Skoči na vsebino

SLUŽBA ZA SLOVENSKI JEZIK

Maistrova 10

1000 Ljubljana

 


Marko Jenšterle, vodja po pooblastilu
T: (01) 369 59 42
E: marko.jensterle@gov.si

 

 

Služba za slovenski jezik skrbi za uveljavljanje in razvoj slovenskega jezika, načrtovanje strategij in politik v zvezi z njim ter jezikovno politiko v RS, ustreznost zakonskih rešitev in njihovo uresničevanje ter pomaga zainteresiranim, da dobijo odgovore, ki se nanašajo na jezikovna vprašanja.

 

V službi se opravljajo naslednje naloge:

– spremljanje razvojnih vidikov s svojega delovnega področja;

– priprava in usklajevanje strateških dokumentov in razvojnih projektov, meril za (so)financiranje programov in projektov s svojega področja ter vodenje postopkov za financiranje;

– sodelovanje z znanstvenimi, izobraževalnimi in drugimi organizacijami ter društvi in posamezniki, ki se ukvarjajo z jezikovnimi vprašanji;

– pripravljanje predlogov gradiv, ki jih obravnavajo Vlada RS in Državni zbor ter delovna telesa in organi EU, ter oblikovanje mnenj k tovrstnim predlogom;

– sodelovanje pri pripravi predlogov zakonskih rešitev, ki se nanašajo na zaščito slovenskega jezika;

– priprava predlogov za vključevanje jezikovne politike v nacionalne programe in spremljanje uresničevanja nacionalnih programov v delih, kjer se nanašajo na slovenski jezik;

– priprava opozoril pristojnim organom glede neuresničevanja zakonskih določil, ki se nanašajo na slovenski jezik, in predlaganje ukrepov za izboljšanje stanja;

– priprava in posredovanje pojasnil o slovenski knjižni normi, zapisani v sprejetih priročnikih, o možnostih jezikovnega izpopolnjevanja odraslih ter o jezikovnih pravicah državljanov Republike Slovenije in tujcev na območju Slovenije;

– obravnava pripomb in pritožb pravnih oseb in državljanov v zvezi z uporabo slovenščine kot uradnega jezika;

– usmerjanje priprave predstavitveno-promocijskih gradiv o slovenščini in njeni rabi v javnosti;

– obveščanje javnosti o usmeritvah in odprtih vprašanjih jezikovne politike;

– sodelovanje s primerljivimi organizacijami iz drugih držav;

– organiziranje javnih razprav in posvetov s področja jezikovne politike;

– spremljanje problematike zamejstva in izseljenstva z vidika jezikovne politike;

– sodelovanje pri urejanju spletnih strani ministrstva.