Skoči na vsebino

DRŽAVNA JAVNA SLUŽBA NA PODROČJU VARSTVA PREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

 • identificira, dokumentira, preučuje in interpretira ter vrednoti premično in živo dediščino ter jo predstavlja javnosti,
 • zbira, izvaja akcesijo in inventariziranje premične dediščine,
 • pripravlja predloge za razglasitev premičnih spomenikov državnega pomena,
 • usklajuje vpis premične dediščine v register,
 • varuje in hrani zbirke državnega pomena,
 • pripravlja in izvaja konservatorsko-restavratorske postopke na premični dediščini s svojega področja delovanja,
 • nadzira varstvo premičnih spomenikov in nacionalnega bogastva zunaj muzejev,
 • svetuje in daje navodila lastnikom zbirk premične dediščine glede vodenja inventarnih knjig s svojega področja delovanja,
 • razstavlja muzejske zbirke,
 • raziskuje premično dediščino in njeno varstvo po naročilu ministrstva, v katerega delovno področje sodi, ter
 • izvaja programe za razvijanje zavesti o dediščini, programe pripravništva, izpopolnjevanja, in prakse za izobraževalne programe različnih stopenj s svojega področja.