Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

RESOLUCIJA O NACIONALNEM PROGRAMU ZA JEZIKOVNO POLITIKO 2014–2018

 

 

Z letom 2012 je prenehala veljati Resolucija o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2007–2011, zato je Ministrstvo za kulturo začelo pripravljati novo resolucijo, ki bi začrtala strokovne smernice za jezikovnopolitične odločitve in ukrepe za naslednje petletno obdobje. V ta namen je bila s sklepom ministrice aprila 2011 imenovana osemčlanska delovna skupina za oblikovanje osnutka in redakcijo besedila Nacionalnega programa za jezikovno politiko 2012–2016. Vodil jo je dr. Marko Stabej, članice in člani so bili dr. Helena Dobrovoljc, Darja Erbič, dr. Tomaž Erjavec, dr. Ina Ferbežar, dr. Monika Kalin Golob, dr. Simon Krek in dr. Martina Ožbot. Delovna skupina je z namenom čim širše vključenosti v pripravo resolucije povabila širok krog institucij s področja jezikovnega načrtovanja in politike. Nekateri od tistih, ki so poslali odgovore, mnenja, so podali soglasje k objavi svojih predlogov. Drugi, ki iz kakršnega koli razloga niso dobili priložnosti podati mnenja, so bili povabljeni k javni razpravi o resoluciji, ki je potekala v obdobju redakcije delovnega besedila.


Javna obravnava delovnega besedila resolucije je potekala maja in junija 2012. S sklepom ministra je bila ustanovljena posebna Projektna skupina za področje slovenskega jezika (18. 5. 2012, dopolnjena 15. 6. 2012), v njej so bili dr. Janez Dular, dr. Marko Jesenšek, dr. Majda Kaučič Baša, g. Jakob Müller in dr. Marko Stabej ter dr. Kozma Ahačič in dr. Marko Snoj. Podala je pripombe k delovnemu besedilu in odzivom iz javne obravnave. Služba za slovenski jezik je po njihovih priporočilih, relevantnih odzivih iz javne razprave ter jezikovnopolitičnih smernicah ministrstva pripravila redakcijo besedila.

Septembra 2012 so tako dopolnjeno delovno besedilo prejeli člani nove redne Strokovne komisije za slovenski jezik, ustanovljene s sklepom ministra 27. 8. 2012: dr. Kozma Ahačič, predsednik, dr. Janez Dular, dr. Marko Jesenšek, ga. Marta Kocjan - Barle in dr. Marko Snoj. Vanjo sta bila s sklepom ministra 13. 12. 2012 imenovana še dr. Simon Krek in g. Miro Romih. Ta strokovna komisija je v dogovoru z vodstvom ministrstva in s sodelovanjem Službe za slovenski jezik pripravila redakcijo delovnega besedila resolucije.


O osnutku resolucije je februarja 2013 potekal drugi krog javne razprave, od februarja do maja 2013 pa medresorsko usklajevanje. Na podlagi odzivov iz javne razprave, zahtevnega medresorskega usklajevanja, dodatnih navodil Generalnega sekretariata vlade in interne verifikacije je Služba za slovenski jezik na Ministrstvu za kulturo pripravila končno besedilo predloga resolucije. Ministrstvo za kulturo je predlog resolucije predložilo Vladi Republike Slovenije, ta ga je potrdila na seji 23. 5. 2013 in ga predložila v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije.

 

 

1.Vabilo ministrice ministrstvom in drugim ustanovam za sodelovanje pri predlogu resolucije

dopis ministrice ministrstvom (april 2011)
dopis ministrice ustanovam  (maj 2011)

  

2.Seznam koordinatorjev iz služb in ministrstev vlade za sodelovanje pri predlogu resolucije

 

3.Odzivi na vabilo k sodelovanju

 

4. Delovno besedilo resolucije (april 2012)

 

5. Odzivi na delovno besedilo resolucije (javna razprava, junij, julij 2012)

  

6. Osnutek resolucije (januar 2013)

 

8. Medresorsko usklajevanje osnutka resolucije  (februar–maj 2013) 

 

9. Predlog Resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014–2018  (23. 5. 2013 določen na seji vlade in predložen v obravnavo državnemu zboru)

 

10. Resolucija o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014–2018  (15. 7. 2013 sprejeta v državnem zboru)

 

Resolucija o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014–2018 v angleškem prevodu: Resolution on the National Programme for Language Policy 2014–18

 

 

Sprejeta Resolucija o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014–2018

 

