Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

MAKROREGIONALNE STRATEGIJE EU IN TERITORIALNO SODELOVANJE V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2014-2020

Ministrstvo za kulturo sodeluje v Makroregionalni strategiji Evropske unije za Podonavje ter pri nastajanju Jadransko-jonske makrostrategije in Alpske makrostrategije. Osnovna ideja makroregionalne strategije je, da sta za bolj učinkovito in uspešno soočanje s specifičnimi izzivi, ki so skupni določenim čezmejnim območjem, bolj koristna boljše sodelovanje in usklajevanje kot pa posamezne pobude. Reševanje zadev v sorazmerno majhni skupini držav ali regij lahko utre pot večji povezanosti na ravni EU.

Več informacij o makroregionalnih strategijah Evropske unije najdete na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve.

 

SODELOVANJE MINISTRSTVA ZA KULTURO V PROGRAMIH EVROPSKEGA TERITORIALNEGA SODELOVANJA

 

Ministrstvo za kulturo se tudi v tem programskem obdobju vključuje v področje evropskega teritorialnega sodelovanja Evropske kohezijske politike. Svoj interes za sodelovanje izkazujemo v programih čezmejnega, transnacionalnega in medregionalnega sodelovanja,

 

Čezmejno sodelovanje:
Evropsko čezmejno sodelovanje se sofinancira s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Ta se dodeljujejo ali preko javnih razpisov, ki ga objavi organ upravljanja (Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko – SVRK za program SLO – IT pa republika Italija), ali z neposredno potrditvijo. Organ upravljanja bo pogodbe za sredstva iz ESRR sklepal neposredno z vodilnim partnerjem izbranega projekta, le ta pa bo prevzel odgovornost za zagotovitev izvedbe celotnega projekta. Vodilni partner z drugimi projektnimi partnerji iz obeh držav v skupnem projektu sklene pogodbo, na podlagi katere se vodilni partner zavezuje, da jim bo nakazoval sredstva skladno s potrjenimi izdatki.

 

Ministrstvo za kulturo je prisotno v naslednjih tematskih ciljih:

 

Program sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija (IT-SI)

- 1.1 (1b) Okrepiti sodelovanje med ključnimi akterji za spodbujanje prenosa znanja in inovativnih dejavnosti v ključnih sektorjih območja
- 3.1 (6c) Ohranjanje, varovanje, obnavljanje in razvoj naravne in kulturne dediščine
- 4.1 (11b) Okrepiti zmogljivosti institucionalnega sodelovanja s spodbujanjem javnih organov in ključnih akterjev programskega območja k oblikovanju skupnih rešitev za skupne izzive

 

• Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija (SI-AT)
- 1. (1b) Spodbujanje naložb podjetij v inovacije in raziskave ter vzpostavljanje povezav med sinergijami, med podjetji, R&R centri in visokošolskim izobraževanjem
- 2.1 (6c) Trajnostni razvoj naravne in kulturne dediščine
- 3.1 (11b) Izboljšanje sodelovanja na področju obvladovanja tveganj, energije, zdravja in socialne kohezije

 

• Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška (SI-HR)
- 2.1 (6c) Ohranjanje, varstvo, promocija in razvijanje naravne in kulturne dediščine
- 3.1 (11b) Izboljšanje institucionalne zmogljivosti javnih organov in zainteresiranih strani ter prispevanje k učinkoviti javni upravi s spodbujanjem pravnega in upravnega sodelovanja med državljani in institucijami

• Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska (SI-HU)
- 1.1 (6c) Ohranjanje, varstvo, promocija ter razvoj naravne in kulturne dediščine
- 2.1 (11b) Izboljšanje institucionalnih zmogljivosti javnih organov in zainteresiranih strani ter učinkovita javna uprava s spodbujanjem pravnega in upravnega sodelovanja pa tudi sodelovanja med prebivalci in ustanovami


Več o programih najdete na uradnih spletnih straneh Operativnih programov : www.si-at.eu, www.si-hr.eu/www.ita-slo.eu, www.si-hu.eu.

 

V okviru transnacionalnih in medregionalnih programov lahko upravičenci načeloma prejmejo povračilo iz sredstev ESRR do 85 % upravičenih izdatkov, razen če ne bo na posameznem programu določeno, da je povračilo iz zneska ESRR nižje. Preostalih 15 % nacionalnega sofinanciranja ali več krijejo bodisi upravičenci sami, bodisi države članice ali regije iz svojih proračunov glede na sistem, ki ga vzpostavijo v okviru svojih držav. Sredstva ESRR se v okviru transnacionalnih in medregionalnih programov dodelujejo prek javnih razpisov, ki jih objavljajo organi upravljanja, ki pa so v pr. tovrstnih programov v tujini. Organi upravljanja sklenejo pogodbo za sredstva ESRR neposredno z vodilnim partnerjem, ki prevzame odgovornost za zagotovitev izvedbe celotnega projekta in z drugimi upravičenci iz različnih držav sklene sporazum, na podlagi katerega jim nakazuje sredstva skladno s potrjenimi izdatki.

 

Ministrstvo za kulturo je prisotno v naslednjih tematskih ciljih:

 

• Območje Alp
- 1.1 Izboljšanje okvirnih pogojev za inovativnost
- 3.1 Trajnostna raba naravne in kulturne dediščine

• Srednja Evropa
- 1.2 Izboljšanje spretnosti in podjetniških veščin za večjo gospodarsko in družbeno inovativnost regij
- 2.1 Razvijanje in izvajanje rešitev za povečanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi
- 3.1 Izboljšanje sposobnosti za integralno okoljsko upravljanje za varovanje in trajnostno rabo naravnih virov in dediščine
- 3.2 Izboljšanje zmogljivosti za trajnostno rabo kulturne dediščine in virov

• Mediteran
- 1.1 Pospeševanje transnacionalnih dejavnosti inovativnih grozdov in omrežij ključnih
sektorjev na območju
- 2.1 Dvig zmogljivosti za boljše energetsko upravljanje  javnih zgradb na transnacionalni ravni
- 3.1 Razvijanje trajnostnih politik za odgovoren razvoj obalnega in morskega turizma
- 4.1 Podpora procesu krepitve in razvijanja okvirov večstranske koordinacije za skupne
odzive na skupne izzive

• Podonavje
- 1.1 Izboljšanje okvirnih pogojev za inoviranje
- 2.2 Trajnostna raba naravne in kulturne dediščine ter virov

• Jadransko-jonski program (ADRION)

- 1.1 Podpora razvoju regionalnega inovacijskega sistema
- 2.1 Trajnostna raba in ohranjanje naravne in kulturne dediščine kot razvojnega dejavnika
 

Več o programih najdete na uradnih spletnih straneh: www.alpine-space.eu, www.interreg-central.eu, www.interreg-med.eu, www.interreg-danube.eu, www.adrioninterreg.eu.

 

Medregionalno sodelovanje:

• Interreg Europe
Ministrstvo za kulturo je prisotno v tematskih ciljih:
- 1.1. Raziskave ter zagotavljanje infrastrukture in zmogljivosti za inoviranje.
- 2.1. Podpiranje MSP v vseh fazah življenjskega cikla in spodbujanje razvoja, rasti in inovacij.
- 4.1 Varstvo in razvoj naravne in kulturne dediščine.

 

Več o programih najdete na uradnih spletnih straneh: www.interact-eu.net, www.urbact.eu/www.interreg-europe.eu, www.espon.eu.

 

Preglednica razpisov ETS 2014-2020