Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VKLJUČEVANJE VARSTVA KULTURNE DEDIŠČINE V POSTOPEK PRIPRAVE IN SPREJEMA OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (OPN)

 

(1) Splošne smernice
Na spletni strani MK so objavljene splošne smernice , ki so podlaga za pripravo osnutka OPN. Obsegajo predvsem usmeritve za celostno ohranjanje, predloge rešitev in ukrepov varstva ter usmeritve za presojanje vplivov plana na dediščino in arheološke ostaline.

 

(2) Posebne smernice
Občina lahko na MK poda vlogo za izdajo posebnih smernic, s katerimi bodo podane naslednje dodatne vsebine:
– pregled kulturne dediščine v občini z oceno stanja in ogroženosti,
– konkretna stališča oziroma opredelitve do načrtovanih ureditev oziroma podrobne namenske rabe prostora po enotah urejanja prostora glede na dediščino in zanj veljaven varstveni režim.

 

Izdelava teh vsebin je mogoča le, če občina z vlogo za izdajo posebnih smernic posreduje MK poleg tekstualnega (vsaj strateškega) dela odloka OPN tudi vektorske podatke o enotah urejanja prostora za celotno območje občine in pripadajoči podrobni namenski rabi prostora. Digitalni podatki morajo biti pripravljeni v skladu s Tehničnimi pravili za pripravo občinskih prostorskih aktov v digitalni obliki (MOP, oktober 2008, Ljubljana) v aktivni digitalni obliki (shp obliki).

 

Če bodo posamezne nove ureditve (predlogi sprememb namenske rabe prostora glede na veljavni prostorski akt) posebej označene in razložene, bodo v posebnih smernicah lahko podana tudi stališča do teh ureditev.

 

(3) Dopolnilne smernice
Če se bo za OPN izvajal postopek CPVO na podlagi Uredbe PVO, je treba pridobiti dopolnilne smernice. Z njimi MK opredeli, ali je treba opraviti predhodne arheološke raziskave za oceno arheološkega potenciala zemljišča. Če je raziskava potrebna, MK z dopolnilnimi smernicami poda tudi konkretizacijo predhodnih arheoloških raziskav.

 

(4) Prvo mnenje
MK na podlagi objavljenega osnutka OPN in prejete vloge pripravi prvo mnenje, s katerim se preverja, kako so bile upoštevane smernice, in opozori občino na morebitne pomanjkljivosti podatkov o kulturni dediščini v prikazu stanja prostora.
S prvim mnenjem MK poda tudi mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov.
 
(5) Mnenje o ustreznosti okoljskega poročila

V primerih, kadar se izvaja CPVO, MK na podlagi prejete vloge, okoljskega poročila in dopolnjenega osnutka OPN pripravi mnenje o ustreznosti okoljskega poročila in ga pošlje Ministrstvu za kmetijstvo in okolje.

 

(6) Drugo mnenje
MK pred sprejetjem OPN izda mnenje, s katerim ugotovi sprejemljivost predlaganih rešitev v predlogu OPN z vidika varstva kulturne dediščine.
V primeru negativnega mnenja MK pojasni razloge in napoti pripravljavca OPN, da pripravi spremembe in dopolnitve.
Zahtevi za izdajo mnenja morata biti priložena predlog OPN in obrazložitev o upoštevanju smernic.
V primerih, kadar se za OPN izvaja CPVO, MK skupaj z drugim mnenjem poda tudi mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPN na kulturno dediščino.

 

Dokumenti:

Splošne smernice za načrtovanje občinskega prostorskega načrta za področje varstva nepremične kulturne dediščine