Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

IZVAJANJE ZAKONA O MEDIJIH

Programi posebnega pomena (lokalni, regionalni, nepridobitni ter študentski radijski in televizijski programi)

 

Republika Slovenija skladno s 4. členom Zakona o medijih podpira dejavnost radijskih  in televizijskih programov, ki so  posebnega pomena za slovensko kulturo, s sredstvi državnega proračuna. Pravno podlago tvorita  Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT in 22/16; v nadaljevanju: ZMed)
in Pravilnik o programih posebnega pomena (Uradni list RS, št. 85/2002).

 

PODELJEVANJE SOGLASIJ ZA PRIDOBITEV LASTNINSKEGA ALI UPRAVLJAVSKEGA DELEŽA

 

Zaradi zagotavljanja medijskega pluralizma je lastništvo v medijih omejeno z zakonom. ZMed v 58. členu določa, da je treba za pridobitev dvajset (20) ali več odstotkov lastninskega ali upravljavskega deleža v premoženju izdajatelja radijskega oziroma televizijskega programa ali izdajatelja splošno-informativnega tiskanega dnevnika pridobiti predhodno soglasje pristojnega ministrstva.

 

Obrazec vloge za izdajo soglasja za pridobitev deleža v izdajatelju televizijskega programa

 

Obrazec vloge za izdajo soglasja za pridobitev deleža v izdajatelju radijskega programa

 

Obrazec vloge za izdajo soglasja za pridobitev deleža v izdajatelju splošno-informativnega tiskanega dnevnika

 

 

Več informacij glede postopka:

 

Skender Adem

tel.: +386 1 369 5985

fax: +386 1 369 5992

e-pošta: skender.adem(at)gov.si

 

VPIS V RAZVID MEDIJEV

  

Izdajatelj mora pred začetkom izvajanja dejavnosti razširjanja programskih vsebin, medij  priglasiti pri pristojnemu ministrstvu (Ministrstvo za kulturo), zaradi vpisa v razvid medijev.

Pravna podlaga za ustanovitev in vodenje razvida medijev je ZMed.  Način vodenja razvida, ter postopek za vpis in posredovanje podatkov iz razvida, natančneje določa Pravilnik o načinu vodenja in postopku za vpis ter o posredovanju podatkov iz razvida medijev.

Namen razvida medijev je zagotoviti pregled nad  strukturo in lastništvom medijev v Republiki Sloveniji.

 

V razvid medijev so na podlagi obvezne priglasitve vpisani vsi mediji, ki delujejo v Republiki Sloveniji.

Izdajatelj medija mora zaradi vpisa v razvid priglasiti medij pri pristojnem ministrstvu pred začetkom izvajanja dejavnosti razširjanja programskih vsebin prek tega medija. Izdajatelj ne sme razširjati programskih vsebin prek medija, ki ni vpisan v razvid. Razvid je voden v obliki računalniške baze podatkov.

 

Več informacij glede vpisa v razvid:

 

Ivan Oven

tel.: +386 1 369 5855

fax: +386 1 369 5992

e-pošta: ivan.oven(at)gov.si

 

Dokumenti, ki urejajo to področje

 

Zakon o medijih 

 

Pravilnik o načinu vodenja in postopku za vpis ter o posredovanju podatkov iz razvida medijev

 

Vloge

 

Prijavo medija v razvid medijev je treba po veljavni zakonodaji podati registrskemu organu za prijavo medija v razvid medijev, to je Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije, Maistrova 10, Ljubljana.

 

Navodila za vpis v razvid medijev

 

Obrazec vloge za vpis v razvid medijev

 

Razvid medijev

 

PODATKI O DOSEŽENEM DELEŽU EVROPSKIH AVDIOVIZUALNIH DEL

 

V skladu s prvim odstavkom 18. člena Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (Uradni list RS, št. 87/11 in 84/15; v nadaljevanju ZAvMS) morajo izdajatelji televizijskih programov vsako leto do konca meseca februarja poslati ministrstvu, pristojnemu za medije, in agenciji razčlenjene podatke o doseženem deležu evropskih avdiovizualnih del v letnem oddajnem času za preteklo leto. Znotraj tega deleža morajo biti posebej prikazani podatki o obsegu letnega oddajnega časa, podatki o deležu lastne produkcije, slovenskih avdiovizualnih del ter avdiovizualnih del neodvisnih producentov in podatki o deležu novih avdiovizualnih del iz drugega odstavka 17. člena ZAvMS.

 

 

Skladno z drugim odstavkom 18. člena ZAvMS mora ponudnik avdiovizualne medijske storitve na zahtevo vsako leto do konca meseca februarja posredovati ministrstvu, pristojnemu za medije, in agenciji poročilo o izvajanju zahtev iz drugega oziroma tretjega odstavka 16. ZAvMS, ki mora vsebovati razčlenjene podatke o doseženem deležu evropskih avdiovizualnih del v katalogu programskih vsebin v preteklem koledarskem letu, oziroma podatke o deležu finančnega prispevka, ki ga je ponudnik v preteklem koledarskem letu namenil za produkcijo ali za pridobitev pravic do evropskih avdiovizualnih del, ki jih ponuja prek svoje avdiovizualne medijske storitve na zahtevo.

 

Več informacij:   

 

http://www.apek.si/porocila-o-dosezenih-delezih-avdiovizualnih-del 

 

  

 

  

Na vrh