Skoči na vsebino

VKLJUČEVANJE VARSTVA DEDIŠČINE V PROSTORSKO NAČRTOVANJE

 

Javni interes varstva kulturne dediščine zagotavljajo država in občine tako, da v sodelovanju z lastniki izvajajo ukrepe varstva na podlagi Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/2008, 123/2008, 8/2011, 90/2012; v nadaljevanju ZVKD-1).

 

Varstvo kulturne dediščine se v postopkih priprave in sprejemanja prostorskih aktov zagotavlja:
– z upoštevanjem aktov o razglasitvi spomenikov, registriranih arheoloških najdišč in dediščine iz Strokovnih zasnov varstva kulturne dediščine,
– s presojo vplivov na dediščino in arheološke ostaline ter
– z upoštevanjem smernic in mnenj.

 

Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, kot nosilec urejanja prostora za področje varstva kulturne dediščine sodeluje z ministrstvi, občinami in drugimi pri pripravi naslednjih prostorskih aktov: