Skoči na vsebino

KONSERVATORSKI NAČRT ZA PRENOVO ZA KROPO

NASLOVNE STRANI

 

I. ANALITIČNI DEL KONSERVATORSKEGA NAČRTA ZA PRENOVO

 

Seznam kartografskega gradiva:

2.5.1 Prikaz morfološke strukture

3.2.1 Prikaz obstoječe parcelacije

3.2.2 Prikaz lastništva zemljišč

3.2.3 Prikaz namenske rabe zemljišč

3.2.4 Prikaz namembnosti objektov

3.2.5 Prikaz prometnih in javnih površin

3.2.6 Prikaz komunalne infrastrukture

3.2.7 Prikaz zelenih površin

3.2.8 Prikaz tlakovanih površin

3.2.9 Prikaz zazidalnega sistema, uličnih nizov, stavbne celote, posebne stavbe

3.2.10 Prikaz zazidalnega sistema, vertikalnih gabaritov in značilnih prerezov

3.2.11 Prikaz varovane kulturne dediščine

3.3.1 Prikaz barv strešin

3.3.2 Prikaz naklonov strešin

3.3.3.1 Prikaz fasad zahodnega niza objektov v Gosposki ulici

3.3.3.2 Prikaz fasad vzhodnega niza objektov v Gosposki ulici

4.1 Prikaz ocene dominantnosti, vedutne izpostavljenosti in stanja robnih površin

4.2.1 Prikaz ocene materialnega stanja

4.2.2 Prikaz usklajenosti posega ali ureditve z varstvenim režimom dediščine

4.2.3 Prikaz ocene oblikovnega stanja

4.2.4 Prikaz ocene vsebinskega stanja

4.2.5 Prikaz ogroženosti in ranljivosti območja dediščine

4.3 Prikaz ocene stanja v krajini

 

II. NAČRTOVALSKI DEL KONSERVATORSKEGA NAČRTA ZA PRENOVO

 

Vsebina kartografskega dela:

1. Območje načrta prenove z ureditvenimi enotami

2. Zasnova oblikovanja prostora kulturnega spomenika

3. Zasnova vsebine

4. Načrt arhitekturne, oblikovalske prenove objektov in odstranitve objektov

5. Načrt arhitekturne, oblikovalske prenove nezahtevnih in enostavnih objektov in

odstranitve objektov

6. Načrt strešin

7. Načrt dejavnosti

8. Načrt robnih površin

9. Krajinske in parkovne ureditve

10. Načrt prometnih in drugih javnih površin

11. Načrt komunalnih ureditev

12. Varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanja narave

13. Načrt rešitev in ukrepov za obrambo ter varstva pred naravnimi nesrečami