Skoči na vsebino

MAKROREGIONALNE STRATEGIJE EU IN TERITORIALNO SODELOVANJE V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2014-2020

Ministrstvo za kulturo sodeluje v Makroregionalni strategiji Evropske unije za Podonavje ter pri nastajanju Jadransko-jonske makrostrategije in Alpske makrostrategije. Osnovna ideja makroregionalne strategije je, da sta za bolj učinkovito in uspešno soočanje s specifičnimi izzivi, ki so skupni določenim čezmejnim območjem, bolj koristna boljše sodelovanje in usklajevanje kot pa posamezne pobude. Reševanje zadev v sorazmerno majhni skupini držav ali regij lahko utre pot večji povezanosti na ravni EU.

Več informacij o makroregionalnih strategijah Evropske unije najdete na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve.

 

SODELOVANJE MINISTRSTVA ZA KULTURO V PROGRAMIH EVROPSKEGA TERITORIALNEGA SODELOVANJA

 

Ministrstvo za kulturo se tudi v tem programskem obdobju vključuje v področje evropskega teritorialnega sodelovanja Evropske kohezijske politike. Svoj interes za sodelovanje izkazujemo v programih čezmejnega, transnacionalnega in medregionalnega sodelovanja,

 

Čezmejno sodelovanje:
Evropsko čezmejno sodelovanje se sofinancira s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Ta se dodeljujejo ali preko javnih razpisov, ki ga objavi organ upravljanja (Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko – SVRK za program SLO – IT pa republika Italija), ali z neposredno potrditvijo. Organ upravljanja bo pogodbe za sredstva iz ESRR sklepal neposredno z vodilnim partnerjem izbranega projekta, le ta pa bo prevzel odgovornost za zagotovitev izvedbe celotnega projekta. Vodilni partner z drugimi projektnimi partnerji iz obeh držav v skupnem projektu sklene pogodbo, na podlagi katere se vodilni partner zavezuje, da jim bo nakazoval sredstva skladno s potrjenimi izdatki.

 

Ministrstvo za kulturo je prisotno v naslednjih tematskih ciljih:

 

Program sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija (IT-SI)

- 1.1 (1b) Okrepiti sodelovanje med ključnimi akterji za spodbujanje prenosa znanja in inovativnih dejavnosti v ključnih sektorjih območja
- 3.1 (6c) Ohranjanje, varovanje, obnavljanje in razvoj naravne in kulturne dediščine
- 4.1 (11b) Okrepiti zmogljivosti institucionalnega sodelovanja s spodbujanjem javnih organov in ključnih akterjev programskega območja k oblikovanju skupnih rešitev za skupne izzive

 

• Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija (SI-AT)
- 1. (1b) Spodbujanje naložb podjetij v inovacije in raziskave ter vzpostavljanje povezav med sinergijami, med podjetji, R&R centri in visokošolskim izobraževanjem
- 2.1 (6c) Trajnostni razvoj naravne in kulturne dediščine
- 3.1 (11b) Izboljšanje sodelovanja na področju obvladovanja tveganj, energije, zdravja in socialne kohezije

 

• Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška (SI-HR)
- 2.1 (6c) Ohranjanje, varstvo, promocija in razvijanje naravne in kulturne dediščine
- 3.1 (11b) Izboljšanje institucionalne zmogljivosti javnih organov in zainteresiranih strani ter prispevanje k učinkoviti javni upravi s spodbujanjem pravnega in upravnega sodelovanja med državljani in institucijami

• Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska (SI-HU)
- 1.1 (6c) Ohranjanje, varstvo, promocija ter razvoj naravne in kulturne dediščine
- 2.1 (11b) Izboljšanje institucionalnih zmogljivosti javnih organov in zainteresiranih strani ter učinkovita javna uprava s spodbujanjem pravnega in upravnega sodelovanja pa tudi sodelovanja med prebivalci in ustanovami


Več o programih najdete na uradnih spletnih straneh Operativnih programov : www.si-at.eu, www.si-hr.eu/www.ita-slo.eu, www.si-hu.eu.

 

V okviru transnacionalnih in medregionalnih programov lahko upravičenci načeloma prejmejo povračilo iz sredstev ESRR do 85 % upravičenih izdatkov, razen če ne bo na posameznem programu določeno, da je povračilo iz zneska ESRR nižje. Preostalih 15 % nacionalnega sofinanciranja ali več krijejo bodisi upravičenci sami, bodisi države članice ali regije iz svojih proračunov glede na sistem, ki ga vzpostavijo v okviru svojih držav. Sredstva ESRR se v okviru transnacionalnih in medregionalnih programov dodelujejo prek javnih razpisov, ki jih objavljajo organi upravljanja, ki pa so v pr. tovrstnih programov v tujini. Organi upravljanja sklenejo pogodbo za sredstva ESRR neposredno z vodilnim partnerjem, ki prevzame odgovornost za zagotovitev izvedbe celotnega projekta in z drugimi upravičenci iz različnih držav sklene sporazum, na podlagi katerega jim nakazuje sredstva skladno s potrjenimi izdatki.

 

Ministrstvo za kulturo je prisotno v naslednjih tematskih ciljih:

 

• Območje Alp
- 1.1 Izboljšanje okvirnih pogojev za inovativnost
- 3.1 Trajnostna raba naravne in kulturne dediščine

• Srednja Evropa
- 1.2 Izboljšanje spretnosti in podjetniških veščin za večjo gospodarsko in družbeno inovativnost regij
- 2.1 Razvijanje in izvajanje rešitev za povečanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi
- 3.1 Izboljšanje sposobnosti za integralno okoljsko upravljanje za varovanje in trajnostno rabo naravnih virov in dediščine
- 3.2 Izboljšanje zmogljivosti za trajnostno rabo kulturne dediščine in virov

• Mediteran
- 1.1 Pospeševanje transnacionalnih dejavnosti inovativnih grozdov in omrežij ključnih
sektorjev na območju
- 2.1 Dvig zmogljivosti za boljše energetsko upravljanje  javnih zgradb na transnacionalni ravni
- 3.1 Razvijanje trajnostnih politik za odgovoren razvoj obalnega in morskega turizma
- 4.1 Podpora procesu krepitve in razvijanja okvirov večstranske koordinacije za skupne
odzive na skupne izzive

• Podonavje
- 1.1 Izboljšanje okvirnih pogojev za inoviranje
- 2.2 Trajnostna raba naravne in kulturne dediščine ter virov

• Jadransko-jonski program (ADRION)

- 1.1 Podpora razvoju regionalnega inovacijskega sistema
- 2.1 Trajnostna raba in ohranjanje naravne in kulturne dediščine kot razvojnega dejavnika
 

Več o programih najdete na uradnih spletnih straneh: www.alpine-space.eu, www.interreg-central.eu, www.interreg-med.eu, www.interreg-danube.eu, www.adrioninterreg.eu.

 

Medregionalno sodelovanje:

• Interreg Europe
Ministrstvo za kulturo je prisotno v tematskih ciljih:
- 1.1. Raziskave ter zagotavljanje infrastrukture in zmogljivosti za inoviranje.
- 2.1. Podpiranje MSP v vseh fazah življenjskega cikla in spodbujanje razvoja, rasti in inovacij.
- 4.1 Varstvo in razvoj naravne in kulturne dediščine.

 

Več o programih najdete na uradnih spletnih straneh: www.interact-eu.net, www.urbact.eu/www.interreg-europe.eu, www.espon.eu.

 

Preglednica razpisov ETS 2014-2020