Skoči na vsebino

IZVAJANJE ZAKONA O MEDIJIH

Programi posebnega pomena (lokalni, regionalni, nepridobitni ter študentski radijski in televizijski programi)

 

Republika Slovenija skladno s 4. členom Zakona o medijih podpira dejavnost radijskih  in televizijskih programov, ki so  posebnega pomena za slovensko kulturo, s sredstvi državnega proračuna. Pravno podlago tvorita  Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT in 22/16; v nadaljevanju: ZMed)
in Pravilnik o programih posebnega pomena (Uradni list RS, št. 85/2002).

 

PODELJEVANJE SOGLASIJ ZA PRIDOBITEV LASTNINSKEGA ALI UPRAVLJAVSKEGA DELEŽA

 

Zaradi zagotavljanja medijskega pluralizma je lastništvo v medijih omejeno z zakonom. ZMed v 58. členu določa, da je treba za pridobitev dvajset (20) ali več odstotkov lastninskega ali upravljavskega deleža v premoženju izdajatelja radijskega oziroma televizijskega programa ali izdajatelja splošno-informativnega tiskanega dnevnika pridobiti predhodno soglasje pristojnega ministrstva.

 

Obrazec vloge za izdajo soglasja za pridobitev deleža v izdajatelju televizijskega programa

 

Obrazec vloge za izdajo soglasja za pridobitev deleža v izdajatelju radijskega programa

 

Obrazec vloge za izdajo soglasja za pridobitev deleža v izdajatelju splošno-informativnega tiskanega dnevnika

 

 

Več informacij glede postopka:

 

Skender Adem

tel.: +386 1 369 5985

fax: +386 1 369 5992

e-pošta: skender.adem(at)gov.si

 

VPIS V RAZVID MEDIJEV

  

Izdajatelj mora pred začetkom izvajanja dejavnosti razširjanja programskih vsebin, medij  priglasiti pri pristojnemu ministrstvu (Ministrstvo za kulturo), zaradi vpisa v razvid medijev.

Pravna podlaga za ustanovitev in vodenje razvida medijev je ZMed.  Način vodenja razvida, ter postopek za vpis in posredovanje podatkov iz razvida, natančneje določa Pravilnik o načinu vodenja in postopku za vpis ter o posredovanju podatkov iz razvida medijev.

Namen razvida medijev je zagotoviti pregled nad  strukturo in lastništvom medijev v Republiki Sloveniji.

 

V razvid medijev so na podlagi obvezne priglasitve vpisani vsi mediji, ki delujejo v Republiki Sloveniji.

Izdajatelj medija mora zaradi vpisa v razvid priglasiti medij pri pristojnem ministrstvu pred začetkom izvajanja dejavnosti razširjanja programskih vsebin prek tega medija. Izdajatelj ne sme razširjati programskih vsebin prek medija, ki ni vpisan v razvid. Razvid je voden v obliki računalniške baze podatkov.

 

Več informacij glede vpisa v razvid:

 

Ivan Oven

tel.: +386 1 369 5855

fax: +386 1 369 5992

e-pošta: ivan.oven(at)gov.si

 

Dokumenti, ki urejajo to področje

 

Zakon o medijih 

 

Pravilnik o načinu vodenja in postopku za vpis ter o posredovanju podatkov iz razvida medijev

 

Vloge

 

Prijavo medija v razvid medijev je treba po veljavni zakonodaji podati registrskemu organu za prijavo medija v razvid medijev, to je Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije, Maistrova 10, Ljubljana.

 

Navodila za vpis v razvid medijev

 

Obrazec vloge za vpis v razvid medijev

 

Razvid medijev

 

PODATKI O DOSEŽENEM DELEŽU EVROPSKIH AVDIOVIZUALNIH DEL

 

V skladu s prvim odstavkom 18. člena Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (Uradni list RS, št. 87/11 in 84/15; v nadaljevanju ZAvMS) morajo izdajatelji televizijskih programov vsako leto do konca meseca februarja poslati ministrstvu, pristojnemu za medije, in agenciji razčlenjene podatke o doseženem deležu evropskih avdiovizualnih del v letnem oddajnem času za preteklo leto. Znotraj tega deleža morajo biti posebej prikazani podatki o obsegu letnega oddajnega časa, podatki o deležu lastne produkcije, slovenskih avdiovizualnih del ter avdiovizualnih del neodvisnih producentov in podatki o deležu novih avdiovizualnih del iz drugega odstavka 17. člena ZAvMS.

