Skoči na vsebino

VKLJUČEVANJE VARSTVA KULTURNE DEDIŠČINE V POSTOPEK PRIPRAVE IN SPREJEMA OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (OPPN), KADAR JE OPPN NAMENJEN CELOVITI PRENOVI OBMOČJA

 

Kadar je v OPN določeno, da je območje OPPN namenjeno celoviti prenovi, je obvezni sestavni del OPPN tudi konservatorski načrt za prenovo (KNP).

 

(1) Smernice
Občina na Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) poda vlogo za izdajo smernic za načrtovanje, ki sta ji poleg osnutka OPPN priložena tudi analitični del KNP in osnutek načrta prenove KNP, pripravljena skladno s pravilnikom o konservatorskem načrtu za prenovo.

 

Ministrstvo izda smernice za načrtovanje, s katerimi konkretizira veljavne pravne režime  na območju načrtovanih ureditev.

 

(2) Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov
Ministrstvo na podlagi prejete vloge izda mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov ministrstvu, pristojnemu za okolje, kadar obstaja verjetnost, da bodo načrtovane rešitve v  podrobnem prostorskem aktu pomembneje vplivale na kulturno dediščino.

 

(3) Dopolnilne smernice
Če se za OPPN izvaja postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) na podlagi Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje, je treba pridobiti dopolnilne smernice. Z njimi ministrstvo opredeli, ali je treba opraviti predhodne arheološke raziskave za oceno arheološkega potenciala zemljišča. Če je raziskava potrebna, ministrstvo z dopolnilnimi smernicami poda konkretizacijo predhodnih arheoloških raziskav.

 
(4) Mnenje o ustreznosti okoljskega poročila
V primerih, kadar se za podrobni prostorski akt izvaja postopek CPVO, ministrstvo na podlagi prejete vloge, okoljskega poročila in dopolnjenega osnutka OPPN, katerega obvezni sestavni del je KNP,  pripravi mnenje o ustreznosti okoljskega poročila in ga pošlje ministrstvu, pristojnemu za okolje.

 

Vlogi za izdajo mnenja o ustreznosti okoljskega poročila je priloženo okoljsko poročilo in dopolnjen osnutek OPPN, katerega sestavni del je KNP.

 

(6) Mnenje
Ministrstvo pred sprejetjem OPPN izda mnenje, s katerim ugotovi sprejemljivost predlaganih rešitev v predlogu OPPN z vidika varstva kulturne dediščine in potrdi ustreznost KNP.
V primeru negativnega mnenja ministrstvo pojasni razloge in napoti pripravljavca OPPN, da pripravi spremembe in dopolnitve predloga.
Zahtevi za izdajo mnenja morata biti priložena predlog OPPN, katerega obvezni sestavni del je KNP  in obrazložitev o upoštevanju smernic, v primerih, kadar se za OPPN izvaja CPVO, pa tudi okoljsko poročilo.
V primerih, ko se za OPPN izvaja CPVO, ministrstvo skupaj z mnenjem poda tudi mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN na kulturno dediščino.

 

 

Vzorčni primer Konservatorskega načrta za prenovo