Skoči na vsebino

MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA SPREMLJANJE IZVAJANJA JEZIKOVNE POLITIKE REPUBLIKE SLOVENIJE

 • vodja:
  • dr. Simona Bergoč, Ministrstvo za kulturo
 • člani:
  • Tanja Dular, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnostI
  • Darja Erbič, Ministrstvo za zunanje zadeve
  • akademik Niko Grafenauer, Slovenska akademija znanosti in umetnosti
  • Sabina Hrovatin, Ministrstvo za notranje zadeve
  • mag. Vesna Kalčič, Urad Vlade RS za narodnosti
  • Rudi Merljak, Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
  • Barbara Miklavčič, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
  • Marčela Novljan Lovrinčić, Generalni sekretariat Vlade RS
  • Bronka Straus, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
  • dr. Lidija Tičar Padar, Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
  • Vlasta Vičič, Javna agencija za knjigo Republike Slovenije

Po sklepu vlade o ustanovitvi medresorske delovne skupine z 19. 3. 2014 Medresorska delovna skupina za spremljanje izvajanja jezikovne politike:

 • spremlja in spodbuja izvajanje ukrepov in doseganje ciljev iz nacionalnega programa,
 • spremlja in spodbuja izvajanje ukrepov in doseganje ciljev akcijskih načrtov za jezikovno izobraževanje in jezikovno opremljenost,
 • sprejema poročila o izvedenih ukrepih,
 • po potrebi skrbi za koordinacijo izvajanja ukrepov, ki zahtevajo sodelovanje več vladnih organov ali nosilcev javnih pooblastil,
 • daje pobude za spremembo zakonodaje s področja  jezikovne politike,
 • daje predloge  in pobude v zvezi z nadaljnjim načrtovanjem jezikovne politike,
 • skrbi za promocijo  nacionalnega programa v javni upravi ter njegovo uveljavitev v javnosti.

Vsako leto pripravi poročilo o uspešnosti izvajanja nacionalnega programa in ga predstavi Vladi Republike Slovenije. Vlada s poročilom seznani Državni zbor Republike Slovenije.