Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PROGRAMSKO OBDOBJE 2014-2020

 

Sredstva skladov Evropske kohezijske politike so v tem programskem obdobju namenjena doseganju nacionalnih ciljev, ki jih imajo države v kontekstu ciljev strategije EU 2020. Tako Slovenija skladno z Operativnim programom za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju: operativni program) razpolaga s 3,312 milijarde EUR sredstev iz evropskih strukturnih skladov in Kohezijskega sklada (30% manj, kot v programskem obdobju 2007-2013), od česar je 159,8 milijona EUR namenjenih Instrumentom za povezovanje Evrope (za področje prometa) in 64 milijonov EUR za programe Evropskega teritorialnega sodelovanja.

 

Skladno z Uredbo o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (v nadaljevanju: SVRK) z Izvedbenim načrtom Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju: INOP), ki določa način doseganja specifičnih ciljev operativnega programa in je podlaga za pripravo državnega proračuna, sprejme vsebinsko in finančno razčlenitev operativnega programa. SVRK potrjuje izvedbene načrte sproti, ko so ti medresorsko usklajeni in so za to izpolnjeni predpogoji (Strategija pametne specializacije, Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb v prenove stavb,…).

 

Vlada Republike Slovenije je do sedaj v okviru Odloka (Sklep VRS z dne 3. 8. 2015, 8. 10. 2015 in 12. 5. 2016) ter SVRK v okviru INOP (INOP 6 z dne 5. 5. 2017, INOP 7 z dne 14. 6. 2017, INOP 7.1 z dne 17.11.2017, INOP 8 z dne 27.3.2018, INOP 9 z dne 12.4.2019) Ministrstvu za kulturo odobrila sredstva za izvedbo projektov v vrednosti 61.686.755,75 EUR. Med njimi tudi del ukrepov (v skupni vrednosti 6.625.000,00 EUR), ki so zajeti v predlogu Sheme jamstva za mlade za obdobje 2016-2020. V nadaljevanju je izsek potrjenih projektov Ministrstva za kulturo:

 
Prednostna os/prednostna naložbaNaziv projekta v INOP

Odobreno

 (EU del + Slo del)

1.1 Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomenaMreža centrov raziskovalnih umetnosti in kulture9.000.000,00 EUR
 Razvoj slovenščine v digitalnem okolju – jezikovni viri in tehnologije za podporo gospodarstvu4.000.000,00 EUR
2.2. Krepitev aplikacij IKT za e-upravo, e-učenje, e-vključenost, e-kulturo in e-zdravjeCelovita informacijska podpora postopkom varstva nepremične kulturne dediščine

2.397.800,00 EUR

3.1. Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev

Platforma CzK

5.628.094,28 EUR

 Finančne podpore CzK - javni razpisi5.290.000,00 EUR
 Povezovanje turistične ponudbe s kulturnimi vsebinami ter razvoj in uveljavitev novih produktov na področju kulturnega turizma - blagovne znamke na področju knjige1.320.000,00 EUR
3.2 Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijoSlovenija, osrednja gostja mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu - model trajnega uveljavljanja slovenske literarne ustvarjalnosti v tujini4.500.000,00 EUR

4.1. Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju

Energetska sanacija 5 objektov Ministrstva za kulturo

1.613.698,47 EUR

6.2 Varovanje in obnavljanje biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturamiInterpretacijsko – informacijski center območja NATURA 2000 Auerspergova železarna Dvor2.001.240,00 EUR
 Drava: Obnova in oživljanje gradu Borl2.000.000,00 EUR
 Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju1.590.000,00 EUR
 KRAS: Obnovitev del prostorov v gradu Štanjel860.000,00 EUR
8.1 Dostop do delovnih mest za iskalce zaposlitve in neaktivne osebe, vključno z dolgotrajno brezposelnimi in osebami, ki so oddaljene od trga dela, tudi z lokalnimi pobudami za zaposlovanje in spodbujanjem mobilnosti delavcevPodporno okolje za delovanje na področju kulture3.008.400,00 EUR
8.2 Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mladePridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD2.000.000,00 EUR
 Podpora novim kariernim perspektivam2.000.000,00 EUR
9.1. Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti in aktivne udeležbe, ter povečanje zaposljivostiVključujemo in aktiviramo!1.020.000,00 EUR
 JR Večja socialna vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture3.499.906,00 EUR
 JR Jezikovna integracija ranljivih skupin govorcev v Republiki Sloveniji405.812,00 EUR
10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetencŠtipendije za specializirane poklice v kulturi2.625.000,00 EUR
 Razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc na področju kulture1.000.000,00 EUR
 Spodbujanje prožnih in inovativnih oblik učenja z razvojem jezikovnih virov in tehnologij1.926.805,00 EUR
11.1. Naložbe v institucionalno zmogljivost ter v učinkovitost javnih uprav in javnih storitev na nacionalni, regionalni in lokalni ravni za zagotovitev reform, boljše zakonodaje in dobrega upravljanjaRazvoj slovenskega javnega elektronskega arhiva e-ARH.si4.000.000,00 EUR
 ___________________________________________________

 

Jamstvo za mlade, ki ga je Vlada RS sprejela konec januarja 2014 in je namenjeno izboljšanju položaja mladih na trgu dela v obdobju 2014-2015 je bilo na področju kulture izvedeno le v manjši meri, saj pogoji financiranja niso bili zagotovljeni v polnem obsegu.
V letu 2014 je bilo za štipendiranje namenjenih 515.845 EUR iz integralnega proračuna Ministrstva za kulturo. Sredstva so bila namena štipendistom, ki so že imeli sklenjene večletne pogodbe o štipendiranju ter na podlagi dveh razpisov tudi novim štipendistom. Na podlagi dveh objavljenih razpisov – za dodiplomski in podiplomski študij je bilo podeljenih 37 novih štipendij (tudi večletnih).

 

Z vladno potrditvijo Odloka o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 z dne 3.8.2015 so predvideni naslednji predlogi projektov, ki sovpadajo tudi s Shemo jamstva za mlade v novem programskem obdobju 2016-2020: Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD (2 mio EUR), Podpora novim kariernim perspektivam (2 mio EUR) ter Štipendije za specializirane poklice v kulturi (2.625.000,00 EUR).

Več o tem na:
http://www.eu-skladi.si/2014-2020
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_sl.cfm 

 

Slovenija se deli na dve kohezijski regiji skladno s Standardno klasifikacijo teritorialnih enot (SKTE oz. angleška kratica NUTS).

 

Seznam občin za posamezno kohezijsko regijo se nahaja v datoteki.

* skladno z navodilom organa upravljanja: Občina Litija se za potrebe izvajanja evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 umešča v Osrednjeslovensko regijo oziroma v kohezijsko regijo Zahodna Slovenija, kljub temu, da je v objavljenem seznamu občin uvrščena v Zasavsko regijo oziroma v kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija

 

Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 uporablja ARACHNE orodje za ocenjevanje tveganj.

 

SEZNAM PROJEKTOV