Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PREDSTAVITEV PODROČJA

 

Ministrstvo za kulturo je po Zakonu o javni rabi slovenščine odgovorno za spremljanje izvajanja tega zakona, oblikovanje jezikovne politike in zagotavljanje možnosti za njeno izvajanje (pri opravljanju teh nalog morajo sodelovati tudi druga ministrstva, pristojna za posamezna področja, na katerih so z zakonom določene obveznosti glede rabe slovenščine).
 
Slovenski jezik je vreden in potreben varstva ter razvoja ne le kot najimenitnejša sestavina nematerialne kulturne dediščine in kot identifikacijski simbol slovenskega naroda in države, temveč tudi kot nepogrešljivo sporazumevalno sredstvo sodobne slovenske družbe, njenega gospodarskega, kulturnega in političnega razvoja. Dejavna jezikovna politika zagotavlja ustrezen status slovenščine s skrbjo za zagotovitev pravnih podlag njene rabe, znanstvenoraziskovalno spremljanje jezikovnega življenja, širjenje jezikovne zmožnosti ter razvoj in kulturo jezika. 
 
Služba za slovenski jezik na podlagi teoretičnih spoznanj sodobne sociolingvistike proučuje jezikovni položaj v Sloveniji in svetu ter razvija izhodišča in programe za dejavno jezikovno politiko in njeno izvajanje v konkretnih okoliščinah (spremljanje uresničevanja Resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014–2018 (Ur. l. RS, št. 62/2013)). Pri izvajanju jezikovnopolitičnih ukrepov neposredno sodeluje s pristojnimi organi za pripravo pravnih predpisov, ki se nanašajo na rabo, varstvo in razvoj jezika (usklajevanje jezikovnopolitične dejavnosti na državni ravni); sofinancira projekte, namenjene predstavljanju, uveljavljanju in razvoju slovenščine (javni razpisi); v medijih se sproti odziva na poročanje o aktualnih jezikovnopolitičnih vprašanjih in dogodkih; odgovarja na vprašanja pravnih oseb in državljanov v zvezi z javno rabo slovenščine (pojasnila); opozarja inšpekcijske in druge pristojne organe na primere kršenja zakonskih predpisov o rabi jezika; spodbuja izdajanje in branje slovenskih knjig ter razvijanje elektronske jezikovne tehnologije (prevajalniki, spletno dostopni jezikovni korpusi idr.); spremlja izvajanje veljavnih zakonskih določb, ki se nanašajo na slovenski jezik, ter v imenu ministrstva o tem pripravlja poročila za vlado in državni zbor; predstavlja možnosti za jezikovno izpopolnjevanje odraslih (seznam naslovov) ter pojasnjuje, kakšne so jezikovne pravice državljanov RS in tujcev v Sloveniji. Spremlja aktualno dogajanje na področju slovenskega jezika in jezikovne politike (seminarji, kongresi, knjižne novosti …) ter skrbi za jezikovno kulturo (gl. seznam nekaterih s tem povezanih ustanov, organizacij, glasil in spletnih forumov).

 

Poleg naštetega Služba za slovenski jezik izvaja tudi druge naloge, povezane z izvajanjem kulturne politike v Republiki Sloveniji. Take naloge so na primer sodelovanje pri pripravi Nacionalnega programa za kulturo in poročanje o njegovem izvajanju, priprava strokovnih mnenj, sodelovanje z novinarji  prek Službe za odnose z javnostmi Ministrstva za kulturo RS in sodelovanje z inšpektorati. Nadalje služba izvaja naloge, povezane z internim in medresorskim delom državne uprave Republike Slovenije (usklajevanje zakonov in podzakonskih aktov,  priprava pripomb, pojasnil, podatkov,  soglasij, opomnikov ipd.) ter z mednarodnim sodelovanjem na področju jezikovnih politik in sodeluje s strokovno javnostjo in drugimi interesnimi skupinami. Služba za slovenski jezik opravlja še nekatere druge naloge, ki ne spadajo neposredno v njeno ožje delovno področje, ampak pokrivajo celotno področje kulture, kot je na primer delo koordinatorice za enake možnosti žensk in moških za področje kulture. Sodelavci službe pa sodelujejo tudi v komisijah za izbor projektov drugih ministrstev in pri spremljanju in izvajanju kohezijske politike Ministrstva za kulturo.

 

Dogodki, javne razprave

Projekti