Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SEKTOR ZA STATUSNE ZADEVE

Metka Šošterič, vodja sektorja
telefon: 01/369 59 82
e-pošta: metka.sosteric(at)gov.si

 

V Sektorju za statusne zadeve in izobraževanje v kulturi se opravljajo naslednje naloge:

 

 • pokrivanje in izvajanje nalog vezanih na status samozaposlenih v kulturi, samostojnih novinarjev in registracijo tujih dopisnikov in dopisništev;
 • pokrivanje, izvajanje in koordiniranje vidikov socialnih instrumentov in drugih ukrepov na področju kulture (samozaposleni, priznavalnine, izjemne pokojnine, mladi umetniki, mentorstva);
 • pripravljanje, koordiniranje in izvajanje postopkov, povezanih s štipendiranjem in usposabljanjem na področju kulture;
 • pokrivanje, koordiniranje in izvajanje postopkov prepoznavanja organizacij v javnem interesu, t.j. društev, in drugih oseb zasebnega prava ter koordiniranje in strokovno ugotavljanje javnega interesa v javnem sektorju;
 • izvajanje postopkov ter drugih strokovnih nalog v zvezi z ustanovami;
 • koordinacija postopkov ter medresorsko sodelovanje na področju državljanskih pravic (pridobitev državljanstva);
 • izvajanje ukrepov, povezanih s financiranjem iz evropskih strukturnih skladov za zagotavljanje dostopnosti do izobraževanja, usposabljanja, pridobivanja kompetenc in povečanja zaposljivosti na trgu dela v kulturi (npr: sheme jamstva za mlade, operativni program);
 • vodenje upravnih postopkov na prvi stopnji na delovnem področju notranje organizacijske enote ter pripravljanje, koordiniranje in izvajanje razpisov in pozivov;
 • priprava predlogov ukrepov in sistemskih rešitev za področje kulture v sodelovanju s strokovnimi službami ministrstva, drugimi državnimi organi in zainteresirano javnostjo;
 • sodelovanje pri reševanju sistemsko-pravnih vprašanj na področju javnih zavodov s področja kulture ter urejanje statusnih zadev javnih zavodov oziroma drugih pravnih oseb na področju kulture, katerih ustanovitelj je država;
 • sodelovanje pri reševanju sistemsko-pravnih vprašanj na področju nevladnih organizacij in socialnega podjetništva;
 • sodelovanje na medresorski in mednarodni ravni in z zainteresirano javnostjo;
 • priprava zakonov in drugih splošnih aktov s področja kulture v sodelovanju z drugimi NOE, kadar gre za predpise, ki zajemajo širši kulturni prostor (predpisi, ki urejajo javni interes s področja kulture in podzakonski akti..);
 • sodelovanje pri pripravi zakonodaje oziroma predpisov z delovnega področja kulture, ki jih pripravljajo druge NOE;
 • pripravlja pravna mnenja v zvezi z predpisi s področja, poročila in druge dokumente s področja dela NOE;
 • oblikovanje strokovnih podlag za delo strokovnih komisij za področje delovanja Direktorata;
 • priprava predlogov gradiv, ki jih obravnavata Vlada Republike Slovenije in Državni zbor Republike Slovenije ter vsebinskih izhodišč za delovna in svetovalna telesa Evropske komisije in Sveta Evropske unije ter oblikovanje mnenj k tovrstnim predlogom gradiv;
 • razvijanje kulturnopolitičnih ukrepov in sistemskih rešitev, namenjenih kulturnemu razvoju ter posodabljanju kulturne politike;
 • pravna podpora pri vodenju postopkov Direktorata za ustvarjalnost;
 • sodelovanje pri pripravi, spremljanje izvajanja, poročanje o izvajanju ter predlaganje dopolnitev in sprememb nacionalnega programa za kulturo v delu, ki ga pokriva NOE;
 • sodelovanje z vladnimi in nevladnimi strokovnimi organizacijami, združenji ter njihovimi delovnimi ali strokovnimi telesi ter s posamezniki;
 • sodelovanje pri pripravi internih splošnih aktov ministrstva;
 • operativno sodelovanje in nudenje strokovno tehnične podpore Prešernovemu skladu;
 • operativno sodelovanje in nudenje strokovno tehnične pomoči različnim dialoškim skupinam, vladnimi in nevladnimi strokovnim organizacijam, združenjem ter njihovimi delovnim ali strokovnim telesom;
 • vodenje predpisanih evidenc s področja dela NOE, sodelovanje pri oblikovanju skupnih podatkovnih baz in komuniciranje z javnostjo po interno predpisanih pravilih;
 • nudenje administrativno-strokovne podpore Nacionalnemu svetu za kulturo.