Skoči na vsebino

VZORČNI PRIMER KONSERVATORSKEGA NAČRTA ZA PRENOVO

 

Ministrstvo za kulturo je v letu 2013 naročilo izdelavo vzorčnega primera konservatorskega načrta za prenovo. Konservatorski načrt za prenovo za kulturni spomenik Kropa je eden prvih v državi, ki je  po vsebini skoraj v celoti pripravljen na podlagi Pravilnika o konservatorskem načrtu za prenovo in predstavlja vzorčni primer dobre prakse.

 

Konservatorski načrt za prenovo za kulturni spomenik Kropa je izdelalo podjetje Domplan d.o.o., ki je bilo izbrano na podlagi javnega naročila, ob tesnem sodelovanju Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj. Izdelavo je koordiniralo Ministrstvo za kulturo. Ker je po pravilniku ustreznih izdelovalcev izjemno malo, smo zanemarili določbo glede zagotavljanja formalnih pogojev za izdelovalca in preverili ustreznost gradiv, izdelanih s strani prostorskega načrtovalca ob podpori strokovne službe za varstvo kulturne dediščine.

 

Rok za izdelavo konservatorskega načrta za prenovo je bil zaradi relativno pozno zagotovljenih sredstev iz državnega proračuna, na podlagi katerih je bila sklenjena pogodba o sodelovanju, izjemno kratek, kar pomeni, da so nekatere rešitve obravnavane manj poglobljeno, kot bi bile, če bi bil čas priprave daljši. Ne glede na to je dokument izdelan z vsebinami, ki jih mora konservatorski načrt za prenovo vsebovati po pravilniku.

 

Na podlagi izdelanega vzorčnega primera je Ministrstvo za kulturo preizkusilo izvedljivost določil pravilnika o konservatorskem načrtu za prenovo na konkretnem primeru in hkrati pridobilo vzorčni primer konservatorskega načrta za prenovo, ki bo lahko služil kot osnovni model za izdelavo konservatorskih načrtov za prenovo za druga območja.

 

Ker je konservatorski načrt za prenovo za kulturni spomenik Kropa vzorčni primer, so bila tekom izdelave dopuščena tudi odstopanja od določil pravilnika, ki bodo upoštevana ob morebitni pripravi sprememb in dopolnitev pravilnika o konservatorskem načrtu za prenovo.

 

Posebej tudi opozarjamo, da se vzorčni primer konservatorskega načrta za prenovo ni pripravljal v okviru formalnega postopka priprave in sprejema prostorskega akta. Rešitve, opredeljene v Konservatorskem načrtu za prenovo za kulturni spomenik Kropa bodo v fazi priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta še dodatno usklajevane in šele skozi postopek priprave  prostorskega akta  formalno sprejete in potrjene ter bodo tako podlaga za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja ter izvajanje drugih del  in posegov v prostor, za katera ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja.   

 

 

VZORČNI PRIMER KONSERVATORSKEGA NAČRTA ZA PRENOVO ZA KROPO

Naslovne strani

 

I. Analitični del konservatorskega načrta za prenovo

 

Seznam kartografskega gradiva:

2.5.1 Prikaz morfološke strukture

3.2.1 Prikaz obstoječe parcelacije

3.2.2 Prikaz lastništva zemljišč

3.2.3 Prikaz namenske rabe zemljišč

3.2.4 Prikaz namembnosti objektov

3.2.5 Prikaz prometnih in javnih površin

3.2.6 Prikaz komunalne infrastrukture

3.2.7 Prikaz zelenih površin

3.2.8 Prikaz tlakovanih površin

3.2.9 Prikaz zazidalnega sistema, uličnih nizov, stavbne celote, posebne stavbe

3.2.10 Prikaz zazidalnega sistema, vertikalnih gabaritov in značilnih prerezov

3.2.11 Prikaz varovane kulturne dediščine

3.3.1 Prikaz barv strešin

3.3.2 Prikaz naklonov strešin

3.3.3.1 Prikaz fasad zahodnega niza objektov v Gosposki ulici

3.3.3.2 Prikaz fasad vzhodnega niza objektov v Gosposki ulici

4.1 Prikaz ocene dominantnosti, vedutne izpostavljenosti in stanja robnih površin

4.2.1 Prikaz ocene materialnega stanja

4.2.2 Prikaz usklajenosti posega ali ureditve z varstvenim režimom dediščine

4.2.3 Prikaz ocene oblikovnega stanja

4.2.4 Prikaz ocene vsebinskega stanja

4.2.5 Prikaz ogroženosti in ranljivosti območja dediščine

4.3 Prikaz ocene stanja v krajini

 

II. Načrtovalski del konservatorskega načrta za prenovo

 

Vsebina kartografskega dela:

1. Območje načrta prenove z ureditvenimi enotami

2. Zasnova oblikovanja prostora kulturnega spomenika

3. Zasnova vsebine

4. Načrt arhitekturne, oblikovalske prenove objektov in odstranitve objektov

5. Načrt arhitekturne, oblikovalske prenove nezahtevnih in enostavnih objektov in odstranitve objektov

6. Načrt strešin

7. Načrt dejavnosti

8. Načrt robnih površin

9. Krajinske in parkovne ureditve

10. Načrt prometnih in drugih javnih površin

11. Načrt komunalnih ureditev

12. Varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanja narave

13. Načrt rešitev in ukrepov za obrambo ter varstva pred naravnimi nesrečami