Poslanke in poslanci Državnega zbora so 15. julija 2013 sprejeli Resolucijo o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014–2018. Slovenska jezikovna politika mora v naslednjem programskem obdobju zagotoviti ustrezen institucionalni in programski okvir za izdelavo takih jezikovnonačrtovalnih korakov, ki bodo dogovorno, strokovno kakovostno in operativno učinkovito uresničili postavljene načelne cilje. Zato jezikovnopolitični program predvideva kot začetni izvedbeni korak za dosego ciljev oblikovanje dveh med seboj usklajenih, samostojnih in celovitih jezikovnonačrtovalnih nacionalnih dokumentov: Akcijskega načrta za jezikovno izobraževanje in Akcijskega načrta za jezikovno opremljenost. Za pripravo akcijskih načrtov je minister, pristojen za kulturo, v sodelovanju in s soglasjem ministra, pristojnega za izobraževanje in znanost, septembra imenoval dve delovni skupini; v njej so bili predstavniki javnih raziskovalnih in strokovnih zavodov ter civilnodružbenih in drugih teles, dejavnih na programskem področju, in predstavniki državnih organov kot nosilcev jezikovnopolitičnih ukrepov. Za koordinacijo priprave akcijskih načrtov in delovanja delovnih skupin je skrbela Služba za slovenski jezik na Ministrstvu za kulturo.

 

Akcijska načrta za jezikovno izobraževanje in jezikovno opremljenost

 

Na podlagi Resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014–2018 sta delovni skupini zunanjih strokovnjakov v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo pripravili osnutka izvedbenih dokumentov na jezikovnopolitičnem področju, ki konkretizirata cilje in ukrepe iz resolucije ter jih časovno umeščata. To sta Akcijski načrt za jezikovno izobraževanje in Akcijski načrt za jezikovno opremljenost, ki ju je Ministrstvo za kulturo pred medresorskim usklajevanjem dalo v enomesečno javno razpravo (do 31. julija 2014).

 

Odzivi na osnutka akcijskih načrtov v javni razpravi (junij–avgust 2014)

 

Vlada Republike Slovenije je 13. novembra 2015 po obsežnem in temeljitem medresorskem usklajevanju sprejela Akcijski načrt za jezikovno izobraževanje in Akcijski načrt za jezikovno opremljenost.

 

 

Medresorska delovna skupina za spremljanje izvajanja jezikovne politike Republike Slovenije

 

S sklepom Vlade Republike Slovenije je bila ustanovljena Medresorska delovna skupina za spremljanje izvajanja jezikovne politike Republike Slovenije. Skupino sestavljajo javni uslužbenci iz tistih organov izvršilne oblasti in nosilcev javnih pooblastil, katerih dejavnost je najbolj neposredno povezana z jezikovnopolitičnimi vprašanji. Delovati mora po združenih načelih odgovornosti in operativnosti. S tem je mišljena po eni strani načelna odgovornost najvišjih predstavnikov ministrstev ter drugih vladnih služb za ustanovitev in delovanje skupine, po drugi strani pa konkretna in operativna odgovornost posameznih javnih uslužbencev kot stalnih sodelavcev skupine.

 

Poročilo o izvajanju akcijskih načrtov za jezikovno izobraževanje in za jezikovno opremljenost, sprejetih na podlagi Resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014–2018, za leto 2018

 

Poročilo o izvajanju akcijskih načrtov za jezikovno izobraževanje in za jezikovno opremljenost, sprejetih na podlagi Resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014–2018, za leto 2017

 

Poročilo o izvajanju akcijskih načrtov za jezikovno izobraževanje in za jezikovno opremljenost, sprejetih na podlagi Resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014–2018, za leto 2016


Poročilo o izvajanju Nacionalnega programa za jezikovno politiko 2014–2018, Akcijskega načrta za jezikovno izobraževanje in Akcijskega načrta za jezikovno opremljenost za leto 2015

 

Poročilo o uspešnosti izvajanja Nacionalnega programa za jezikovno politiko 2014–2018 za leto 2014

 

Delovna podskupina za pripravo načrta ukrepov za izvajanje predpisov na področju dvojezičnosti

 

S sklepom Ministrstva za kulturo je bila ustanovljena Delovna podskupina za pripravo načrta ukrepov za izvajanje predpisov na področju dvojezičnosti. Njena naloga je bila priprava načrta ukrepov za dosledno sistemsko uresničevanje jezikovnih predpisov na področju dvojezičnosti v vsakodnevni praksi. Načrt ukrepov Vlade Republike Slovenije za izvajanje predpisov na področju dvojezičnosti 2015–2018 je Vlada Republike Slovenije sprejela  23. julija 2015.

 

Poročilo o izvedbi Načrta ukrepov Vlade Republike Slovenije za izvajanje predpisov na področju dvojezičnosti 2015–2018 za leto 2017

 

Poročilo o izvedbi Načrta ukrepov Vlade Republike Slovenije za izvajanje predpisov na področju dvojezičnosti 2015–2018 za leto 2016

 

Poročilo o izvedbi Načrta ukrepov Vlade Republike Slovenije za izvajanje predpisov na področju dvojezičnosti 2015–2018 za leto 2015