Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA INŠPEKTORATA RS ZA KULTURO IN MEDIJE

 

1. Osnovni podatki o katalogu

 

Nazivorgana: Inšpektorat RS za kulturo in medije
Odgovorna oseba za katalog: Sonja Trančar, glavna inšpektorica
Datum prve objave kataloga: 1. 2. 2011
Datum zadnje spremembe: 1. 1. 2018

 

Katalog je dostopen na svetovnem spletu:
http://www.mk.gov.si/si/delovna_podrocja/inspektorat_republike_slovenije_za_kulturo_in_medije/


Druge oblike kataloga: Katalog je dostopen samo v elektronski verziji na spletnem naslovu.

Naslov: Metelkova 4, Ljubljana
Telefon: 01/400 79 01
Faks: 01/400 79 81
Elektronski naslov:gp.irskm(at)gov.si


2. Splošni podatki o organu in informacij javnega značaja, s katerimi razpolaga

 

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa:

 

Kratek opis delovnega področja organa:

 

Inšpektorat RS za kulturo in medije (IRSKM) je samostojen organ v sestavi Ministrstva za kulturo RS z nalogami izvajanja inšpekcijskega nadzora in vodenja postopkov o prekršku na področju varstva kulturne dediščine, arhivov in arhivskega gradiva, medijev in avdiovizualne kulture, knjižničarstva in obveznega izvoda publikacij ter javne rabe slovenščine in uresničevanja javnega interesa za kulturo.


2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij:

 

Pristojna oseba:
Tamara Javornik, inšpektorica višja svetnica
Metelkova 4, Ljubljana
T: 01/400 7998
E: gp.irskm(at)gov.si


2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov):

IRSKM je krajevno pristojen na ozemlju celotne Republike Slovenije za nadzor izvrševanja sledečih predpisov, ki določajo stvarno pristojnost IRSKM:

Stvarno pristojnost nadzora si IRSKM deli z drugimi inšpekcijskimi organi pri naslednjih predpisih:

2. d Seznam sprejetih in predlaganih programov, strategij, stališč, mnenj, analiz in drugih podobnih dokumentov po vsebinskih sklopih

Strateški dokumenti
Letna poročila o delu IRSKM
Pomembni dokumenti
 

2. e Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov


Inšpekcijski postopek in ukrepi ter prekrškovni postopek
 
Inšpektorat za kulturo in medije izvaja postopek inšpekcijskega nadzora na področju varstva kulturne dediščine, arhivov in arhivskega gradiva, medijev in avdiovizualne kulture, knjižničarstva in obveznega izvoda publikacij ter javne rabe slovenščine in uresničevanja javnega interesa za kulturo ter vodi postopke o prekršku v zvezi s kršitvami na področju nadzora.

 

Strokovna pomoč
 
Inšpektorat daje zavezancem strokovno pomoč v zvezi z uresničevanjem zakonov in drugih predpisov iz svoje pristojnosti. Pri svojem delu inšpektorat sodeluje z drugimi inšpekcijami in drugimi državnimi organi.

 

Drugo

 

Inšpektorat vodi postopke na podlagi zahtev prosilcev za dostop do informacij javnega značaja ali v zvezi s ponovno uporabo informacij javnega značaja.

 

2. f Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

IRSKM uporablja sledeče informatizirane zbirke podatkov:
- dokumentarni sistem za podporo pisarniškemu poslovanju ISS2 in SPIS,

- vpisnik za zadeve, v katerih se izda plačilni nalog (Pn vpisnik),

- vpisnik za zadeve, v katerih se izda odločba o prekršku (Odl vpisnik),

- evidenca zapadle, neplačane globe, sodne takse, stroškov postopka, odvzete premoženjske koristi in kazni za kršitev postopka.

