Skoči na vsebino

POSVET O NOVEM SLOVARJU SLOVENSKEGA JEZIKA

Novi slovar za 21. stoletje

E-zbornik prispevkov s Posveta o novem slovarju slovenskega jezika na Ministrstvu za kulturo 12. 2. 2014

 

Kolofon

Uroš Grilc, minister za kulturo: Nagovor

Simona Bergoč, vodja Službe za slovenski jezik: Nagovor

Vojko Gorjanc: Slovar slovenskega jezika v digitalni dobi

Monika Kalin Golob: Zgodovina: učiteljica ali cokla? Iskanje sinergije za pripravo novega slovarja

Alenka Šivic-Dular: Pogled na jezikoslovne vidike v načrtovanem elektronskem slovarju sodobnega slovenskega jezika

Marko Snoj: Objavne oblike novega slovarja slovenskega jezika

Simon Krek: SSKJ v slovarski bazi

Iztok Kosem: Slovar v digitalnem mediju

Nataša Logar: Verodostojnost korpusov kot gradivnega vira za slovar

Polona Gantar: Moč in nemoč korpusnega pristopa k analizi pomenov

Darja Fišer: Vloga jezikovnih tehnologij pri zasnovi slovarja

Nina Ledinek: Terminologija v enojezičnem razlagalnem slovarju srednjega obsega

Kozma Ahačič: Zgodovinski podatki v slovarju sodobne slovenščine

Simona Klemenčič: Polne etimološke osvetlitve v novem slovarju

Darinka Verdonik:Mesto govora v slovarju slovenskega jezika

Saška Štumberger: Obravnava jezikovnih novosti v nemškem slovaropisju

Nataša Jakop: Frazeologija v sodobnem slovarju slovenskega jezika

Domen Krvina: Problematika zgledov v novem slovarju slovenskega jezika (med čim večjo avtentičnostjo in leksikografsko učinkovitostjo)

Andrej Perdih: Večbesedne leksikalne enote v splošnem slovarju

Simon Krek, Polona Gantar in Iztok Kosem: Razlage v novem slovarju slovenskega jezika

Helena Dobrovoljc: Normativna informacija v slovarju

Tomaž Erjavec: Odprt dostop do podatkovne baze slovarja

Franc Marušič in Rok Žaucer: Primerjava ureditev opisnega in predpisovalnega slovaropisja po Evropi

Primož Jakopin: Slovar sodobnega slovenskega jezika in Wikislovar

Mojca Šorli: Sodobni sporazumevalni slovar slovenskega jezika: izhodišča, viri, izvedba