznih prijav kršitev) redne, izredne in ponovne nadzore nad organiziranostjo javne službe, trajnim izpolnjevanjem pogojev za izvajanje knjižnične javne službe ter spoštovanjem določb posebne uredbe, s katero so določene osnovne storitve knjižnic, namenjene uporabnikom (posebej brezplačne), obratovalni čas in način poslovanja knjižnic. Z ukrepi se odreja začasno prepoved izvajanja knjižničnih storitev, za katere izvajalec nima odločbe oziroma če splošna knjižnica ni vpisana v sodni register ter odpravo pomanjkljivosti v poslovanju knjižnice. Inšpektorat tudi vodi postopke o prekršku, kot so določeni z ZKnj-1.

Zakon o obveznem izvodu publikacij
Inšpekcijski nadzor obsega v prvi vrsti nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti s strani zavezancev za posredovanje obveznega izvoda publikacij (obveznost pošiljanja določenega števila izvodov vsake publikacije, roki za posredovanje obveznega izvoda, omogočanje dostopa do elektronskih publikacij na računalniškem omrežju oz. spletu, ustreznost kolofona s predpisanimi podatki, obveznost brezhibnosti oz. nadomeščanje obveznega izvoda) in pa nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti s strani nacionalne in drugih depozitarnih organizacij (dolžnost sprejemanja, trajnega hranjenja, obdelovanja in dajanja obveznega izvoda v uporabo, vodenje seznama zavezancev, zajemanje obveznega izvoda elektronskih publikacij na svetovnem spletu, trajno hranjenje in dajanje v uporabo obveznega izvoda elektronskih publikacij, omogočanje reproduciranja obveznega izvoda publikacij v primeru izgube ali poškodbe) po določbah tega zakona.
 
JAVNI INTERES ZA KULTURO
 
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
Inšpektorat opravlja nadzor nad izvrševanjem določb predpisa, ki obsega tudi nadzor nad oddajanjem javne kulturne infrastrukture v upravljanje oziroma v uporabo. V okviru nadzora vodi postopke o prekršku zaradi kršitev določb ZUJIK v zvezi z najavljanjem, oglaševanjem in pojasnjevanjem kulturne prireditve v slovenščini ali najavljanjem, oglaševanjem in pojasnjevanjem kulturne prireditve na narodnostno mešanih območjih tudi v italijanščini oziroma madžarščini ali predvajanjem filmov v slovenščini ali s slovenskimi podnapisi in zaradi kršitev v zvezi z oddajanjem javne kulturne infrastrukture v upravljanje oziroma uporabo brez javnega razpisa.
 
JAVNA RABA SLOVENŠČINE

 
Zakon o javni rabi slovenščine
Zakon o zdravniški službi – 11. člen
Zakon o priznavanju poklicnih kvalifikacij zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist – 29. člen
Zakon o pacientovih pravicah 19. člen


V 29. členu Zakona o javni rabi slovenščine (ZJRS) je določeno, da izvaja Inšpektorat RS za kulturo in medije  inšpekcijski nadzor nad:

rabo slovenščine pri uradnem delovanju (5. člen),
rabo jezika v mednarodnem sodelovanju (6. člen),
jezikovnim znanjem za posamezne poklice oziroma delovna mesta v organih in službah ter pri nosilcih javnih pooblastil (drugi odstavek 7. člena),
poimenovanjem pravnih oseb javnega prava (9. člen),
poimenovanjem poklicev in političnih funkcij (10. člen),
slovenščino na spletnih straneh (11. člen),
poslovanjem s strankami, ki niso potrošniki (prvi odstavek14. člena),
splošnimi pravnimi akti pravnih in fizičnih oseb (prvi odstavek 16. člena),
javnimi obvestili in navodili (20. člen),
novinarskimi konferencami (21. člen),
mediji (22. člen v povezavi s 5. členom ZMed-UPB1),
predstavitvami dejavnosti in drugimi oblikami obveščanja javnosti (prvi odstavek 23. člena),
spletnim predstavljanjem (drugi odstavek 23. člena),
obvezno uporabo slovenskih ali dvojezičnih krajevnih in drugih zemljepisnih lastnih imen v novinarskih, oglaševalskih in poslovnih besedilih, ki omenjajo kraje in druge zemljepisne danosti z območij sosednjih držav, kjer avtohtono prebiva slovenska narodna manjšina (tretji odstavek 23. člena),
javnimi prireditvami (24. člen),
mednarodnimi prireditvami, ki se financirajo iz javnih sredstev (25. člen).

V zvezi s kršitvami navedenih določb Inšpektorat vodi postopke o prekršku in izreka sankcije v skladu s predpisi.
 
V skladu z določbo 76.a člena ZZdrS in drugega odstavka 31. člena ZPPKZ je Inšpektorat pristojen za nadzor nad izvajanjem določb navedenega predpisa, ki se nanašajo na znanje in rabo slovenskega jezika.
V skladu z določbo drugega odstavka 31. člena ZPPKZ je Inšpektorat pristojen za nadzor nad določbo 29. člena ZPPKZ.

DRUGI PREDPISI V (DELNI) PRISTOJNOSTI NADZORA
 
Zakon o Radioteleviziji Slovenija – skupaj s TIRS
 
Zakon o volilni in referendumski kampanji – določbe 5. 6. in prvega odstavka 7. člena – volilna in referendumska kampanja v medijih

Zakon o Kobilarni Lipica – kot pristojni inšpektorji v okviru svojih pristojnosti in pooblastil, določenih v ZVKD-1
 
Zakon o regijskem parku Škocjanske jame – skupaj z IRSOP
 

Zakon o varstvu pred diskriminacijo – glede na pristojnost po 42. in 44. členu ZVarD