Dokumentarni sistem za podporo pisarniškemu poslovanju –  SPIS:
 
1.  Naziv institucije: Inšpektorat RS za kulturo in medije
2.  Naziv zbirke podatkov: SPIS
3.  Področje: pisarniško poslovanje
4.  Opis vsebine: SPIS je dokumentarni sistem za podporo pisarniškemu poslovanju, ki podpira vse delo z dokumenti, predpisano z zakonodajo. Je celovit sistem za elektronsko upravljanje vseh dokumentov in omogoča popolno elektronsko poslovanje, evidentiranje, shranjevanje, upodabljanje, sprejem, podpisovanje in posredovanje dokumentov 
5.  Pravna podlaga: Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP) (SOP: 1999-01-3777)
6.  Ključne besede (Eurovoc SLO): država, upravni postopek
7.  Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo: Slovenija
8.  Dostopnost podatkov: Podatki so dostopni na zahtevo prosilca
9.  Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Upoštevanje izjem od prostega dostopa do  informacij javnega značaja: Posebnih pogojev za uporabo oziroma ponovno uporabo ni, razen izjem, ki jih določa 6. člen ZDIJZ;
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Cenik za ponovno uporabo določa Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16)
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov: /
13. Datum nastanka: 1.1.2005
14. Pogostnost osveževanja podatkov: dnevno
15. Oblika zapisa: excel,
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi evidencami oz. podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave: Ni povezave
18. Odgovorna oseba: Sonja Trančar, glavna inšpektorica


Dokumentarni sistem za podporo pisarniškemu poslovanju – ISS2:
 
1.  Naziv institucije: Inšpektorat RS za kulturo in medije
2.  Naziv zbirke podatkov: ISS2
3.  Področje: pisarniško poslovanje
4.  Opis vsebine: ISS2 je dokumentarni sistem za podporo pisarniškemu poslovanju, ki podpira vse delo z dokumenti, predpisano z zakonodajo.
5.  Pravna podlaga: Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP) (SOP: 1999-01-3777)
6.  Ključne besede (Eurovoc SLO): država, upravni postopek
7.  Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo: Slovenija
8.  Dostopnost podatkov: Podatki so dostopni na zahtevo prosilca
9.  Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Posebnih pogojev za uporabo oziroma ponovno uporabo ni, razen izjem, ki jih določa 6. člen ZDIJZ
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Cenik za ponovno uporabo določa Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16)
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov: /
13. Datum nastanka: 1.1.2013
14. Pogostnost osveževanja podatkov: dnevno
15. Jezik zapisa: slv
16. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi evidencami oz. podatkovnimi zbirkami ali  navedbo, da ni take povezave: Ni povezave
17. Odgovorna oseba: mag. Sandra Vesel, v. d. glavne inšpektorice
 
Vpisnik za zadeve prekrškov, v katerih se izda plačilni nalog:
 
1.  Naziv institucije: Inšpektorat RS za kulturo in medije
2.  Naziv zbirke podatkov: Pn vpisnik
3.  Področje: ukrepanje v prekrškovnem postopku
4.  Opis vsebine: Vpisnik vsebuje podatke iz prekrškovnih zadev, v katerih se izda plačilni nalog, ki so skladni z določili 5. člena Pravilnika  o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih (Uradni list RS, št. 33/11, s spremembami)
5.  Pravna podlaga: Zakon o prekrških (ZP-1) (SOP: 2003-01-0238)
6.  Ključne besede (Eurovoc SLO): država, prekršek
7.  Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo: Slovenija
8.  Dostopnost podatkov: Podatki so dostopni na zahtevo prosilca;
9. Posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Posebnih pogojev za uporabo oziroma ponovno uporabo ni, razen izjem, ki jih določa 6. člen ZDIJZ;
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Cenik za ponovno uporabo se zaračuna v skladu  z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16)
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov: /
13. Datum nastanka: 1. 1. 2005
14. Pogostnost osveževanja podatkov: dnevno
15. Oblika zapisa: excel,
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi evidencami oz. podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave: Ni povezave
18. Odgovorna oseba: mag. Sandra Vesel, v. d. glavne inšpektorice

Vpisnik za zadeve prekrškov, v katerih se izda odločba o prekršku:
 
