Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

MUZEJSKA DEJAVNOST IN VARSTVO PREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

 

Javno službo na področju varovanja premične kulturne dediščine opravlja na območju Republike Slovenije mreža muzejev in galerij. Pojem javna služba opredeljuje niz strokovnih nalog, ki so potrebne za ohranjanje predmetov, ki so pomembno zaznamovali kulturno zgodovino na slovenskem prostoru. Med najpomembnejše naloge javne službe sodi:  zbiranje, urejanje in varstvo premične dediščine, dokumentiranje premičnih spomenikov, njihovo proučevanje, raziskovanje, razstavljanje  in  opravljanje drugih nalog varstva premične dediščine na območju oz. področju, za katerega so muzeji ustanovljeni. Za namen dostopnosti najširše javnosti do muzejskih zbirk in predmetov, muzeji in galerije pripravljajo razstave, publikacije, izobraževalne programe in druge oblike predstavljanja dediščine doma in v tujini.


Slovenske muzeje in galerije povezuje v skupnem interesu  Skupnost muzejev Slovenije, ki s svojim delovanjem predstavlja in promovira slovenske muzeje in galerije ter preko njih celotno kulturno in naravno dediščino za katero skrbijo. Pomembno vlogo pri zagotavljanju podpore varstva premične kulturne dediščine imajo tudi nevladne organizacije na področju kulturne dediščine, posebno stanovska društva  in ICOM-mednarodni muzejski svet. Posebna pozornost se namenja ohranjanju nesnovne dediščine.

 

Premična dediščina v zasebni lasti je za ohranjanje kulturne in nacionalne identitete ter vzgojo k estetiki in kulturni zavesti deležna specifične pozornosti. Njen lastnik ali posestnik naj jo skuša z ustrezno skrbjo čim bolje ohranjati, da bo ohranila svoj avtentični videz, pričevalnost in vrednost. Dediščina v bivalnem in delovnem okolju oplemeniti naša estetska občutja, nam vrača zgodovinski spomin in ustvarja vzdušje. Ker lastništvo premičnin, ki imajo posebno vrednost za slovensko kulturno dediščino, včasih prinaša določene obremenitve, obstajajo pravne možnosti dodelitve statusa takšnim predmetom. Uvrščanje v nacionalno bogastvo in razglasitev za kulturni spomenik zagotavlja lastniku tudi določene ugodnosti. Želimo si, da bi zasebniki, zbiratelji in vsi, ki imajo v posesti premično kulturno dediščino, le-to občutili kot posebno vrednoto (trgovanje s premično kulturno dediščino,  nacionalno bogastvo, premični kulturni spomeniki,  nasveti lastnikom, izvoz in uvoz).

 

Muzej je po Statutu mednarodnega muzejskega sveta (ICOM) opredeljen kot: za javnost odprta, nepridobitna, stalna ustanova v službi družbe in njenega razvoja, ki zaradi preučevanja, vzgoje in razvedrila pridobiva materialne dokaze o ljudeh in njihovem okolju, jih hrani, raziskuje, o njih posreduje informacije in jih razstavlja. Ustanovitev in poslanstvo muzeja: Muzej mora imeti v skladu z zakonodajo izdelan ustanovitveni akt ali statut, v katerem so opredeljeni: namen ustanovitve in koncept ureditve in razvoja muzeja ter zbiralna politika in pravni status. Za vpis muzeja  v register muzejev morajo biti izpolnjeni prostorski in kadrovski pogoji ter pogoji za zagotovitev dostopnosti javnosti. Muzej mora imeti dovolj številno in po strokovnih kvalifikacijah ustrezno zaposleno osebje za izpolnjevanje vseh obveznosti in nalog muzejske dejavnosti.

 

Za delovanje muzeja morajo biti zagotovljeni ustrezni prostori, ki omogočajo fizično varnost  muzejskega gradiva, in v katerih je mogoče opravljati temeljne naloge zbiranja, raziskovanja, konserviranja in hranjenja gradiva, njegovega razstavljanja in popularizacije, kakor tudi prostore v katerih je mogoča namestitev  muzejskega osebja.

 

Dostopnost muzeja:

- Muzej mora biti obiskovalcem dostopen s stalno določenim odpiralnim časom, ki traja vsaj 40 ur na teden in z  uradnimi urami, ki so stalno določene in trajajo vsaj 6 ur tedensko. Muzej določi višino vstopnine, ki mora biti javno dostopna na vidnem mestu.

- Obiskovalcu morajo biti dostopne informacije o muzejskih zbirkah in razstavljenih muzejskih predmetih in  omogočen varen ogled muzejskih zbirk v čistih ter  temperaturno in klimatsko ustreznih prostorih. 

 

Muzejska zbirka je sistematično urejena skupina predmetov, stvari, navadno istovrstnih ali urejenih po določenih merilih. Muzejske zbirke lahko nastanejo in se hranijo tudi pri pravnih ali fizičnih osebah, ki niso muzeji. Muzejska zbirka  pridobi status premičnega spomenika z vpisom v inventarno knjigo državnega ali  muzeja, ki je pridobil pooblastilo za opravljanje javne službe ali z razglasitvijo.

 

Galerija - status muzejev imajo tiste galerije, ki hranijo zbirke likovne ustvarjalnosti.

 

 

Organizacija muzejske javne službe na področju varovanja premične kulturne dediščine:

 

Država vodi razvid muzejev, ki opravljajo državno javno službo, kot javno listino, v katero se vpisujejo muzeji, ki izpolnjujejo osnovne prostorske, finančne in kadrovske zahteve za ohranjanje dediščine in njenega varstva. Država zagotavlja izvajanje državne javne službe muzejev z ustanavljanjem državnih muzejev ter pooblaščanjem in sofinanciranjem drugih muzejev za izvajanje nalog varstva premične in nesnovne dediščine širšega pomena. Poleg muzejev, vpisanih v razvid  je še vrsta muzejev in galerij, ki so jih ustanovile lokalne skupnosti, pravne ali fizične osebe. 

 

Financiranje:


Za uresničevanje cilja dviga prepoznavnosti ter aktiviranja širše ozaveščene civilne družbe za področje kulturne dediščine, ministrstvo v skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi, sofinancira programe muzejev in nevladnih organizacij. Programsko financiranje je namenjeno podpori najkakovostnejšim celovitim in nacionalno pomembnim programom s področja  strokovnega dela varstva kulturne dediščine, mednarodni dejavnosti in predstavljanja kulturne dediščine. S projektnim financiranjem ministrstvo zagotavlja kakovostno podporo javnim kulturnim projektom izvajalcev, katerih osnovna dejavnost je področje premične kulturne dediščine. Izvajalci so lahko nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe, javni zavodi, ki niso bili neposredno pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načrta in posamezniki, ki delujejo na področju premične kulturne dediščine. Prednostno se podpirajo projekti, ki prispevajo k dvigu kvalitete varstva kulturne dediščine in njeni prepoznavnosti.