 

 

Skladno z drugim odstavkom 18. člena ZAvMS mora ponudnik avdiovizualne medijske storitve na zahtevo vsako leto do konca meseca februarja posredovati ministrstvu, pristojnemu za medije, in agenciji poročilo o izvajanju zahtev iz drugega oziroma tretjega odstavka 16. ZAvMS, ki mora vsebovati razčlenjene podatke o doseženem deležu evropskih avdiovizualnih del v katalogu programskih vsebin v preteklem koledarskem letu, oziroma podatke o deležu finančnega prispevka, ki ga je ponudnik v preteklem koledarskem letu namenil za produkcijo ali za pridobitev pravic do evropskih avdiovizualnih del, ki jih ponuja prek svoje avdiovizualne medijske storitve na zahtevo.

 

Več informacij:   

 

http://www.apek.si/porocila-o-dosezenih-delezih-avdiovizualnih-del 

 

VPIS V RAZVID SAMOSTOJNIH NOVINARJEV

 

Pravna podlaga za ustanovitev in vodenje razvida samostojnih novinarjev medijev je ZMed in Uredba o postopku in podrobnejših merilih za pridobitev statusa samostojnega novinarja in za vodenje razvida kot javne knjige (Uradni list RS, št. 105/01). Status samostojnega novinarja se pridobi z vpisom v razvid samostojnih novinarjev. Podatki o imenu in priimku samostojnih novinarjev se v razvidu samostojnih novinarjev vodijo  kot javna knjiga in so dostopni na medmrežnih straneh ministrstva, pristojnega za kulturo.

 

Samostojni novinarji so novinarji, ki svojo dejavnost opravljajo kot samostojen poklic. To pomeni, da niso v delovnem razmerju oz. niso delovnem razmerju za več kot polovični delovni čas oz. ne opravljajo druge samostojne poklicne dejavnosti. Postopke za vpis v razvid samostojnih novinarjev vodi ministrstvo, pristojno za kulturo.

 

Več informacij glede vpisa v razvid:

 

mag. Minka Jerebič

tel.: +386 1 369 5914

fax: +386 1 369 5992

e-pošta: minka.jerebic(at)gov.si

 

 

Dokumenti, ki urejajo to področje

 

Uredba o postopku in podrobnejših merilih za pridobitev statusa samostojnega novinarja in za vodenje razvida kot javne knjige (Uradni list RS, št. 105/01)

 

Razvid samostojnih novinarjev

 

Zakon o medijih

 

Vloge

 

Vlogo za vpis v razvid predlagatelj vloži na obrazcu, ki ga lahko dobi v vložišču Ministrstva za kulturo Republike Slovenije, Maistrova 10, Ljubljana; ta vsebuje: prijavo in seznam prilog.

 

Prijava za vpis v razvid samostojnih novinarjev

Prijava za izbris iz razvida samostojnih novinarjev

Pogosta vprašanja in odgovori za samostojne novinarje

 

VPIS V REGISTER TUJIH DOPISNIKOV IN DOPISNIŠTEV

 

Ministrstvo za kulturo je z uveljavitvijo Zakona o medijih prevzelo opravljanje določenih upravnih nalog v zvezi z akreditacijo tujih dopisništev in dopisnikov.

 

Ministrstvo za kulturo na osnovi Zakona o medijih od leta 2001 vodi akreditacijo tujih dopisništev in dopisnikov v Sloveniji.


Tuja tiskovna agencija ali tuji medij po Zakonu o medijih je pravna oseba, ki ima sedež v tujini, njena temeljna dejavnost pa je redno zbiranje in posredovanje oziroma razširjanje informativnih programskih vsebin.


Za tuje dopisnike pa se po tem zakonu štejejo novinarji, fotoreporterji ter radijski, televizijski in filmski snemalci, ki so, ne glede na njihovo državljanstvo, redno zaposleni pri tujem izdajatelju medija ali pri tuji tiskovni agenciji, ali pa imajo s tem izdajateljem oziroma agencijo sklenjeno pogodbo in nameravajo v Republiki Sloveniji svojo dejavnost izvajati najmanj tri (3) mesece.

 

Navodila za vpis tujega dopisnika ali tujega dopisništva v register

Instructions for entering a foreign correspondent or foreign bureau in the register

 

Več informacij glede vpisa v register:

 

mag. Minka Jerebič

tel.: +386 1 369 5914

fax: +386 1 369 5992

e-pošta: minka.jerebic(at)gov.si

 

Zakon o medijih (ZMed)

 

Vloge

 

Predlog za vpis v register vloži uprava tujega medija ali tuje tiskovne agencije pri Ministrstvu za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.

 

Obrazec vloge za vpis v register tujih dopisništev

Obrazec vloge za vpis v register tujih dopisnikov

Pogosta vprašanja in odgovori

  

Register tujih dopisnikov

  

 

  

Na vrh