Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KNJIŽNIČNA DEJAVNOST

Knjižnice so institucije, ki imajo večstoletno tradicijo in sodijo med najstarejše storitvene dejavnosti na področju kulture, izobraževanja in znanosti.
 
Slovenska knjižnična dejavnost se je v preteklosti postopoma razvila v sistem, primerljiv s knjižničnimi sistemi drugih držav, ki je povezal vse vrste knjižnic v medsebojnem sodelovanju in poenotenih strokovnih standardih. Današnja knjižnična javna služba, organizacijsko povezana v knjižnično mrežo splošnih knjižnic in informacijsko podprta s koordiniranim in z vzajemnim bibliografskim sistemom COBISS, je odgovor državne kulturne politike in lokalnih kulturnih politik na potrebe knjižničnih uporabnikov, ki predstavljajo javni interes.
 
Knjižnično dejavnost kot javno službo na področju kulture izvajajo splošne in specialne knjižnice ter nacionalna knjižnica, ki morajo zagotavljati splošno dostopnost publikacij in informacij za posameznike in skupine ter primeren obseg in strukturo knjižničnih zbirk. Knjižnice opravljajo svojo dejavnost skladno s potrebami okolja, tako da zbirajo, obdelujejo, hranijo in predstavljajo knjižnično gradivo, informacijske vire in informacije ter omogočajo dostop do njih in njihovo uporabo. Organizirajo prireditve, dejavnosti in uporabniške storitve za različne ciljne skupine. Temeljno poslanstvo knjižnic, za uresničevanje katerega skrbijo občine in država, je, da postanejo središča za neomejeno dostopnost knjižničnega gradiva in vsakršnih informacij ter da prevzemajo aktivno vlogo pri razvijanju sodobne bralne kulture in informatizirane družbe. Temu se pridružuje tudi njihova socialno-razvojna funkcija v smislu izenačevanja izobraževalnih, informacijskih in drugih socialnih možnosti. Cilj kulturne politike in uresničevanja javnega interesa na tem področju je, da postaja dejavnost knjižnic vse bolj profesionalizirana, vzajemna, koordinirana in informatizirana.

 

Javni interes se kaže v nalogah in poslanstvih teh knjižnic. Uporabniki potrebujejo zlasti:

 • najboljšo ponudbo knjižničnega gradiva, informacij in storitev, osredotočeno na kulturne, izobraževalne, informacijske in socialne potrebe okolja, 
 • svetovanje in pomoč pri iskanju, izboru, vrednotenju ter uporabi gradiva in informacij, 
 • seznanjanje z uporabo knjižnice in njenih virov, 
 • seznanjanje z razvojnimi programi knjižnic in omogočanje sodelovanja uporabnikov pri razvojnih dejavnostih, 
 • ugodnosti pri uporabi knjižnice in gradiva, uporabi knjižnice na daljavo (internet) ter uporabi za posameznike in skupine s posebnimi potrebami, 
 • ustrezno opremo in prostor za uporabo gradiva, iskanje informacij in smotrno izrabo prostega časa v knjižnici, 
 • obveščanje in promocijo, zato da bi se izboljšali informacijska pismenost in bralna kultura, 
 • omogočanje dostopa do urejenih zbirk domoznanskega gradiva za lokalne študije, 
 • seznanjanje z večkulturnostjo ožjega in širšega okolja, 
 • lokalno središče v socialnem smislu, tudi za potrebe drugih, s knjižnico skladnih kulturnih dejavnosti, predvsem za predstavitev ustvarjalnosti različnih subjektov v okviru lokalne skupnosti.

Ministrstvo za kulturo skladno z Zakonom o knjižničarstvu (Uradni list, št. 87/01 in 96/02 ZUJIK) sodeluje pri zagotavljanju pogojev za delovanje vseh knjižnic v njegovi pristojnosti. Programi in projekti se financirajo na podlagi javnih razpisov.
 
Ministrstvo za kulturo na področju knjižnične dejavnosti sofinancira naslednje programe in projekte:

 • program dela Narodne in univerzitetne knjižnice, 
 • program Nemške čitalnice, 
 • program Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, 
 • posebne naloge osrednjih  območnih knjižnic z oblikovanjem območnih strokovnih  svetovalnih služb ter območno koordinacijo domoznanstva, zlasti pri digitalizaciji, 
 • programe knjižnic, ki delujejo na narodnostno mešanih območjih ter knjižnične storitve za pripadnike narodnih skupnosti, kot instrument uresničevanja njihovih narodnostnih pravic, 
 • nakup knjižničnega gradiva za splošne knjižnice in omogočanje dostopa do celotne slovenske založniške produkcije v regijah, zagotavljanje ustreznega obsega elektronskega gradiva in referenčne literature za regije, 
 • izobraževalne, bibliopedagoške, publicistične in promocijske projekte, 
 • projekte nakupa računalniške in komunikacijske opreme knjižnic, s prednostnim nakupom za COBISS3 in uporabnike, 
 • projekte nakupa bibliobusov.

Dejavnosti:

 • oblikovanje in spremljanje zakonodajne ureditve s področja knjižnične dejavnosti, 
 • spremljanje in analiziranje razmer na področju knjižnične dejavnosti, priprava meril za (so)financiranje kulturnih projektov in programov s področja knjižnične dejavnosti, analiz, informacij, poročil in drugih gradiv za lastne potrebe ter potrebe vodstva ministrstva, drugih notranjih organizacijskih enot in organov v sestavi ministrstva, 
 • priprava predlogov gradiv s knjižničnega področja, ki jih obravnavajo Vlada Republike Slovenije in Državni zbor Republike Slovenije ter njuna delovna in svetovalna telesa, oblikovanje mnenj k takšnim predlogom gradiv, 
 • priprava strokovnih in pravnih podlag s področja knjižnične dejavnosti, 
 • priprava razvojnih projektov za uveljavitev kulturne politike s področja knjižnične dejavnosti, 
 • oblikovanje in sprožanje pobud ukrepov za spodbujanje razvoja nacionalne knjižnice, splošnih knjižnic in specialnih knjižnic v kulturnih ustanovah ter sodelovanja knjižnic v vzajemnem bibliografskem sistemu, 
 • sodelovanje z drugimi državnimi organi in organi lokalnih skupnosti ter s Centrom za razvoj knjižnic pri Narodni in univerzitetni knjižnici glede vprašanj sistema javne službe na področju knjižnične dejavnosti, 
 • sodelovanje z domačimi in mednarodnimi vladnimi in nevladnimi strokovnimi organizacijami, združenji ter njihovimi delovnimi ali strokovnimi telesi s področja knjižnične dejavnosti, 
 • priprava predlogov letnih in večletnih načrtov (so)financiranja kulturnih programov in projektov s področja knjižnične dejavnosti, 
 • samostojno opravljanje in sodelovanje pri izvajanju proračuna v delu, iz katerega se zagotavljajo sredstva za (so)financiranje kulturnih programov in projektov s področja knjižnične dejavnosti, 
 • sprotno in periodično ocenjevanje namena, zakonitosti, gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev na področju knjižnične dejavnosti, 
 • vodenje predpisanih evidenc in sodelovanje pri oblikovanju skupnih podatkovnih baz.