1.  Naziv institucije: Inšpektorat RS za kulturo in medije
2.  Naziv zbirke podatkov: Odl vpisnik
3.  Področje: ukrepanje v prekrškovnem postopku
4.  Opis vsebine: Vpisnik vsebuje podatke iz prekrškovnih zadev, v katerih se izda prekrškovna odločba z izrekom globe, ki so skladni z določili 6. člena Pravilnika  o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih (Uradni list RS, št. 33/11, s spremembami)
5.  Pravna podlaga: Zakon o prekrških (ZP-1) (SOP: 2003-01-023)
6.  Ključne besede (Eurovoc SLO): država, prekršek
7.  Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo: Slovenija
8.  Dostopnost podatkov: Podatki so dostopni na zahtevo prosilca;
9. Posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Posebnih pogojev za uporabo oziroma ponovno uporabo ni, razen izjem, ki jih določa 6. člen ZDIJZ
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Cenik za ponovno uporabo je določen v Uredbi o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16)
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov: /
13. Datum nastanka: 1. 1. 2005
14. Pogostnost osveževanja podatkov: dnevno
15. Oblika zapisa: excel,
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi evidencami oz. podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave: Ni povezave
18. Odgovorna oseba:  mag. Sandra Vesel, v. d. glavne inšpektorice


Evidenca zapadle, neplačane globe, sodne takse, stroškov postopka, odvzete premoženjske koristi in kazni za kršitev postopka:
 
1.  Naziv institucije: Inšpektorat RS za kulturo in medije
2.  Naziv zbirke podatkov: Evidenca zapadlih, neplačanih terjatev;
3.  Področje: ukrepanje v prekrškovnem postopku
4.  Opis vsebine: Evidenca vsebuje podatke o zapadlih, neplačanih terjatvah (globe, sodne takse, stroški postopka, odvzete premoženjske koristi in kazni za kršitev postopka) iz prekrškovnih zadev, ki so skladni z določili 9. člena  Pravilnika  o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih (Uradni list RS, št. 33/11, s spremembami)
5.  Pravna podlaga: Zakon o prekrških (ZP-1) (SOP: 2003-01-0238)
6.  Ključne besede (Eurovoc SLO): država, prekršek
7.  Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo: Slovenija
8.  Dostopnost podatkov: Podatki so dostopni na zahtevo prosilca;
9. Posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Posebnih pogojev za uporabo oziroma ponovno uporabo ni, razen izjem, ki jih določa 6. člen ZDIJZ
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Cenik za ponovno uporabo je določen v Uredbi o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16)
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov: /
13. Datum nastanka: 1. 1. 2005
14. Pogostnost osveževanja podatkov: dnevno
15. Oblika zapisa: excel
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi evidencami oz. podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave: Ni povezave
18. Odgovorna oseba: mag. Sandra Vesel, v. d. glavne inšpektorice

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

 

Spletna podstran IRSKM v okviru spletne strani http://www.mk.gov.si/ zahteva brskalnik Internet Explorer ali Mozilla Firefox ali Google Chrome ali Netscape. Večina informacij je dostopna na spletnem naslovu http://www.mk.gov.si/ ob vsakem času.

 

Fizični dostop: v prostorih Inšpektorata RS za kulturo in medije na Metelkovi 4, 1000 Ljubljana, uradne ure: ponedeljek in sreda od 9. do 11. ure.

 

Opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami: možen je dostop za vpogled v dokumente z invalidskimi vozički, na spletnih straneh je možen ogled dokumentov tudi za slabovidne (povečava črk).

 

4. Stroškovnik in drugi pogoji za ponovno uporabo

 

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16), 16., 17. in 18. člen

Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 eurov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):
1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,
2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,
3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,
4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,
5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,
6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,
7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,
12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.
 

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

  • informacije o inšpekcijskih postopkih
  • informacije iz vpisnikov po Zakonu o prekrških (ZP-1)

 

Številka: 090-5/2016/9
Datum: 22. 12. 2016