Skoči na vsebino

INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURO IN MEDIJE

Metelkova 4, 1000 Ljubljana
T: (01) 400 7901
F: (01) 400 7981

E: gp.irskm(at)gov.si
 
vodja: Sonja Trančar, glavna inšpektorica

E: sonja.trancar@gov.si

 
Inšpektorat RS za kulturo in medije je samostojen organ v sestavi Ministrstva za kulturo RS z nalogami izvajanja inšpekcijskega nadzora in vodenja postopkov o prekršku na področju varstva kulturne dediščine, arhivov in arhivskega gradiva, medijev in avdiovizualne kulture, knjižničarstva in obveznega izvoda publikacij ter javne rabe slovenščine in uresničevanja javnega interesa za kulturo.

 

Pristojnost nadzora je določena s sledečimi predpisi:

Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva in arhivih, Zakona o medijih, Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakona o knjižničarstvu, Zakona o obveznem izvodu publikacij, Zakon o slovenskem filmskem centru javni agenciji.


Deloma oz. skupaj z drugimi inšpekcijskimi organi pa je IRSKM pristojen nadzirati Zakon o slovenščini v javni rabi, Zakon o Kobilarni Lipica, Zakon o regijskem parku Škocjanske jame, Zakon o Radioteleviziji Slovenija in Zakon o  uresničevanju načela enakega obravnavanja.

 

Predstavitev področij inšpekcijskega nadzora

 

V skladu s sklepom Vlade RS št. 06100-4/2015/15 z dne 2. 4. 2014 Inšpektorat RS za kulturo in medije objavlja Strateške usmeritve in prioritete dela za leto 2015.

 

V skladu s sklepom Vlade RS, št. 06100-4/2015/15, z dne 2. 4. 2015 Inšpektorat RS za kulturo in medije objavlja kriterije za določanje prioritetnih inšpekcijskih nadzorov, upoštevaje oceno tveganja:

- Navodilo o upravnem poslovanju in merilih prednostne obravnave

- Navodilo o spremembi in dopolnitvi Navodila o upravnem poslovanju in merilih prednostne obravnave z dne 17. 6. 2014.

 

Katalog informacij javnega značaja Inšpektorata RS za kulturo in medije

 

Letno poročilo o delu Inšpektorata Republike Slovenije za kulturo in medije v letu 2015